Szczegółowe przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego
PDF

Słowa kluczowe

habilitacja
stopnie naukowe
szkolnictwo wyższe
stopień doktora habilitowanego
awans naukowy

Jak cytować

Kała, D. P. (2022). Szczegółowe przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 37–52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.03

Abstrakt

W 2018 r. dokonana została w Polsce reforma szkolnictwa wyższego. Jednym z efektów tej reformy była modyfikacja wymagań związanych z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie warunki szczegółowe należy spełnić, aby uzyskać stopień doktora habilitowanego w obowiązującym stanie prawnym. Artykuł wypełnia lukę w literaturze naukowej, gdyż brak wyczerpującego opracowania monograficznego w tym temacie. W publikacji wyrażono autorskie poglądy będące wynikiem analizy stanu prawnego, poglądów wyrażanych w nauce prawa oraz w orzecznictwie sądowym. Uwzględniono również założenia reformy związane z habilitacją, a zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, a także doprecyzowano wymagania wskazane przez Radę Doskonałości Naukowej jako gremium i organ administracji publicznej nadzorujący nadawanie habilitacji w Polsce. W analizie wykorzystano metodę dogmatycznoprawną, metodę hermeneutyczną oraz metodę argumentacyjną. W podsumowaniu wskazano warunki szczegółowe, które należy spełnić, aby uzyskać stopień doktora habilitowanego w obowiązującym stanie prawnym: posiadanie stopnia doktora nauk, posiadanie w dorobku osiągnięcia naukowego albo artystycznego, stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, wykazywanie się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej. Oprócz przesłanek szczegółowych trzeba mieć na uwadze konieczność spełnienia przesłanek ogólnych, które wykraczają poza zakres niniejszego opracowania.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.03
PDF

Bibliografia

Grzebyk, P. (2022). Warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne. Państwo i Prawo 77(5): 68–87.

Izdebski, H., Zieliński, J.M. (2015). Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz. Warszawa.

Izdebski, H. (2019). Komentarz do art. 219, [w:] H. Izdebski, J. M. Zieliński (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: 348–352.

Izdebski, H. (2018). Ile jest nauki w nauce. Warszawa.

Jędrzejewski, T. (2019). Komentarz do art. 219, [w:] J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: 573–575.

Kała, D. (2021). Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83(1): 229–242.

Kierznowski, Ł. (2021). Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz. Warszawa.

Kmieciak, Z., Wegner, J. (2021). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Państwo i Prawo 76(3): 3–21.

Kulczycki, E. (2020a). Monografia i arkusz wydawniczy – definicje i patologie. <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/monografia-i-arkusz-wydawniczy-%E2%80%93-definicje-i-patologie/> [dostęp: 13.11.2020].

Kulczycki, E. (2020b). Jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych. <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-liczbe-arkuszy-wydawniczych/> [dostęp: 26.11.2020].

Kulczycki, E. (2021). Definicja artykułu naukowego – będą problemy. <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/definicja-artykulu-naukowego-beda-problemy/> [dostęp: 14.01.2021].

Pyter, M. (2021). Komentarz do art. 219, [w:] A. Balicki, M. Pyter, B. Zięba (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Radajewski, M. (2020). Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia Prawno-Ekonomiczne 114: 81–88.

Stec, P. (2021). Nowe ścieżki kariery akademickiej – habilitacja 2.0. Państwo i Prawo 76(7): 3–18.

Szydło, M. (2022). Pojęcie nauki i osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych w nauce (uwagi z perspektywy nauk prawnych). Państwo i Prawo 77(5): 52–67.

Ślebzak, K. (2013). Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Państwo i Prawo 68(7): 31–40.

Ślebzak, K. (2020a). Komentarz do art. 219, [w:] K. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa: 392–400.

Ślebzak, K. (2020b). Przesłanki nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora a model awansów naukowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nauka 2: 61–85.

Śliwerski, B. (2017). Czy ma sens pisanie i publikowanie recenzji rozpraw naukowych w czasopismach. <https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/05/czy-ma-sens-pisanie-i-publikowanie.html> [dostęp: 18.01.2021].

Węgrzyn, G. (2020). Czas odsłania wady przepisów. Forum Akademickie 6: 8–9.

Wojtuń, M. (2021). Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniach awansowych. Państwo i Prawo 76(2): 3–17.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.