Mężczyzna w sferze prywatnej – fikcja czy rzeczywistość?

Main Article Content

Dominika Polkowska

Abstrakt

Problem godzenia życia zawodowego z rodzinnym od zawsze był problemem kobiet. To one częściej rezygnowały z pracy, korzystały z bezpłatnych urlopów wychowawczych lub ograniczały swoją pracę zawodową. Czy w tej sfeminizowanej sferze prywatnej jest miejsce dla mężczyzn? Stereotypy, które zamykają kobiety w domu, wypychają z niego mężczyzn – czyniąc szkodę zarówno jednym, jak i drugim. Dostępne dane i analizy pokazują, że mężczyźni mają formalnie takie same jak kobiety możliwości wejścia do sfery prywatnej (o czym świadczy np. dostępność elastycznych form zatrudnienia), ale w dalszym ciągu niewielu z nich to robi. Z tego powodu mężczyzna wciąż częściej jest postrzegany jako żywiciel rodziny (breadwinner) niż rodzic-opiekun (carer). Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że w większości przypadków ojcostwo w miejscu pracy jest niewidoczne. Pracodawcy zakładają, że życie rodzinne pracowników (mężczyzn) nie powinno w żaden sposób zakłócać przebiegu pracy w firmie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polkowska, D. (2014). Mężczyzna w sferze prywatnej – fikcja czy rzeczywistość?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 365-378. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.24
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Ackelsberg M., Binion G., Duerst-Lahti G., Junn J., Van Assendelft L., Yoon B., Remembering the “Life” in Academic Life: Finding a Balance between Work and Personal Responsibilities in the Academy, 2004, www.apsanet.org [20.05.2013].
 2. Arcimowicz K., Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, [w:] M. Fuszara (red.) Nowi mężczyźni: zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wyd. Trio, Warszawa 2008.
 3. Arnalung L., Working Parents and the Walfare State: Family Change and Policy Reform in Scandinavia, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 4. Ashforth B.E., Kreiner, G., Fugate, M., All in a day's work: Boundaries and micro role transitions, Academy of Management Review 25, 2000: 472-491.
 5. Boswell, W.R., Olson-Buchanan J.B., The Use of Communication Technologies After Hours: The Role of Work Attitudes and Work-Life Conflict, Journal of Management 33, 2007.
 6. Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 7. Clark S.C., Work/family border theory: A new theory of work/family balance, Human Relations 53, 2000:747-770.
 8. Demetriades S., Meixner M., Barry A., Reconciliation of work and family life and collective bargaining in the European Union: An analysis of EIRO articles, Report. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
 9. Firma przyjazna mamie: http://firmaprzyjaznamamie.pl/ [dostęp 3.04.2013].
 10. Friedan B., The Fountain of Age, New York 0993.
 11. Fuszara M. (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci? Wyd. ISP, Warszawa 2002.
 12. Gawrycka M., Wasilczuk J., Wiech P. (red.), 2007, Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 13. Gesterkamp Th., Ojcowie a kariera: sposób na uzyskanie równowagi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2009.
 14. Hansen Shaevitz M., The superwoman syndrome, Warner Communications Company, New York 1984.
 15. Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wyd. AE, Poznań 2005.
 16. Kelly, E., Kossek E., Hammer L., Durham M., Bray J., Chermack K., Murphy L., Kaskubar D., Getting There from Here: Research on the Effects of Work–Family Initiatives on Work–Family Conflict and Business Outcomes, The Academy of Management Annals 2008, nr 2(1): 305-349.
 17. Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 18. Mazur-Łuczak J., Kobiety na rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010.
 19. Ostrouch J., Kobieta nieustannie (u)wikłana, Acta Universitstis Nikolai Copernici. Socjologia Wychowania 16, z. 378, Toruń 2006.
 20. Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów: studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.
 21. Pitt-Catsouphes M., Kossek E., Sweet S., Charting New Territory: Advancing Multi-Disciplinary Perspectives, Methods and Approaches in the Study of Work and Family, [w:] M. Pitt-Catsouphes, E. Kossek, S.Sweet (eds.), The Work and Family Handbook, Routledge 2005.
 22. Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny. Raport z badań, 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_061_12.PDF [dostęp: 22.04.2013].
 23. Praca a obowiązki rodzinne 2010, Wyd. GUS, Warszawa 2010.
 24. Rawłuszko M., Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] P. Kaczmarek, E. Gross-Gołacka (red.), Przewodnik dobrych praktyk Firma równych szans", Warszawa 2007.
 25. Sochańska-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Morycińska A., Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2009.
 26. Titkow A. (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet: monografia zjawiska, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 27. Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć, [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Publikacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004.
 28. Veerle, M., Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 116 (2011), OECD Publishing, Paris 2011.
 29. Witkin G., Stres męski, Wyd. Rebis, Poznań 2000.