Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe

Main Article Content

Hanna Kołodziejczyk

Abstrakt

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza ma na celu zbadanie wpływu zastosowania przez Rezerwę Federalną (FED) niestandardowych instrumentów z zakresu quantitative easing (QE) na kursy wybranych walut. W szczególności poszczególne fazy działań Rezerwy Federalnej, znane powszechnie jako QE1, QE2 i QE3, porównano pod kątem wywoływania efektu prowadzącego do osłabienia wartości dolara amerykańskiego i aprecjacji walut obcych w wyniku zastosowanego na dużą skalę zasilenia rynków finansowych. Przeprowadzona analiza umożliwi prowadzenie dalszych badań nad efektami podejmowanych przez banki centralne działań antykryzysowych.

Na podstawie dokonanych analiz autorka wysuwa wniosek o statystycznie istotnym wpływie działań podjętych przez Rezerwę Federalną na kursy walut, w szczególności Australii i Brazylii. Zmiany stanu bilansowego aktywów stanowiły bowiem przyczynę w sensie Grangera dla kształtowania się zmian kursu dolara australijskiego i reala brazylijskiego w okresie od momentu wdrożenia programu zakupu papierów wartościowych. Sformułowane na podstawie tej obserwacji modele VAR pozwalają wyciągnąć wniosek o spadku wartości dolara amerykańskiego w wyniku działań z zakresu quantitative easing. Zależność ta nie została potwierdzona w odniesieniu do pozostałych walut.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczyk, H. (2014). Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 261-277. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 2. Frąckowiak W., Szambelańczyk J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 3. Granger C.W.J., Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica 37(3), 1969.
 4. Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2008.
 5. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, WN PWN, Warszawa 2002.
 6. Nelly C.J., The Large-scale Asset Purchases Had Large International Effects, Working Paper 2010-018D, Federal Reserve Bank of St. Louis, July 2010, Revised April 2012.
 7. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., Quantitative easing – niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej w architekturze rynków finansowych, [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red.
 8. Rubaszek M., Kurs równowagi, [w:] A. Sławiński (red.), Polityka Pieniężna, CH Beck, Warszawa 2011.
 9. Woźniak P., Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 129/2013.
 10. Żywiecka H., Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 11. http://www.federalreserve.gov/econresdata/statisticsdata.htm.