Prawno-ekonomiczne ujęcie rolniczej działalności gospodarczej w świetle "Konstytucji Biznesu"

Main Article Content

Izabela Hasińska

Abstrakt

Artykuł obejmuje kwestie statusu rolniczej działalności gospodarczej w ujęciu ,,Konstytucji Biznesu”. Omawia przesłanki decydujące o uzyskaniu statusu przedsiębiorcy w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców (Pr.przeds.), zakres oraz kategorie wyłączeń stosowania przepisów regulujących działalność gospodarczą, w tym także charakter takich wyłączeń. Tło rozważań stanowią formułowane koncepcje działalności rolniczej. Podejmuje on próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w świetle aktów prawnych zawartych w ,,Konstytucji Biznesu” działalność rolnicza może być traktowana jako działalność gospodarcza, a osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne jako przedsiębiorca. Z taką kwalifikacją łączy się kwestia stosowania ,,Konstytucji Biznesu” w działalności rolniczej. Autor stwierdza, że nowa regulacja prawna w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz służy przedsiębiorcom poprzez wprowadzone instrumenty prawne wsparcia rozwoju działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorcy zawarta w Pr.przeds. ma walor bardziej ogólny, uniwersalny. Stwierdza on, że w pewnych przypadkach ustawodawca rozszerza pojęcie działalności wytwórczej w rolnictwie na sprzedaż w pewnym stopniu przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, które uprzednio sam wytworzył. Dostrzega klasyfikację podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie z uwagi na jej rozmiar oraz przedmiotowy charakter wyłączeń w zakresie takiej działalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hasińska, I. (2021). Prawno-ekonomiczne ujęcie rolniczej działalności gospodarczej w świetle "Konstytucji Biznesu". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 153-166. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.11
Dział
ARTYKUŁY - Prawo

Referencje

 1. Antoniak-Drożdż, A. (2007). Zakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Prokuratura i Prawo 2: 111–127.
 2. Bieluk, J. (2013). O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego. Studia Iuridica Agraria 11: 131–146.
 3. Budzinowska, M. (2009). Kilka uwag w kwestii kwalifikacji oraz pojęcia działalności wytwórczej w rolnictwie w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] K. Wojtczak (red.), Prawo i Administracja. Tom 9: 219–230.
 4. Budzinowski, R. (1992). Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym. Poznań.
 5. Budzinowski, R. (2002). Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64(3): 111–120.
 6. Budzinowski, R. (2003). Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne. Warszawa: 42–56.
 7. Duczkowska-Piasecka, M. (2009). Gospodarstwo rolne to też przedsiębiorstwo-przyczynek do zarządzania [w:] K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.), Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Warszawa: 69–96.
 8. Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa.
 9. Jacyszyn, J., Kosikowski, C. (2003). Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego. Warszawa.
 10. Jeżyńska, B. (2008). Producent rolny jako przedsiębiorca. Lublin.
 11. Hasińska, I. (2017). Ewolucja od rolnika indywidualnego ku przedsiębiorcy rolnemu. Uwagi na tle statusu prawnego rolnika i spółki cywilnej. Przegląd Prawa Rolnego 2(21): 103–117.
 12. Hasińska, I. (2018). Certain legal issues relating to the classification of farming activities, [w:] R. Budzinowski (red.), Contemporary Challenges of Agricultuaral Law: Among Globalization, Regionalisation and Locality. Poznań: 245–252.
 13. Kidyba, A. (2003). Galimatias z przedsiębiorcami. Rzeczpospolita 141: C3.
 14. Kocowski, T. (2009). Przedsiębiorcy, [w:] Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław: 68–190.
 15. Kokocińska, K. (2018). Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ujęciu zasad i wartości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80(4): 41–53.
 16. Kozieł, G. (red.) (2019). Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa.
 17. Kurowska, T. (2017). Miejsce i rola działalności rolniczej w prawie rolnym. Studia Iuridica Agraria 15(22): 47–74.
 18. Lichorowicz, A. (1998). Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 7/8: 13–25.
 19. Łobos-Kotowska, D. (2005). Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji. Sosnowiec.
 20. Musiałkiewicz, R., Walczak, D. (2014). Rolnik indywidualny (mikro)przedsiębiorca czy rolnik? Analiza ekonomiczno-prawna. Ekonomiczne Problemy Usług 111(799): 154–164.
 21. Naworski, J.P. (2011). Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda. Toruń.
 22. Niewiadomski, Z., Leoński, Z., Waligórski, M. (1989). Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa.
 23. Pietraszewski, M. (2010). Czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle kodeksu cywilnego? Przegląd Prawa Handlowego 4: 48–53.
 24. Popowska, B. (2018). Zasady postępowania w sprawach z zakresu działalności gospodarczej unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80(4): 27–40.
 25. Popowska, B., Kokocińska, K., Lissoń, P., Strzelbicki, M., Trela, A. (2006). Publiczne prawo gospodarcze. Zagadnienia ustrojowe, materialnoprawne i proceduralne. Poznań.
 26. Powałowski, A. (2014). Aspekty podmiotowe i przedmiotowe ustroju rolnego. Gdańskie Studia Prawnicze 31: 1091–1105.
 27. Powałowski, A. (2018). Nowe prawo przedsiębiorców i ich działalności gospodarczej na tle społecznej gospodarki rynkowej, [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna. Warszawa: 79–92.
 28. Powałowski, A., Dobaczewska, A., Wolska, H. (2018). Nowe prawo przedsiębiorców. Wyd. 1. Warszawa.
 29. Sieradzka, M. (2018). Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu, wykonywaniu oraz zakończeniu działalności gospodarczej oraz ich wpływ na sytuację przedsiębiorcy, Ustawa z 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców-analiza i ocena najważniejszych przepisów. Dodatek do Monitora Prawniczego 13: 34–37.
 30. Wiatrak, A.P. (2005). Przedsiębiorstwo rolnicze – istota działania i zakres występowania. SERiA Roczniki Naukowe 7(1): 278–283.
 31. Wierzbowski, M. (2019). Wstęp, [w:] M. Wierzbowski (red.), Konstytucja Biznesu. Komentarz. Warszawa: 23–26.
 32. Ziętara, W. (2009). Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 4: 267–276.