Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej w strefie euro przed kryzysem i po kryzysie

Main Article Content

Łukasz Markowski

Abstrakt

Znaczenie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej istotnie wzrosło po kryzysie z końca pierwszej dekady XXI w. Osiągnięcie skoordynowanych działań, zarówno w aspekcie koordynacji narodowych polityk fiskalnych, jak i w zakresie fiskalno-monetarnym, miał wspomóc szereg wprowadzonych reform od 2011 r. Celem niniejszego artykułu jest analiza koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich strefy euro oraz ich zagregowanego nastawienia z polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego w dwóch okresach badawczych rozdzielonych najważniejszymi reformami. Analiza obejmuje lata 1999–2018. Ten przedział czasowy został podzielony na dwa podokresy: 1999–2010 i 2011–2018. Do analizy koordynacji nastawienia fiskalnego krajów strefy euro posłużono się indeksem restrykcyjności fiskalnej (FCI) i współczynnikiem korelacji. Zagregowane nastawienie polityk fiskalnych oraz polityki monetarnej, oszacowane za pomocą indeksu warunków pieniężnych (MCI), przedstawiono na mapie restrykcyjności (policy mix). Ponadto oszacowano związek indeksu policy mix (PMI) z luką produktową. Koordynacja narodowych polityk fiskalnych okazała się silniejsza w drugim analizowanym okresie. Niemniej jednak analiza koordynacji fiskalno-monetarnej nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Policy mix w pierwszym analizowanym okresie miała charakter antycykliczny, natomiast w drugim – procykliczny. Wciąż istnieje pilna potrzeba dalszej poprawy zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Markowski, Łukasz. (2019). Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej w strefie euro przed kryzysem i po kryzysie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 149-165. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.10
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Synchronizacja wahań cyklicznych w strefie euro. Stan po kryzysie finansowym, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: 157–170.
 2. Alesina, A., Blanchard, O., Gali, J., Giavazzi, F., Uhlig, H. (2001). Defining a Macroeconomic Framework for the Euro Area. London: CEPR.
 3. Allard, C., Koeva Brooks, P., Bluedorn, J.C., Bornhorst, F., Christopherson, K., Ohnsorge, F., Poghosyan, T. (2013). Toward a Fiscal Union for the Euro Area. IMF.
 4. Barczyk, R. (2012). Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74(4): 149–161.
 5. Barczyk, R., Lubiński, M. (2009). Dylematy stabilizowania koniunktury. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 6. Bénassy-Quéré, A., Ragot, X., Wolff, G.B. (2016). Which fiscal union for the euro area? Bruegel Policy Contribution 5: 2–17.
 7. Blanchard, O., Summers, L. (2017). Rethinking stabilization policy. Back to the future. Conference paper: Rethinking Macroeconomic Policy. Peterson Institute for International Economics: 1–25.
 8. Bofinger, P. (2003). The Stability and Growth Pact neglects the policy-mix between fiscal and monetary policy. Intereconomics 38: 4–7.
 9. Corsetti, G., Dedola, L., Jarociński, M., Maćkowiak, B., Schmidt, S. (2016). Macroeconomic stabilization, monetary-fiscal interactions, and Europe’s monetary union. ECB Working Paper 1988: 1–29.
 10. Corsetti, G., Higgins, M., Pesenti, P. (2016). Policies and institutions for managing the aggregate macroeconomic stance of the eurozone, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi (eds.). How to Fix Europe’s Monetary Union. Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 151–160.
 11. Cyclical Adjustment of Budget Balances (Autumn 2018). European Commission, DG ECFIN Economic Forecasts.
 12. De Bonis, V., Della Posta, P. (2009). Strategic interactions among Central Bank and national fiscal authorities in a monetary union subject to asymmetric country shocks. Open Economies Review 20(2): 241–263.
 13. De Grauwe, P., Yuemei, J. (2016). How to reboot the eurozone and ensure its long-term survival, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi, (eds.), How to Fix Europe’s Monetary Union. Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 137–150.
 14. Ericsson, N., Jansen, E., Kerbeshian, N., Nymoen, R. (1998). Interpreting a Monetary Conditions Index in economic policy. Conference Papers: Bank for International Settlements 6: 237–254.
 15. Hein, E., Truger, A. (2014). Fiscal policy and rebalancing in the euro area: a critique of the German debt brake from a Post-Keynesian perspective. Panoeconomicus 61(1): 21–38.
 16. Heller, J., Kotliński, K. (2012). Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro. Studia Europejskie 2: 227–241.
 17. Hnatyszyn-Dzikowska, A. (2009). Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 18. Kot, A. (2003). Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych. Bank i Kredyt 34(6): 20–28.
 19. Kotliński, K., Warżała, R. (2013). Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro. Ekonomia 34: 49–64.
 20. Kucharski, L. (2012). Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 268: 217–230.
 21. Levy, M.D. (2001). Don’t mix monetary and fiscal policy: why we returned to an old, flawed framework. Cato Journal 21(2): 277–283.
 22. Marszałek, P. (2009). Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen. Warszawa: PWN.
 23. Orphanides, A. (2017). The fiscal-monetary policy mix in the euro area: challenges at the zero lower bound. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Discussion Paper 060.
 24. Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 12: 47–62.
 25. Pissarides, Ch. (2016). Rebooting Europe: closer fiscal cooperation needed, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi (eds.), How to Fix Europe’s Monetary Union: Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 133–136.
 26. Polański, Z. (2014). Polityka pieniężna i rynki finansowe, [w:] P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: 113–153.
 27. Pronobis, M. (2013). Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro? Analiza Natolin 9(68).
 28. Próchnicki, L. (2011). Polityka monetarna Polski w świetle bezpośredniego celu inflacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 22: 91–115.
 29. Skrzypczyńska, J. (2012). Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu finansowego. Rocznik Integracji Europejskiej 6: 289–299.
 30. Święcicki, I., Michałek, J.J. (2014). Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ekonomia 39: 147–182.