Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej
PDF

Słowa kluczowe

Prawo wodne
zasady techniki prawodawczej
poprawność legislacyjna
gospodarka wodna
zanieczyszczenie wód
Wody Polskie
ramowa dyrektywa wodna
szum normatywny

Jak cytować

Rotko, J. (2022). Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 73–86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.05

Abstrakt

W artykule podjęto ocenę technicznoprawnej poprawności legislacyjnej ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.jedn.: Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.), wykorzystując metodę logiczno-językową. Za punkt odniesienia przyjęto zasady techniki prawodawczej ujęte w formie załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 283). Analiza sposobów wysławiania norm odgrywa kluczową rolę zarówno na etapie przygotowywania i uchwalania nowego prawa, jak i w okresie jego obowiązywania, gdyż pozwala ujawnić różne mankamenty przyjętych regulacji. Fakt, że ustawa Prawo wodne z 2017 r. obowiązuje od pięciu lat, nie pozbawia zatem zasadności podejmowanie jej całościowej oceny z punktu widzenia zgodności z zasadami techniki legislacyjnej. Potrzebę taką uzasadnia zarówno obszerność tego aktu, jak i nasycenie go nowymi rozwiązaniami ustrojowymi i materialnoprawnymi. W szerszej perspektywie analiza taka dostarcza również materiał badawczy do formułowania założeń teoretycznoprawnych procesu prawotwórstwa oraz ich ewentualnej weryfikacji. Przeprowadzone badania dowodzą, że w ustawie Prawo wodne z 2017 r. występuje stosunkowo niewiele naruszeń standardów będących treścią zasad techniki legislacyjnej. W większości nie wywołują one poważniejszych problemów w stosowaniu przepisów, ale są i takie, często niedostrzegane przy pobieżnej lekturze ustawy, które zasługują na krytykę. Chodzi o naruszanie spójności systematyki, niekonsekwencje w grupie formułowanych zakazów, które dodatkowo cechuje nadmierny rygoryzm w stosunku do wymagań prawa europejskiego, rozpraszanie zagadnień między ustawę główną i ustawy nowelizujące oraz generalnie o zjawisko nadprodukcji bytów prawnych, wprowadzające niepotrzebny szum normatywny.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.05
PDF

Bibliografia

Bałaban, A. (2009). Prawna regulacja procesu legislacyjnego, [w:] A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe. Warszawa: 15–44.

Białek, M., Chojnacki, D., Grabarczyk, T. (2018). Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym. Warszawa.

Breuer, R., Gärditz, K.F. (2017). Öffentliches und privates Wasserrecht. München.

Górski, M., Pchałek, M., Radecki, W., Jerzmański, J., Bar, M., Urban, S., Jendrośka, J. (2011). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa.

Jekel, H. (2017). Der Gewässerzustand in Deutschland. Erfolge und Handlungsbeadrf – zugleich eine Zwischenbewertung de WRL. [Referat na konferencję Aktuelle Entwicklungen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, 22. Umweltrechtliches Symposion, 30./31. März 2017]. Leipzig. https://doi.org/10.5771/9783845289342-23 DOI: https://doi.org/10.5771/9783845289342-23

Kłodawski, M., Berek, M. (2017). Dobre praktyki legislacyjne jako pozaprawne źródło techniki prawodawczej. Przegląd Legislacyjny 3(101): 9–34.

Malinowski, A. (2009). Jednoznaczność i precyzja słów w tekście prawnym, [w:] A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe. Warszawa: 279–313.

Mikulski, Z. (2003). Osiemdziesiąt lat polskiego prawa wodnego 1922–2002. Gospodarka Wodna 11: 448–454.

Osuch-Chacińska, L. (2018). Korzystanie z wód i usługi wodne w świetle przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Gospodarka Wodna 10: 300–306.

Piotrowski, R. (2009). Projekt ustawy, [w:] A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe. Warszawa: 97–120.

Rakoczy, B. (2018). Prawo wodne. Praktyczny przewodnik. Warszawa.

Rotko, J. (2018a). Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne. Studia Prawnicze 4(216): 109–136. https://doi.org/10.37232/sp.2018.4.3 DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2018.4.3

Rotko, J. (2018b). Kierunki zmian w prawie wodnym w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, [w:] G. Dobrowolski (red.), Rozważania o… Katowice: 329–343.

Rotko, J. (2019). Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony środowiska. Krytyka Prawa 11(4): 299–325.

Surowiec, S., Tarasiewicz, W., Zwięglińska, T. (1981). Prawo wodne. Komentarz. Przepisy wykonawcze. Warszawa.

Wronkowska, S., Zieliński, M. (2021). Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa.