Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych

Main Article Content

Janina Kotlińska

Abstrakt

Opracowanie poświęcone zostało zawartości informacyjnej zestawień prezentujących w gminach i w związkach międzygminnych przepływy finansowe z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Jego celem jest: 1) identyfikacja: a) zakresu władztwa opłatowego organów samorządowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) determinantów dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych w kontekście konieczności bilansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 2) diagnoza i ocena sposobu prezentacji i struktury przepływów finansowych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w uchwałach budżetowych i sprawozdaniach z wykonania budżetu wskazanych jednostek samorządowych – krytyczna analiza praktykowanych rozwiązań; 3) prezentacja możliwej w świetle prawa struktury omawianych przepływów, pozwalającej na racjonalizowanie działań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Od strony metodycznej w opracowaniu kluczową rolę odegrała krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji prawnych oraz rozwiązań stosowanych przez jednostki samorządowe. W prowadzonych rozważaniach wykorzystano podejście diagnostyczne (opis i ocena stosowanych rozwiązań) oraz prospektywne (propozycja zmiany dotychczasowych rozwiązań).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotlińska, J. (2021). Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 253-268. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.17
Dział
ARTYKUŁY - Ekonomia

Bibliografia

 1. Beynon-Davies, P. (1999). Inżynieria systemów informacyjnych. Warszawa.
 2. Celarek, K. (2011). Jawność finansów publicznych istotnym elementem w procesie urzeczywistniania prawa do informacji publicznej, [w:] E. Denek, B. Filipiak (red.), Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 36. Poznań: 217–226.
 3. Czerwińska-Kayzer, D., Kotlińska, J., Kotliński, G. (2019). Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna (na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych). Warszawa.
 4. Gruszewska, E. (2011). Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie. Ekonomia i Prawo 7: 49–65.
 5. Juja, T. (red.) (2011). Finanse publiczne. Poznań.
 6. Kańduła, S., Kijek, I. (2008). Budżet zadaniowy w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 500. Ekonomiczne Problemy Usług 21. Szczecin: 329–338.
 7. Kosek-Wojnar, M. (2014). Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji. Studia Ekonomiczne: 95–108.
 8. Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wyd. 4. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 9. Malinowska-Misiąg, E. (red.) (2016). Jawność i przejrzystość finansów publicznych. Warszawa.
 10. Markowska-Bzducha, E. (2008). Budżet zadaniowy jako źródło mierników oceny działalności podmiotów sektora publicznego, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 500, Ekonomiczne Problemy Usług 21. Szczecin: 367–376.
 11. Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa.
 12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu (2020). Informacja o sposobie bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016–2019 na terenie województwa opolskiego. Opole.
 13. Sadowska, B. (2019). Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar – ewidencja – raportowanie. Warszawa.
 14. Skica, T. (2004). Znaczenie jawności i przejrzystości kształtowania dobrych relacji państwo-obywatel. Finanse Komunalne 11: 5–17.
 15. Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie. Warszawa.