Mieszkalnictwo socjalne w Polsce w procesie zmian

Main Article Content

Andrzej Przymeński

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest mieszkalnictwo socjalne we współczesnej Polsce, będące sektorem mieszkalnictwa społecznego. Celem mieszkalnictwa socjalnego jest udostępnianie mieszkań dla gospodarstw domowych o dochodach zbyt niskich, aby uzyskać dostęp do mieszkań społecznych lub najmowanych na rynku. Udzielanie pomocy w ramach dwu stosowanych obecnie form najmu jest zadaniem własnym gmin. Obecnie w Polsce wprowadzane są zmiany prawa dające gminom większą swobodę w wyborze sposobu tworzenia zasobu mieszkań wykorzystywanych do najmu na warunkach socjalnych i w gospodarowaniu zasobami już posiadanymi. Zmiany te współwystępują ze zmianami modelu polityki mieszkaniowej od modelu selektywnego w wersji szerokiej do modelu selektywnego w wersji wąskiej, to jest takiego, w którym pomoc mieszkaniowa jest kierowana tylko dla niezamożnych gospodarstw domowych. Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy dotąd nie przynosi wymiernych efektów w postaci zwiększenia skali tworzenia mieszkań społecznych ani poprawy w udzielaniu pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich i bardzo niskich dochodach. Dokonane zmiany niosą ze sobą jednak znaczny potencjał zmian korzystnych dla niezamożnych grup ludności, zarówno w ramach mieszkalnictwa społecznego jak i socjalnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przymeński, A. (2021). Mieszkalnictwo socjalne w Polsce w procesie zmian. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 355-372. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.23
Dział
ARTYKUŁY - Socjologia

Referencje

 1. Ball, J. (2012). Housing Disadvantaged People? Insiders and Outsiders in French Social Housing. London–New York.
 2. Bennett, L., Smith, J.L., Wright, P.A. (eds.). (2006). Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. Armonk–New York–London.
 3. Cesarski, M. (2013). Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Warszawa.
 4. Cesarski, M. (2018). Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie – Polska i świat. Polityka Społeczna, 528(3): 14–20.
 5. Di Biagi, P. (2008). The Public City. Social housing and urban redevelopment in Turin. Turin–London–Venice–New York.
 6. Erbel, J., Labus, A., Kampka, M., Pawlus, M. (2017). Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy. Warszawa.
 7. GUS (2018a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. GUS (2018b). Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013–2017.
 9. GUS (2019a). Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku.
 10. GUS (2019b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. GUS (2020). Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–XII 2019.
 12. GUS (2020). Gospodarka mieszkaniowa w 2019 r.
 13. Kukuła, Z., Dudziak, B. (2013). Przejawy patologii i przestępczości wśród mieszkańców lokali socjalnych. Praca Socjalna 4: 122–137.
 14. Lis, P. (2018). Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 334(2): 67–82.
 15. Narodowy Program Mieszkaniowy (2016). Załącznik do uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. <https://www.gov.pl/web/rozwoj/narodowy-program-mieszkaniowy>.
 16. Oliwa-Ciesielska, M. (2014) rozdz. I i II, [w:] Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej. Poznań.
 17. Oosterlink, S., Verschreagen, G., R. van Kempen (2020). Understanding Super-Diversity in Deprived and Mixed Neighbourhoods. Bristol University Press (JL).
 18. Przymeński, A. (2019). Najem mieszkań na warunkach socjalnych w kontekście zmian modelu polityki mieszkaniowej w Polsce. Polityka Społeczna 546(9): 1–7.
 19. Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej. Poznań.
 20. Rajkiewicz, A. (1998). Istota polityki społecznej – wczoraj i dziś, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red), Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Katowice.
 21. Rataj, Z. (2017). Główne problemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce i perspektywy zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia 11(5): 86–102.
 22. Rataj, Z. (2018). Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Warszawa.
 23. Smith, J.L. (2006). Mixed-Income Communities: Designing Out Poverty or Pushing Out the Poor?, [w:] L. Bennett, J.L. Smith, P.A. Wright (eds.), Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. New York–London: 259–281.
 24. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego w 2019 roku (2020). Warszawa. [dostęp: 3.08.2020].
 25. Suszyńska, K. (2017). Interwencjonizm na rynku mieszkaniowym – rozważania na temat tendencji komercjalizacyjnych budownictwa społecznego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 11(5): 103–112.
 26. Szafrańska, E. (2013). Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce. Studia Miejskie 11: 39–53.
 27. Szelągowska, A. (2010). Polska polityka mieszkaniowa na tle rozwiązań unijnych – kwestie wybrane. Współczesna Ekonomia 4: 75–86.
 28. Zubrzycka-Czarnecka, A. (2011). Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa.