O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych. Rozważania na przykładzie nauki rachunkowości

Main Article Content

Agnieszka Piechocka-Kałużna

Abstrakt

Artykuł opisuje genezę powstania oraz istotę tzw. teorii średniego zasięgu. Następnie, obok klasycznego rozumienia tego typu teorii prezentowanego przez jej twórcę – Mertona i jego kontynuatorów, autorka opisuje także dwie istotne modyfikacje teorii średniego zasięgu. Mowa tu mianowicie o modyfikacji dokonanej przez Laughlina oraz wykorzystaniu i zaadaptowaniu teorii średniego zasięgu do potrzeb zwartego systemu metod badawczych, jakim jest tzw. teoria ugruntowana Glasera i Straussa. Następnie autorka przybliża ideę generowania tego typu teorii w naukach społecznych, co czyni na przykładzie nauki rachunkowości.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piechocka-Kałużna, A. (2014). O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych. Rozważania na przykładzie nauki rachunkowości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 215-231. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz K., Język i poznanie, Wybór pism z lat 1945–1963, Warszawa 2006.
 2. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
 3. Bacon F., The Advancement of Learning, [w:] Works, t. 2, B. Montague (red.) London 1825.
 4. Bacon F., Novum Organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955.
 5. Broadbent J., Building on foundations: Analysing and developing the work of Richard Laughlin, Critical Perspectives on Accounting 24, 2013.
 6. Charmaz K., Teoria ugruntowana, praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009.
 7. Chua W.F., Translating social theory — a critical commentary, Critical Perspectives on Accounting 24, 2013.
 8. Collins R. 1996. Słownik angielsko-polski, praca zbiorowa red. Fisiak, J., Warszawa 1996.
 9. Conanant J.B., On Understanding Science, New Haven 1974.
 10. Davis A.K., Social theory and social problems, Philosophy and Phenomenological Research, December no. 18, 1975.
 11. Einstein A., The fundamentals of theoretical physics, [w:] Great Essays by Nobel Prize Winners, L. Hamalian E.L. Volpe (eds.), New York 1960.
 12. Feigl H., Unity of Science and Unitary Science, [w:] Feigl H., Brodbeck (ed.), Reading in the Philosophy of Science, New York 1953.
 13. Feynman R., The Character of Physics Law, London 1965.
 14. Feyerabend P., Consolations for the Specialist, [w:] I. Lakatos, A. Musgrave, (red.) Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press 1970.
 15. Gallhofer S., Haslam J., Yonekura A., Further critical reflections on a contribution to the methodological issues debate in accounting, Critical Perspectives on Accounting 24, 2013.
 16. Ginsberg M., Litt, D., Sociology, Thornton Butter-Worth, London 1934.
 17. Glaser B., Theoretical Sensitivity, Mill Valley 1978.
 18. Glaser B., Strauss A., Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago 1967.
 19. Glaser B., Strauss A., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków 2009.
 20. Grabiński K., Zarządzanie zyskami jako jeden z kierunków rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56 (112) Warszawa 2010.
 21. Hankin F.H., A forty-year perspective, Sociology and Social Research 40, 1956.
 22. Gray R., Standing on the (skeletal) shoulders of a (middle-range) giant: Acknowledging intellectual debt, Critical Perspectives on Accounting 24, 2013.
 23. Hempel C., The Logical Analysis of Psychology, [w:] Feigl H., Sellars W. (red), Readings in Philosophical Analysis, Appleton-Century-Crofts, New York 1949.
 24. Hendriksen E.S., van Breda M. F., Teoria rachunkowości, Warszawa 2002.
 25. Karmańska A., Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56(112), Warszawa 2010.
 26. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 27. Laughlin R., Empirical research in accounting: alternative approaches and a case for “middle-range” thinking, Accounting, Auditing & Accountability Journal 8(1), 1995.
 28. Lehman G., Critical reflections on Laughlin’s middle range research approach: Language not mysterious?, Critical Perspectives on Accounting 24, 2013.
 29. Lewis G.C., A Treatise on the Methods of Observation and Reasoning in Politics, t. 2, London 1852.
 30. Loewe A., Economics and Sociology, London 1935.
 31. Machlup F., Are the Social Sciences Really Inferior?, [w:] Natanson M., (red) Philosophy of the Social Sciences, New York 1963.
 32. Mannheim K., Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974.
 33. Margeneau H., The Basis of Theory in Physics, 1949.
 34. Martens E., Schnaedelbach H., Filozofia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
 35. Merton R.K., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.
 36. Mill J.S., 1962, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962.
 37. Misses L. von, Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, Prakseologia 1995, nr 3-4.
 38. Mokrzycki E., Metodologiczny dogmat naturalizmu, Studia Filozoficzne 1975, nr 7.
 39. Mokrzycki E., Filozofia nauki a socjologia, Warszawa 1980.
 40. Morgan G., Social science and accounting research: a commentary on Tomkins and Groves, Accounting Organisation and Society 8, 1983.
 41. Neurath O., Empiricism and Sociology. The Scientific Content of History and Political Economy, Dordrecht 1973.
 42. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.
 43. Piechocka-Kałużna A., Wykorzystanie metody teorii ugruntowanej w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 44. Popper K.R., The Poverty of Historicism, New York 1960.
 45. Riesmam D., Some observation on the „older” and the „newer” social sciences, [w:] The State and the Social Sciences, L. D. White (red.), Chicago 1956.
 46. Sztompka P., O osobliwościach nauk społecznych raz jeszcze, Studia Filozoficzne 1974, nr 8(105).
 47. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Warszawa 1996.
 48. Szychta A., Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), Warszawa 2010.
 49. Szymański K.G., Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, Warszawa 1988.
 50. Weizsaecker C.F. von, Jedność przyrody, Warszawa 1978.
 51. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1997.
 52. www.sjp.pwn.pl.
 53. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/F82C160ACEF5A946C12565850075E582.php.