Sektor małych i średnich przedsiębiorców a metodyka projektowania aktów normatywnych w prawie polskim
PDF

Słowa kluczowe

mśp
zasady techniki prawodawczej
ustawodawstwo gospodarcze
projekt aktu normatywnego

Jak cytować

Wasilewski, R. R. (2021). Sektor małych i średnich przedsiębiorców a metodyka projektowania aktów normatywnych w prawie polskim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 49–61. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.4

Abstrakt

Artykuł w zwięzły sposób prezentuje pojęcie oraz specyfikę sektora MŚP, wskazując, że uwarunkowania prawne mogą stanowić barierę dla tworzenia i rozwoju tego sektora przedsiębiorstw. Na gruncie ustalonych barier prawnych wskazano działania organów unijnych oraz krajowych zmierzające do likwidacji tych barier w kontekście procesu legislacyjnego, np. Small Business Act, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W pracy analizie poddano również przepisy regulujące zasady techniki prawodawczej oraz akty normatywne z obszaru prawa gospodarczego odnoszące się do kwestii metodyki prac legislacyjnych. Wynikiem tych badań jest ustalenie, że w art. 66 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 Prawa przedsiębiorców zaakcentowano szczególną pozycję sektora MŚP i wprowadzono rozwiązania powodujące konieczność uwzględniania specyfiki tych przedsiębiorców na etapie projektowania aktów normatywnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.4
PDF

Bibliografia

Bąk, M., Kulawczuk, P. (2007). Udział przedsiębiorców w kształtowaniu prawa wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [w:] M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk et al., Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich. Warszawa: 45–59.

Huczek, M. (2008). Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie małopolski. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas – Zarządzanie 2: 9–29.

Jagiełło, D., Bidziński, M. (red.) (2016). Prawo gospodarcze – zagadnienia wybrane. Warszawa.

Komisja Europejska (2004). Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw. Luksemburg.

Kulawczuk, A. (2007). Analiza naruszania praw podstawowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców na podstawie literatury przedmiotu, [w:] M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk et al., Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich. Warszawa: 60–79.

Kulawik-Dutkowska, J. (2014). Prawidłowe określenie statusu MŚP w kontekście korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 9(3): 73–89.

Lewandowski, P. (2019). O definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej po wejściu w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Palestra 1/2: 94–103.

Lissoń, P. (2018). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80(4): 55–71.

Patyra, S. (2018). Komentarz do art. 68 pr. przed. [w:] G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa. Legalis.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa.

Smolarek, M. (2015). Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas – Zarządzanie 3: 23–38.

Sobczak, K. (2014). Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym – analiza porównawcza. Poznań.

Sularz, P. (2015). Wybrane uwagi dotyczące stosowania § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Przegląd Prawa Publicznego 1: 29–34.

Wierczyński, G. (2016). Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań.

Wronkowska, S. (2012), Komentarz do § 1 Zasad techniki prawodawczej, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. Warszawa: 25–27.

Zakrzewski, R., Skowrońska, A. (red.) (2019). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.