Obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego

Main Article Content

Magdalena Kowalewska-Łukuć
Lucyna Staniszewska

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu karania w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Szczególne zastrzeżenia dotyczą przyjęcia koncepcji karania za naruszenia ustawy sankcją administracyjną. Zjawisko korupcji ze względu na swoją karygodność i moralną naganność od lat było penalizowane prawem karnym. Nowy tryb sankcjonowania związany jest z potrzebą karania podmiotów zbiorowych, i to w sposób sprawny i efektywny. Niewątpliwie jednak i w prawie karnym odnaleźć można regulacje pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności takie podmioty. Projektowana procedura wymierzania administracyjnej kary pieniężnej nie jest gwarancją efektywnego i szybkiego karania, a wręcz przeciwnie – konieczność zapewnienia gwarancji zbliżonych do prawa karnego czyni to postępowanie quasi-karnym. Pomijając już samą wysokość kary, która w górnej swojej granicy może sięgać 10 mln zł, wątpliwości budzi także procedura jej wymierzania. Na pierwszym etapie szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) wymierza karę pieniężną, a jeżeli przedsiębiorca jej nie uiści dobrowolnie, to szef CBA kieruje wniosek o ukaranie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pozycja prezesa za sprawą przyjętych rozwiązań została jednak sprowadzona do roli egzekutora. Niewątpliwie kwestie przeciwdziałania procedurom korupcyjnym leżą w kompetencji CBA, a nie prezesa UOKiK, stąd niezrozumiała jest przyjęta w ustawie konstrukcja. Konkluzja artykułu sprowadza się do tezy o konieczności przemyślenia przez projektodawcę modelu karania za naruszenie procedur antykorupcyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalewska-Łukuć, M., & Staniszewska, L. (2019). Obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 87-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.6
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Błachnio-Parzych, A. (2016). Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej. Warszawa.
  2. Kasiński, M. (2001). Ekspansja represyjnych funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawa. Rocznik Nauk Prawnych 1: 277–298.
  3. Kruk, E. (2013). Sankcja administracyjna. Lublin.
  4. Przybysz, P. (2011). Funkcje sankcji administracyjnych, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Warszawa: 161–171.
  5. Rodzynkiewicz, M. (2018). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli jak utrudnić działanie przedsiębiorcom. Rzeczpospolita 5 luty 2018.
  6. Staniszewska, L. (2017). Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Poznań.
  7. Szumiło-Kulczycka, D. (2004). Prawo administracyjno-karne. Kraków.
  8. Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa.