Podmiotowość komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminie

Main Article Content

Beniamin Rozczyński
Adrian Misiejko

Abstrakt

Nowelizacja ustaw samorządowych z 2018 r. wprowadziła do systemu prawnego instytucję komitetów obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, ściśle związanych z wykonywaniem uprawnień przyznanych mieszkańcom. Przepisy nie określają wprost charakteru prawnego tych tworów. Dzięki analizie przepisów ustalono, że komitety można uznać za specyficzne podmioty prawa administracyjnego o ograniczonym zakresie działania. Nie dysponują natomiast podmiotowością w rozumieniu prawa cywilnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rozczyński, B., & Misiejko, A. (2021). Podmiotowość komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 167-181. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.12
Dział
ARTYKUŁY - Prawo

Referencje

 1. Banaszak, B. (2015). Art. 84, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa. SIP Legalis.
 2. Banat, M. (2020). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instytucjonalny środek kontroli społecznej w samorządzie terytorialnym. Samorząd Terytorialny 7/8: 79–94.
 3. Czakowska, M., Raźny, P. (2011). Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych. Studia BAS 3(27): 73–91.
 4. Czerw, J. (2016). Citizens’ initiative in the process of adopting resolutions by municipal councils. Przegląd Prawa Publicznego 7/8: 200–212.
 5. Frąckowiak, J. (2012). Osoby prawne, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa. SIP Legalis.
 6. Gajewski, S. (2018). Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Warszawa. SIP Legalis.
 7. Giętkowski, R. (2010). W sprawie koncepcji prawa ustrojowego (uwagi na tle problematyki podziału systemu prawa na gałęzie). Gdańskie Studia Prawnicze 24: 129–138.
 8. Górczyński, G. (2018). Art. 33, [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1: Część ogólna (art. 1–125). Warszawa. SIP Lex.
 9. Grossmann, T., Piątek, W. (2016). Zdolność sądowa i procesowa stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przegląd Prawa Publicznego 3: 77–95.
 10. Izdebski, H. (2014). Glosa do wyroku WSA z 14 maja 2013 r., II SA/Ol 196/13. Samorząd Terytorialny 1/2: 163–168.
 11. Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2019). Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej. Warszawa.
 12. Kuśnierz-Chmiel, J. (2016). Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa. Samorząd Terytorialny 1/2: 63–74.
 13. Marchaj, R. (2018). Komentarz do art. 41a, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa. SIP Lex.
 14. Miruć, A. (2010). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Samorząd Terytorialny 1/2: 31–38.
 15. Niczyporuk, J. (2018). Koncepcja organu administracji publicznej z perspektywy kodyfikacji, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa. 235–241.
 16. Niczyporuk, J. (2016). Podmiotowość administracyjnoprawna. Lublin.
 17. Podgórska-Rykała, J. (2020). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Uwarunkowania praktyczne i prawne. Warszawa. SIP Legalis.
 18. Sobolewski, P. (2017). Art. 33 T.I. KC, [w:] K. Osajda (red.), Tom 1: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99). Warszawa. SIP Legalis.
 19. Szczepaniak, R. (2016). Art. 331 KC, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz. Art. 1–44911. Warszawa. SIP Legalis.
 20. Uziębło, P.J. (2011). Glosa do wyroku WSA z dnia 28 października 2008 r., II SA/Ol 737/08. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2: 56–62.
 21. Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki. Warszawa.
 22. Ziółkowski, D. (2018). Komentarz do art. 41a, [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa. SIP Legalis.