Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

Main Article Content

Maja Klubińska

Abstrakt

Regulacje dotyczące instytucji skargi na wyrok sądu odwoławczego, już na etapie prac legislacyjnych. były przedmiotem krytycznych uwag ze strony zdecydowanej większości przedstawicieli środowisk prawniczych. Ponaddwuletni okres funkcjonowania tego instrumentu w praktyce nie tylko nie pozwolił na podważenie większości argumentów kwestionujących zasadność jego wprowadzenia na grunt polskiego procesu karnego, lecz także ujawnił szereg innych, niedostrzeganych wcześniej problemów interpretacyjnych. W artykule zwrócono uwagę na błędy popełnione na etapie prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzający tytułowy instrument i ich konsekwencje, a także omówiono zagadnienia związane z charakterem skargi jako środka zaskarżenia oraz zakresem rozpoznania sprawy w postępowaniu skargowym. Następnie przedstawiono wnioski dotyczące zasadności wprowadzenia skargi na grunt polskiego procesu karnego i jej wpływu na czas trwania postępowania karnego. W związku z faktem, że zasadnicze prace nad artykułem zakończono 1 lutego 2019 r., nie odniesiono się w nim do zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu 7 lutego 2019 r. (I KZP 3/19).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klubińska, M. (2019). Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia w postępowaniu karnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 131-147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Czarnecki, P. (2016). Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego? Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 20(2): 77–105.
 2. Gaberle, A. (2000). Funkcje kontroli instancyjnej w procesie karnym (zagadnienia podstawowe), [w:] A. Gaberle, S. Waltoś (red.), Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody. Kraków: 23–46.
 3. Gil, D. (2016). Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym. Ius et Administratio 3: 81–95.
 4. Hofmański, P. (1988). Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego. Katowice.
 5. Hofmański, P., Waltoś, S. (2018). Proces karny. Zarys sytemu. Warszawa.
 6. Kaftal, A. (1966). Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym. Warszawa.
 7. Kaftal, A. (1971). Kontrola prawomocnych orzeczeń w polskim procesie karnym. Warszawa.
 8. Kładoczny, P. et al. (2011). Skarga na przewlekłość postępowania. Komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Warszawa.
 9. Koper, R. (2017). Środki przymusu w procesie karnym, [w:] K. Marszał, J. Zagrodnik (red.), Proces karny. Warszawa: 407–458.
 10. Kulesza, C. (2012). Środki przymusu procesowego, [w:] P. Kruszyński (red.), Wykład prawa karnego procesowego. Białystok: 274–292.
 11. Lach, A. (2017). Skarga na wyrok sądu odwoławczego, [w:] A. Lach (red.), Postępowanie karne po nowelizacji z 11 marca 2016 roku. Warszawa: 259–276.
 12. Marszał, K. (2017). Postępowanie odwoławcze, [w:] K. Marszał, J. Zagrodnik (red.), Proces karny. Warszawa: 663–719.
 13. Pawlikowska, J., Wantoła, M. (2016). Skarga na wyrok sądu karnego odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia. Kraków: 319–328.
 14. Piasecki, K. (1962). Z problematyki uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Palestra 9(57): 26–37.
 15. Sakowicz, A. (2018). Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego. Białostockie Studia Prawnicze 1: 155–173.
 16. Steinborn, S. (2009). Gwarancyjna funkcja prawomocności i jej konsekwencje dla zakresu orzeczeń zdolnych do uprawomocnienia się [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy. Oficyna, elektroniczna wersja publikacji – Lex.
 17. Steinborn, S. (2011). Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym. Lex.
 18. Steinborn, S. (2017). Skarga na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej. WK – elektroniczna wersja publikacji – Lex.
 19. Szymczykiewicz, R. (2016). Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy środek odwoławczy w polskiej procedurze karnej. Studia Prawnicze i Administracyjne 15(1): 99–108.
 20. Świecki, D. (2019). Komentarz do art. 437, [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom 2: Komentarz aktualizowany. Lex/el.
 21. Tęcza-Paciorek, A., Wróblewski, K. (2017). Skarga na wyrok sądu odwoławczego. Palestra 9(62): 24–38.
 22. Wierczyński, G. (2003). Komentarz do § 1 załącznika, [w:] T. Bąkowski et al., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. ABC, elektroniczna wersja publikacji – Lex.
 23. Zagrodnik, J. (2017). Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) – zarys problematyki, [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, WK: elektroniczna wersja publikacji – Lex.
 24. Zoll, F. (1926). Polska ustawa o prawie autorskim i Konwencja berneńska. Warszawa.