Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jako symboliczna instytucja prawna
PDF

Słowa kluczowe

referendum
symboliczność
prawo symboliczne
decyzje polityczne

Jak cytować

Suska, M. (2022). Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jako symboliczna instytucja prawna. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 21–35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.02

Abstrakt

Instytucja referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa budzi rozczarowanie piśmiennictwa, ponieważ nie spełnia ona swojego celu prima facie. Tym celem zaś jest umożliwienie obywatelom podejmowania wiążących decyzji politycznych w najważniejszych kwestiach. Mogłoby to skłaniać do uznania referendum za pustą obietnicę ustrojową oraz instytucję nieużyteczną, co jednak byłoby nietrafne i przedwczesne. Referendum może bowiem potencjalnie wypełniać istotne politycznie funkcje dodatkowe, takie jak szczególne legitymizowanie pewnych decyzji politycznych czy stymulowanie debaty publicznej. Celem artykułu jest przeanalizowanie referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jako symbolicznej instytucji prawnej. Przeprowadzone badanie oparto na spostrzeżeniach prezentowanych w literaturze wobec zjawiska prawodawstwa symbolicznego (symbolic legislation), zastosowanych odpowiednio do wybranego fragmentu systemu prawnego, jakim jest pojedyncza instytucja. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa można więc postrzegać jako instytucję, której funkcje dodatkowe zasadniczo dominują nad jej celem prima facie. Jednocześnie publiczne deklarowanie tego celu prima facie wydaje się wpływać na potencjalny stopień realizacji funkcji dodatkowych. Przykładowo, wpływ na debatę publiczną, jaki osiąga się dzięki podjęciu czynności zmierzających do przeprowadzenia referendum, może być silniejszy, o ile uda się przekonać opinię publiczną, że w rzeczywistości chodzi o przekazanie pewnej decyzji  obywatelom. W konkluzji zasygnalizowano, że realizacja dodatkowych funkcji referendum w systemie prawnym nie byłaby prawdopodobnie możliwa w inny sposób niż właśnie poprzez uczynienie referendum instytucją symboliczną. Nie oznacza to jednak, że doktryna powinna akceptować każdy przypadek wykorzystania referendum w celu realizacji którejś z jego funkcji dodatkowych, a w stosownej ewaluacji może dopomóc scharakteryzowany w artykule „test wstydliwości”.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.02
PDF

Bibliografia

Adam, T. (2016). Fasadowość instytucji referendum ogólnokrajowego - wybrane zagadnienia, [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum. Warszawa: 9-22.

Adamczewski, R.K. (2020). Weto ludowe - czy mogłoby zaistnieć w polskim porządku prawnym? Przegląd Legislacyjny 27(1): 9-20.

Bielska-Brodziak, A., Suska, M. (2020). Jak powstają symboliczne ustawy? Studium dwóch przypadków. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2: 121-134. https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.121 DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.121

Bogucka, I. (2000). Funkcje prawa. Kraków.

Cheneval, F., el-Wakil, A. (2018). The institutional design of referendums: bottom-up and binding. Swiss Political Science Review 24(3): 294-304. https://doi.org/10.1111/spsr.12319 DOI: https://doi.org/10.1111/spsr.12319

Cotterrell, R. (2012). The Sociology of Law: An Introduction. Oxford.

Dudek, D. (2018). Referendum - instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80(1): 169-185. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.14 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.14

el-Wakil, A. (2017). The deliberative potential of facultative referendums: procedure and substance in direct democracy. Democratic Theory 4(1): 59-78. https://doi.org/10.3167/dt.2017.040104 DOI: https://doi.org/10.3167/dt.2017.040104

Ferraro, F. (2022). Deception and expression: the puzzling rationality of symbolic legislation, [w:] F. Ferraro, S. Zorzetto (eds.), Exploring the Province of Legislation: Theoretical and Practical Perspectives in Legisprudence. Cham: 103-123. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87262-5_6 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87262-5_6

Florczak-Wątor, M., Radziewicz, P., Wiszowaty, M.M. (2018). Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r. Państwo i Prawo 73(6): 3-35.

