Granice obowiązku gwaranta wykonującego zawód lekarza
PDF

Słowa kluczowe

gwarant
lekarz
pacjent
niebezpieczeństwo osobiste

Jak cytować

Piech, K. (2021). Granice obowiązku gwaranta wykonującego zawód lekarza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 107–121. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.8

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki granic obowiązku gwaranta, czyli osoby, na której ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi przestępnemu na gruncie prawa karnego materialnego. Autorka rozważa, czy granice tego obowiązku są w odniesieniu do osoby wykonującej zawód lekarza w jakikolwiek sposób limitowane. W tym celu poddaje analizie przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksu etyki lekarskiej oraz przepisy Kodeksu karnego. Następnie, odwołując się do dorobku doktryny prawa karnego, wyróżnia poszczególne rodzaje ryzyka. Zakończenie artykułu stanowi odpowiedź na pytanie, czy lekarz ma obowiązek ratowania zdrowia lub życia pacjenta z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.8
PDF

Bibliografia

Barczak-Oplustil, A. (2013).Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3: 5–22.

Boratyńska M., Konieczniak, P. (2001). Prawa pacjenta. Warszawa

Filar, M., Krześ, S., Marszałkowska-Krześ, E., Zaborowski, P. (2004). Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Warszawa

Filar, M. (2000), Lekarskie prawo karne. Kraków.

Konarska-Wrzosek, V. Komentarz do art. 162 k.k. Warszawa: Lex/el.

Kubicki, L. (2002). Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej. Warszawa.

Kubicki, L. (2003). Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej. Prawo i Medycyna 13: 6–19.

Kulesza, J. (2008). Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2: 163–180.

Kulesza, W., Wanatowska, W. (1988). Odpowiedzialność prawna lekarza. Warszawa.

Lachowski, J. (2005). Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym. Warszawa.

Reshef, M. (2014). Lekarz a społeczeństwo. Komentarz do V rozdziału Kodeksu etyki lekarskiej. Medycyna Współczesna 6: 85–100.

Spotowski, A. (1987), Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym. Państwo i Prawo 42(11): 164–178.

Tokarczyk, D. (2014). Obowiązek gwaranta w prawie karnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 203–214.

Zatyka, E. (2011). Lekarski obowiązek udzielenia pomocy. Warszawa.

Zielińska, E. (2001). Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Zielińska, E. (2008). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa.

Zoll, A. (1982). Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Warszawa.