Determinanty zadowolenia z życia Polaków z pokolenia X

Main Article Content

Tomasz Szubert

Abstrakt

Podjęte badanie skupiało się na Polakach w wieku 35 lat i więcej, a więc reprezentujących tzw. pokolenie X. Głównym celem badania było sprawdzenie, które czynniki oraz w jakim kierunku i w jakim stopniu wpływają na ogólne zadowolenie z życia (mierzone jako średnia ważona cząstkowych wskaźników zadowolenia z 21 różnych sfer życia a wagami stosowanymi do ustalenia tego ogólnego wskaźnika). Podstawą badania były deklaracje respondentów, jak ważna w ich życiu jest dana sfera, jak bardzo chcą się w niej realizować. Do zrealizowania tego celu wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym półroczu 2017 na próbie 1110 respondentów z województwa wielkopolskiego, a w ustaleniu, jakie czynniki istotnie determinują wysoki lub niski poziom zadowolenia, posłużono się wielowymiarową analizą regresji. Wyniki modelowania wskazały na 14 spośród potencjalnych 41 determinant szczęścia, a w zestawie tych czynników znalazły się następujące cechy respondentów: posiadanie dzieci, liczba dzieci, bycie niezależnym finansowo, wartość majątku, miejsce zamieszkania, doznanie bądź nie wielkiej życiowej porażki, poziom wolności/ swobody, poziom bezpieczeństwa, poziom sprawności, samoocena stanu zdrowia, liczba kontaktów seksualnych, poziom prestiżu, poziom ekstrawersji oraz poziom sumienności. Ponadto okazało się, że niektóre z nich na poziom zadowolenia wpływają dodatnio, niektóre ujemnie, wpływ ten zaś ujawnia się też z różną intensywnością.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szubert, T. (2019). Determinanty zadowolenia z życia Polaków z pokolenia X. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 235-249. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Albouy, D. (2008). Are big cities bad places to live? Estimating quality of life across metropolitan areas. National Bureau of Economic Research Working Paper Series 14472.
 2. Argyle, M. (2004). The Psychology of Happiness. London: Methuen.
 3. Baranowska, A., Matysiak, A. (2011). Does parenthood increase happiness? Evidence for Poland. Vienna Yearbook of Population Research 9: 307–325.
 4. Berry, B., Okulicz-Kozaryn, A. (2013). An urban-rural happiness gradient. Urban Geography 32(6): 871–883.
 5. Boarini, R. (2015). Well-being and quality of life reporting at the OECD, [w:] W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, M. Rojas (eds.), Global Handbook of Quality of Life. Exploration of Well-Being of Nations and Continents, Springer.
 6. Campbell, A., Converse, P.E., Rodgers, W. (1976). The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions. New York: Russell Sage Foundation.
 7. Cheng, Z., Smyth, R. (2015). Sex and happiness. Journal of Economic Behavior and Organization 112: 26–32.
 8. Christoph, B., Noll, H.H. (2003). Subjective well-being in the European Union during the 90s. Social Indicators Research 64(3): 521–546.
 9. Clark, A.E., Oswald, A.J. (1996). Satisfaction and comparison income. Journal of Public Economics 61(3): 359–381.
 10. Cohen, M. (2008). The effect of crime on life satisfaction. Journal of Legal Studies 37: 325–353.
 11. DeNeve, K.M., Cooper, H. (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin 124: 197–229.
 12. Diener, E., Oishi, S., Tay, L. (eds.) (2018). Handbook of Well-Being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers.
 13. Easterlin, R.A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all? Journal of Economic Behavior and Organization 27(1): 35–47.
 14. Ellenhorn, R. (2005). Parasuicidality and patient careerism: treatment recidivism and the dialectics of failure. American Journal of Orthopsychiatry 75: 288–303.
 15. Furnham, A., Christoforou, I. (2007). Personality traits, emotional intelligence, and multiple happiness. North American Journal of Psychology 9: 439–462.
 16. Hagerty, M.R., Veenhoven, R. (2003). Wealth and happiness revisited: growing wealth of nations does go with greater happiness. Social Indicators Research 64: 1–17.
 17. Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., Welzel, C. (2008). Development, freedom, and rising happiness: a global perspective (1981–2007). Perspectives on Psychological Science 3(4): 264–285.
 18. Kohler, H.P., Behrman, J.R., Skytthe, A. (2005). Partner + children = happiness? The effects of partnerships and fertility on well-being. Population and Development Review 31(3): 407–445.
 19. Loewenstein, G., Krishnamurti, T., Kopsic, J., McDonald, D. (2015). Does increased sexual frequency enhance happiness? Journal of Economic Behavior and Organization 116: 206–218.
 20. Margolis, R., Myrskyla, M. (2011). A Global Perspective on Happiness and Fertility. Population and Development Review 37(1): 29–56.
 21. Michalos, A.C. (2007). Essays on the Quality of Life. Netherlands: Springer.
 22. Okun, M.A., Stock, W.A., Haring M.J., Witter R.A. (1984). Health and subjective well-being: a meta-analysis. International Journal of Aging and Human Development 19: 111–132.
 23. Ostasiewicz, W. (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 24. Oswald, A.J., Powdthavee, N. (2008). Does happiness adapt? A longitudinal study of disability with implications for economists and judges. Journal of Public Economics 88: 1359–1386.
 25. Tanaka, K., Johnson, N.E. (2016). Childlessness and mental well-being in a global context. Journal of Family Issues 37(8): 1027–1045.
 26. Werding, M. (2014). Children are costly, but raising them may pay: the economic approach to fertility. Demographic Research 30(Article 8): 253–276.