Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych
PDF

Słowa kluczowe

miejsce pracy
bezpieczeństwo
zatrudnienie
pandemia COVID-19

Jak cytować

Kolasińska, E. (2022). Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 227–240. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.14

Liczba wyświetleń: 332


Liczba pobrań: 319

Abstrakt

Negatywne skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne to niejedyne konsekwencje pandemii. Wpłynęła ona również na bezpieczeństwo zatrudnienia. Najbardziej dotknęła pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony i cywilnoprawnych. Stabilne i bezpieczne miejsce pracy to immanentna składowa dobrego samopoczucia pracowników. Miejsce pracy implikuje bowiem status pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie braku poczucia stabilności miejsca pracy, bezpieczeństwa wynagrodzenia i pewności zatrudnienia w czasie pandemii COVID-19 na podstawie analizy dzienników pandemicznych. Sformułowano dwa pytania badawcze: Czy pan demia COVID-19 wpłynęła na stabilność miejsc pracy? Jak radzili sobie autorzy dzienników pandemicznych w świecie pracy w niepewnej sytuacji pandemicznej? Artykuł ma charakter analizy teoretyczno-empirycznej. Wykorzystano w nim metodę dokumentów osobistych (nazywaną metodą autobiograficzną lub biograficzną). Analizie zostały poddane wybrane dzienniki pandemiczne, które napłynęły na Konkurs Instytutu Literatury w Krakowie (2020). Pozwoliła ona zidentyfikować deficyty bezpieczeństwa związane z niepewnością pracy czy zagrożeniem bezrobociem. Ta niekorzystna sytuacja zawodowa powoduje u autorów dzienników lęk przed przyszłością, która jest niepewna. Wizja bezrobocia i ubóstwa napawa twórców strachem i zaburza ich bezpieczeństwo zawodowe i egzystencjalne. Z przeprowadzonego badania wynika istotny wniosek, że autorzy dzienników doświadczali niepewności zatrudnienia albo utraty płynności finansowej w odniesieniu do prowadzonej działalności. Twórcy stosowali różne taktyki, aby radzić sobie w tej trudnej sytuacji zawodowej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.14
PDF

Bibliografia

Afeltowicz, Ł., Wróblewski, M. (2021). Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Baines, D., Elliott, J.R. (2020). Defining misinformation, disinformation and malinformation: an urgent need for clarity during the COVID-19 infodemic. Discussion Papers 2006, Department of Economics, University of Birmingham.

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

Campbell, I., Price, R. (2016). Precarious work and precarious workers: towards an improved conceptualisation. The Economic and Labour Relations Review 27(3): 314–32. doi: https://doi.org/10.1177/1035304616652074 DOI: https://doi.org/10.1177/1035304616652074

CBOS (2020). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Warszawa.

Certeau, M. de (1999). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Chałasiński, J. (1938). Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Kultury Wsi.

Chałasiński, J. (1946). Młode pokolenie chłopów. Zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Tom 2. Rzym.

Chałasiński, J. (red.) (1980). Pamiętniki nauczycieli: w 75-lecie ZNP. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dorczak, R. (2021). Pandemia, kryzys gospodarczy i nierówności. O nierównym doświadczaniu skutków pandemii w wymiarze ekonomicznym, [w:] W. Gumuła (red.), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności) (249–287). Kraków: Nomos.

Drozdowski, R., Krajewski, M. Luczas P., Kubacka, M. (2022). In between: defensive reactivity of public institutions in Poland to the COVID-19 pandemic. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 84(1): 229–246. doi: https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.17 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.17

Dulczewski, Z., Kwilecki A. (1970). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Giermanowska, E. (2016). Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy. Prakseologia 158/1: 275–298.

Główny Urząd Statystyczny (2021). Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19. Warszawa.

Grabowska-Lusińska, I. (2012). Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Griffin, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: WN PWN.

Gumuła, W. (red.) (2021). Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Kraków: Nomos.

International Labour Organization (2020). Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19. <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm> [dostęp: 25.06.2022].

Jucewicz, A., Kwaśniewski, T. (2020). Niepewni. Warszawa: Agora.

Karwacki, A. Błędowski, P. (2020). Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna: wybrane aspekty docjologiczne i ekonomiczne. Studia Socjologiczne 1(236): 135–164.

Kiersztyn, A. (2020). Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS 2(62): 73–90. doi: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.14 DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.14

Kozek, W., Kubisa, J., Zieleńska, M. (2017). Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krzywicki, L. (1933). Pamiętniki bezrobotnych, Nr. 1–57. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Gospodarstwa Społecznego.

Kubisa, J. (2014). Bunt białych czepków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leoński, J. (1995). Historia wykorzystywania dokumentów osobistych w socjologii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 57(2): 123–128.

Migacz, J., Gumuła, W. (2021). Kim są autorzy dzienników pandemicznych, [w:] W. Gumuła (red.), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności) (349–371). Kraków: Nomos.

Mrozowicki, A., Trappmann, V. (2020). Precarity as a biographical problem? Young workers living with precarity in Germany and Poland. Work, Employment and Society 35(2): 221–238. doi: https://doi.org/10.1177/0950017020936898 DOI: https://doi.org/10.1177/0950017020936898

Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (red.) (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Polkowska, D. (2018). Od proletariatu do prekariatu. Ciągłość czy zmiana? Próba analizy. Prakseologia 160: 41–67.

Polkowska, D. (2021). Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa dostawców jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2. Studia Socjologiczne 4(243): 109–133.

Rubery, J., Grimshaw, D., Keizer, A., Johnson, M. (2018). Challenges and contradictions in the ‘normalising’ of precarious work. Work, Employment and Society 32(3): 509–527. doi: https://doi.org/10.1177/0950017017751790 DOI: https://doi.org/10.1177/0950017017751790

Spithoven, A. (2021). Gig workers and policies of minimal social dislocation. Journal of Economic Issue 55: 516–523. doi: https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1919853 DOI: https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1919853

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak. Warszawa: WN PWN.

Standing, G. (2015). Karta prekariatu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sutton, B. (2003). Jak budować sieci kontaktów (networking). Tłum. H. Debatory. Warszawa: Petit.

Szarfenberg, R. (2016). Prekarność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie 1. <http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf> [dostęp: 25.06.2022].

Taleb, N. (2014). Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Tłum. O. Siara. Kraków: Znak.

Woś, R. (2014). Syndrom sztokholmski. Polscy pracownicy uzależnili się od swoich pracodawców. Gazeta Prawna <https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/769785,polscy--pracownicy-uzaleznili-sie-od-swoich-pracodawcow.html> [dostęp: 5.07.2022].

Znaniecki, F. (1931/1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, [w:] F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (31–176). Warszawa–Poznań: PWN.

Podemski, K., Ziółkowski, M., Frąckowiak, M., Kubera, J. (2021). Konkurs Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań? <https://uniwersyteckie.pl/zycie/konkurs-czym-jest-dla-ciebie--miasto-poznan> [dostęp: 17.12.2022].

<https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/10/12/1385121/pandemic-diaries-reveal-the-torrid-toll-of-lockdown-loneliness> [dostęp: 5.12.2022].

<https://www.researchgate.net/project/Pandemic-Diaries> [dostęp: 5.12.2022].

<https://ec.europa.eu/eurostat> [dostęp: 5.12.2022].