Jabłoński, M. (2016). Efektywność referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa - analiza konstytucyjnoprawnego modelu instytucji, [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum. Warszawa: 31-48.

Kampka, A. (2020). Między głosem a głosowaniem. Wokół debaty w Senacie RP o projekcie referendum z 2018 r. Przegląd Sejmowy 28(4): 107-125. https://doi.org/10.31268/PS.2020.51 DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2020.51

Klink, B. van (2016). Symbolic legislation: an essentially political concept, [w:] B. van Klink, B. van Beers, L. Poort (eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw. Cham: 19-35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_2 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_2

Klink, B. van (2019). Legislation, communication, and authority. How to account for the bindingness of law? [w:] A.D. Oliver-Lalana (ed.), Conceptions and Misconceptions of Legislation. Cham: 81-105. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12068-9_4 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12068-9_4

Kraluk, W. (1998). O rozumieniu i regulacji normatywnej demokracji bezpośredniej w nowej konstytucji. Gdańskie Studia Prawnicze 3: 15-29.

Kryszeń, G. (2020). Ogólnokrajowe referendum inicjowane przez obywateli a polskie prawo referendalne. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4: 425-441. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.23 DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.23

Morawski, L. (2003). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa.

Moś, U. (1988-1989). Ustawodawstwo symboliczne, czyli o możliwości działań pozornych w prawie. Colloquia Communia 6/1: 47-52.

Piasecki, A.K. (2005). Referenda w III RP. Warszawa.

Piasecki, A.K. (2006). Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku. Przegląd Sejmowy 14(1): 9-27.

Piasecki, A.K. (2017). Błędy, zaniechania i manipulacja polityków na przykładzie referendów w Polsce w 1996 i 2015 roku. Polityka i Społeczeństwo 2: 104-120. https://doi.org/10.15584/polispol.2017.2.7 DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2017.2.7

Pietrzykowski, T. (2014). Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa. Katowice.

Poort, L., van Beers, B., van Klink, B. (2016). Introduction: symbolic dimensions of biolaw, [w:] B. van Klink, B. van Beers, L. Poort (eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw. Cham: 1-15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_1

Rytel-Warzocha, A., Uziębło, P. (2016). Kilka uwag o referendum ogólnokrajowym (wnioski de lege ferenda w oparciu o doświadczenia referendum z 2015 r.), [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum. Warszawa: 81-95.

Sarnecki, P. (2003). Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sejmowy 11(3): 9-26.

Sottilotta, C.E. (2017). The strategic use of government-sponsored referendums in contemporary Europe: issues and implications. Journal of Contemporary European Research 13(4): 1361-1376. https://doi.org/10.30950/jcer.v13i4.836 DOI: https://doi.org/10.30950/jcer.v13i4.836

Smith, E. (2016). David Cameron's fatal mistake? Two years ago, he sacked Michael Gove. The New Statesman. <https://www.newstatesman.com/politics/2016/07/david-camerons-fatalmistake-two-years-ago-he-sacked-michael-gove> [dostęp: 16.08.2022].

Szmyt, A. (2020). O referendum w Polsce jeszcze raz - wybrane uwagi. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2: 15-28. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.01 DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.01

Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven-London.

Uziębło, P. (2016). Zarządzenie referendum ogólnokrajowego na wniosek grupy wyborców, [w:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło (red.), Referendum ogólnokrajowe w Polsce. Gdańsk: 35-65.

Uziębło, P. (2020). Referendum i co dalej? O wyniku referendum ogólnokrajowego i jego skutkach. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2: 29-45. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.02 DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.02

Winczorek, P. (2014). Kilka uwag o polskich referendach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2): 143-160. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.11 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.11

Wiszowaty, M.M. (2016). Referenda dla obywateli - rekomendacje dotyczące zmian w polskiej regulacji prawnej instytucji referendów zaproponowane przez organizacje społeczne skupione wokół Instytutu Spraw Obywatelskich, [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum. Warszawa: 115-131.

Witkowski, Z., Serowaniec, M. (2016). Klasa polityczna wobec instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce, [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum. Warszawa: 133-143.

Wróblewski, J. (1959). Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa.

Zapatero, V.Z. (2019). The Art of Legislating. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23388-4 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23388-4