Upadłość i niewypłacalność jako pojęcia ekonomiczne i prawne
PDF

Słowa kluczowe

upadłość
niewypłacalność
bankructwo
działalność gospodarcza

Jak cytować

Kamieński, G., & Borys, A. (2022). Upadłość i niewypłacalność jako pojęcia ekonomiczne i prawne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 53–68. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.04

Abstrakt

Pojęcia upadłości i niewypłacalności są różnie pojmowane, co spowodowało pojawienie się rozbieżności definicyjnych. Zauważalny wśród badaczy jest wyraźny podział przyjmowania desygnatów pojęcia upadłości i niewypłacalności ze względu na obszar badań, pojęcia te utożsamia się bowiem albo ze sferą prawną, albo ze sferą ekonomiczną, co oznacza, że w zależności od przyjęcia jednej z tych perspektyw różnie będziemy definiować upadłość i niewypłacalność. W artykule autorzy podjęli próbę zdefiniowania tych pojęć oraz określenia relacji, jakie między nimi zachodzą. Celem artykułu jest pokazanie, że prawnicze rozumienie pojęć upadłości i niewypłacalności jest wtórne wobec ich znaczenia w naukach ekonomicznych. Ze względu na przedmiot badańoraz charakter źródeł w niniejszym artykule wykorzystana została metoda jakościowa, oparta na badaniach interpretacyjnych. Badania interpretacyjne prowadzone były z wykorzystaniem strategii badań etnograficznych na podstawie aktów prawnych oraz dorobku doktryny i judykatury. Przeprowadzona badania pokazały, że wyniku rozwoju prawa upadłościowego doszło do podporządkowania prawnego rozumienia pojęć upadłości i niewypłacalności znaczeniu nadanym tym pojęciom w naukach ekonomicznych. Pozwala to na stosowanie narzędzi ekonomicznych oraz wykładni dynamicznej, tak aby rozstrzygnięcia sądów upadłościowych były jak najbardziej zgodne z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.04
PDF

Bibliografia

Altman, E., Hotchkiss, E. (2007). Trudności finansowe a upadłość firm. Warszawa.

Bednarski, L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa.

Boratyńska, K. (2009). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 39: 450–457.

Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami. Warszawa.

Filipiak, P. (2016). Podstawy ogłoszenia upadłości, [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Wyd. 1. Warszawa: 659–713.

Gil, P. (2016). Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości. Warszawa.

Gurgul, S. (2014). Geneza, zasady i podstawowe instytucje prawa upadłościowego, cz. 1. Edukacja Prawnicza 6: 29–34.

Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo Restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa.

Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstwa w Polsce i metody jej prognozowania. Poznań.

Kamieński, G. (2021). Postępowanie upadłościowe wobec banków i SKOK, [w]: I. Gil, Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa: 1101–1136.

Korzonek, J. (1992). Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Tom 1. Reprint. Bydgoszcz.

Lang, W., Wróblewski, J., Zawadzki, S. (1979). Teoria państwa i prawa. Warszawa.

Luccke, R. (2003). Finanse dla menadżerów. Warszawa.

Matuszek, M. (2001). Upadki polskich przedsiębiorców w latach 1990–2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń: 131–144.

Nahotko, S. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością: podejście finansowe. Bydgoszcz.

Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa.

Pulka, Z. (2012). Wykładnia językowa, [w:] A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Warszawa: 266–269.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2012). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa.

Radwański, Z., Zieliński, M. (2007). Normy i przepisy prawa cywilnego, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 367–444.

Szymański, W. (2005). Globalizacyjne uwarunkowania siły i słabości przedsiębiorstw, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: 28–49.

Wihlborg, C., Gangopadhyay, S. (2001). Infrastructure requirements in the area of bankruptcy law. Brookings-Wharton Papers on Financial Services.

Witecka, J. (2007). Słownik pojęć ekonomicznych. A–O. Warszawa.

Witosz, A.J. (2019). Pojęcia ogólne i zasady prawa upadłościowego, [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Wyd. 2. Warszawa: 657–686.

Witosz, A.J. (2021). Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego, [w:] A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Lex/el: nb. 2.

Wędzki, D. (2013). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków.

Zimmerman, P. (2022). Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 7. Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.