Ruch spółdzielczy w energetyce. Nowe trendy w energetyce lokalnej
PDF

Słowa kluczowe

spółdzielnia energetyczna
energetyka lokalna
prawo energetyczne
społeczność energetyczna
RED II
energetyka obywatelska
decentralizacja energetyczna

Jak cytować

Szyrski, M. (2021). Ruch spółdzielczy w energetyce. Nowe trendy w energetyce lokalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 183–197. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.13

Abstrakt

Ruch spółdzielczy odegrał znaczącą rolę w napędzaniu wzrostu i podnoszeniu konkurencyjności gospodarki oraz wspierał europejskie wartości solidarności, samorządności i demokracji. W ostatnich latach idea spółdzielczości związana jest z energetyką lokalną – europejską oraz polską. Decentralizacja energetyki idąca w kierunku wytwarzania energii na poziomie społeczności lokalnych – dzięki niesamowitemu rozwojowi nowych technologii w energetyce odnawialnej staje się dziś w Europie Zachodniej standardem. Trendy te widoczne są również od jakiegoś czasu w Polsce. Niestety, w polskich warunkach instytucja spółdzielni, w tym energetycznej, kojarzy się negatywnie – w związku z okresem PRL. Głównym pytaniem badawczym, wokół którego toczyć się będą rozważania w tym artykule, będzie pytanie – dlaczego mimo istnienia podstawy prawnej z 2016 roku w Polsce spółdzielnie energetyczne jednak nie powstają. W artykule tym analizie zostanie poddana regulacja prawna odnosząca się do funkcjonowania spółdzielni energetycznej, mając na uwadze obecny jej status w prawie energetycznym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.13
PDF

Bibliografia

Boer, J., Zuidema, C., Gugerell, K. (2018). New interaction paths in the energy landscape: the role of local energy initiatives. Landscape Research 4: 489–502.

Czaja, R., Ramczykowski, M. (2020). Klastry i spółdzielnie energetyczne w Hiszpanii – prawodawstwo i systemy wsparcia w zakresie energii rozproszonej. <https://www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/78/65/78656239-bf6-4e85-90a6-743a250829f8/klastry_i_spoldzielnie_energetyczne_w_hiszpanii.pdf>.

Dragan, A. (2016). Spółdzielczość w Unii Europejskiej. Ruch spółdzielczy w Europie i instrumenty wsparcia. Opracowania tematyczne OT-644. Kancelaria Senatu RP. Biuro Analiz i Dokumentacji. Warszawa: 14–20.

Dzikowski, R., Mielczarski, W. (2019). Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój energetyki regionalnej. IKAR 5(8): 23–32.

Fraś, B., Ivashchuk, O. (2017). Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20: 25–40.

Frąckowiak, A., Szambelańczyk, M. (2015). Spółdzielnie energetyczne – sposoby wdrożenia w Polsce. Czysta Energia 1: 1–3.

Gawlik, L., Mokrzycki, E. (2019). Changes in the structure of electricity generation in Poland in view of the EU climate package. Energies 12: 3323.

Heldeweg, M.A., Saintier, S. (2020). Renewable energy communities as socio-legal institutions: a normative frame for energy decentralization? Renewable and Sustainable Energy Reviews 119. doi:10.1016/j.rser.2019.109518

Kawa, M., Kuźniar, W. (2019). Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 3: 119–130.

Krasnowolski, A. (2016). Wprowadzenie, [w:] Ruch spółdzielczy w Europie i instrumenty wsparcia. Analiz i Dokumentacji Senatu RP. Warszawa: 3–13.

Lipowicz, I. (2019). Kilka uwag w kwestii racjonalności w prawie administracyjnym, [w:] D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik (red.), Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza. Białystok: 63–72.

Lowitzsch, J., Hoicka, C.E., Tulder, F.J. (2020). Renewable energy communities under the 2019 European Clean Energy Package – governance model for the energy clusters of the future? Renewable and Sustainable Energy Reviews 122. doi:10.1016/j.rser.2019.109489

Ringela, M., Knodt, M. (2018). The governance of the European Energy Union: efficiency, effectiveness and acceptance of the Winter Package 2016. Energy Policy 112: 209–220.

Rosenow, J., Cowart, R., Bayer, E., Fabbri, M. (2017). Assessing the European Union’s energy efficiency policy: will the winter package deliver on efficiency first? Energy Research & Social Science 26: 72–79.

Selvakkumaran, S., Ahlgren, E.O. (2018). Understanding the local energy transitions process: a systematic review. International Journal of Sustainable Energy Planning and Management 14: 57–78.

Soeiro S., Dias, M. (2020). Energy cooperatives in southern European countries: Are they relevant for sustainability targets? Energy Reports 6: 448–453.

Stefaniak, A. (2018). Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Lex.

Suchoń, A. (2019a). Spółdzielnie w Niemczech wobec wyzwań współczesnego rolnictwa – wybrane aspekty prawne. Prawo i Więź 4: 74–99.

Suchoń, A. (2019b). Zrzeszanie się producentów rolnych, [w:] M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego. Lex/el.

Szyrski, M. (2019). Energetyka lokalna. Warszawa.

Tarka, M. (2020). Komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii, [w:] M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Legalis.

Tomaszewski, K. (2019). Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania. Państwo i Prawo 74(4): 68–78.

Tomaszewski, K., Sekściński, A. (2020). Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna. Rynek Energii 4(149): 10–19.

Vernay, A.L., Sebi, C. (2020). Energy communities and their ecosystems: a comparison of France and the Netherlands, Technological Forecasting and Social Change 158. doi:10.1016/j.techfore.2020.120123

Wieg, A., Veßhoff, J., Boenigk, N., Dannemann, B., Thiem, C. (2016). Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie. DGRV – Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband e.V .

Wójcicki, R. (2018). Spółdzielnia energetyczna – generacja rozproszona metodą na zwiększenie efektywności energetycznej na obszarach miejskich. Napędy i Sterowanie 2: 51–57.