Kulturowe uwarunkowania zachowań proinnowacyjnych. Socjalizacja i kształtowanie kapitału społecznego w korporacjach

Main Article Content

Jordan Klimek

Abstrakt

Współczesne uwarunkowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej są zorientowane na efektywność realizacji celów i optymalizację procesów biznesowych. Organizacje coraz częściej poszukują sposobów wytworzenia przewagi konkurencyjnej w obszarze kultury organizacji, relacji interpersonalnych, kapitału relacyjnego itp. Zastanawiające jest zatem, czy dobrze prosperujące na rynku podmioty gospodarcze, takie jak korporacje, kształtują swoich pracowników do określonych zachowań proinnowacyjnych. Na podstawie metody ilościowej, z zastosowaniem techniki wywiadu kwestionariuszowego wspieranego telefonicznie (CATI), zrealizowano badanie na reprezentatywnej próbie 1100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Jego wyniki wskazują, że osoby z doświadczeniem zatrudnienia w korporacjach przejawiają zachowania świadczące o pomnażaniu kapitału społecznego, oparte na relacjach z podmiotami, w których byli zatrudnieni. Ponadto grupa ta wykazała się większą skłonnością do zachowań proinnowacyjnych niż pozostali. Rezultaty badań wskazują na efekt socjalizacji w korporacjach do określonego typu zachowań biznesowych. Badania stanowią także egzemplifikację koncepcji kapitału społecznego i jego konwersji do innych form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klimek, J. (2021). Kulturowe uwarunkowania zachowań proinnowacyjnych. Socjalizacja i kształtowanie kapitału społecznego w korporacjach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 319-333. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.21
Dział
ARTYKUŁY - Socjologia

Referencje

 1. Allen, D.G. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover? Journal of Management 32(2): 237–256.
 2. Andysz, A. (2011). Dopasowanie człowiek-środowisko pracy z perspektywy zarządzania ryzykiem psychospołecznym w organizacji, [w:] D. Merecz (red.), Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Łódź: 117–141.
 3. Borkowska, S. (2012). Struktura wynagrodzeń w procesie zmian. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5: 11–22.
 4. Boubakri, N., Chkir, I., Saadi S., Zhu, H. (2021). Does national culture affect corporate innovation? International evidence. Journal of Corporate Finance 66: Article 101847.
 5. Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Tłum. E. Neyman. Warszawa.
 6. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital, [w:] J. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: 241–258.
 7. Cegliński, P. (2016). Wartości organizacyjne jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 1: 127–138.
 8. Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology. Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure 94: S95–120.
 9. Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa.
 10. Fang, R., Duffy, M.K., Shaw, J.D. (2011). The organizational socialization process: review and development of a social capital model. Journal of Management 37(1): 127–152.
 11. Felício, J.A., Couto, E. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision 52(2): 350–364.
 12. Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly 22(1): 7–20.
 13. Gajowiak, M. (2013). Kapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolski. Optimum. Studia Ekonomiczne 64(4): 61–70.
 14. Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.
 15. Grabowska-Powaga, A. (2017). Modele kapitału społecznego na przykładzie organizacji – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 114: 145–154.
 16. Graniszewski, L. (2016). Rola kapitału społecznego w stosunkach pracy i przedsiębiorczości. Labor et Educatio 4: 41–55.
 17. Islam, M.Z., Jasimuddin, S.M., Hasan, I. (2017). The role of technology and socialization in linking organizational context and knowledge conversion: the case of Malaysian service organizations. International Journal of Information Management 37(5): 497–503.
 18. Korte, R.F. (2007). The socialization of newcomers into organizations: integrating learning and social exchange processes. Online Submission, Paper presented at the International Research Conference in The Americas of the Academy of Human Resource Development, Indianapolis, IN, Feb 28–Mar 4, 2007.
 19. Lattacher, W., Gregori, P., Holzmann, P., Schwarz, E.J. (2021). Knowledge spillover in entrepreneurial emergence: a learning perspective. Technological Forecasting and Social Change 166: Article 120660.
 20. Libertowska, A. (2014). Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty. Ekonomia i Zarządzanie 6(2): 85–96.
 21. Łobacz, K., Klimek, J., Niedzielski, P. (2018). Wpływ dużych firm sektora nowoczesnych usług biznesowych na innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(3): 38–53.
 22. Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2008). Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników. Gospodarka Narodowa 1/2: 37–55.
 23. Milanović, M., Stamenković, M. (2016). Chaid decision tree: methodological frame and application. Economic Themes 54(4): 563–586.
 24. Moussavou, G., Mbohwa, C. (2013). Analysis organizational socialization impacts on employee performance and productivity at a South African financial company. International Conference on Law, Entrepreneurship and Industrial Engineering (ICLEIE’2013) April 15–16, 2013 Johannesburg (South Africa): 268–273.
 25. Pavlíková, E.A., Wacey, K.S. (2013). Social capital theory related to corporate social responsibility. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 31(2): 267–272.
 26. Piecuch, T. (2018). Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej. Perspektywa indywidualna i organizacyjna. Rzeszów.
 27. Piecuch, T., Piecuch, M. (2014). Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne. Modern Management Review 21: 175–186.
 28. Piłat, M. (2016). How organizational culture influences building a learning organization. Forum Scientiae Oeconomia 4(1): 83–92.
 29. Putnam, R.D. (2001). Social Capital: Measurement and Consequences. Spring Printemps. <https://smg.media.mit.edu/library/putnam.pdf> [dostęp: 31.03.2020].
 30. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik – organizacja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39(2): 393–405.
 31. Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne 1: 69–86.
 32. Skawińska, E. (2011). Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Poznań.
 33. Song, Z., Chon, K., Ding, G., Gu, C. (2015). Impact of organizational socialization tactics on newcomer job satisfaction and engagement: core self-evaluations as moderators. International Journal of Hospitality Management 46: 180–189.
 34. Suchocka, A., Królikowska, I. (2014). Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik 4: 73–88.
 35. Ziółkowski, M. (2012). Kapitał społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim. Studia Edukacyjne 22: 7–27.