Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne
PDF

Słowa kluczowe

roboty budowlane
droga gruntowa
droga wewnętrzna
przebudowa drogi gruntowej
pas drogowy

Jak cytować

Trzciński, G., Staniszewska, L., & Trzciński, J. J. (2023). Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 127–141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.10

Abstrakt

Regulacja problematyki dróg wewnętrznych w Polsce jest wciąż niewystarczająca, a na jej tle widoczne są liczne rozbieżności orzecznicze. Status tych dróg jest odmienny aniżeli dróg publicznych, przejawia się to w zakresie zarządzania tymi drogami, w tym ich remontami. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia praktyki, ponieważ nierzadko drogi wewnętrzne w rzeczywistości pełnią funkcje dróg publicznych. Celem artykułu jest ukazanie, że drogi wewnętrzne stanowią istotne trakty komunikacyjne. Artykuł koncentruje się na funkcjonowaniu dróg wewnętrznych w aspektach prawnych i technicznych. W pierwszej kolejności przedstawiono problematykę definicji
dróg, w tym dróg wewnętrznych w różnych aktach normatywnych. Szeroko omówiono problematykę pojęcia pasa drogowego w odniesieniu do prawa budowlanego, a szczególnie w klasyfikacji robót budowlanych – przebudowy drogi. Wskazano, jak orzecznictwo organów i sądów rozumie przebudowę drogi, remont drogi w kontekście dróg wewnętrznych. Kolejno rozważano, czy drogi wewnętrzne są obiektami budowlanymi, a także jakie warunki wówczas muszą zostać zrealizowane dla remontu czy przebudowy drogi. Następnie przedstawione zostało studium przypadków ukazujące różną interpretację prawa przez organy administracji, zwłaszcza przebudowy drogi
leśnej jako drogi wewnętrznej. Na tle stanu faktycznego i analizy orzecznictwa autorzy stwierdzają, że niezbędne jest kompleksowe  uregulowanie tej problematyki w celu uzyskania stabilności orzeczniczej i pewności prawa jego adresatów, będących właścicielami czy zarządcami tych dróg.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.10
PDF

Bibliografia

Bajor, Z. (2020). Co ma piernik do wiatraka. Geodeta. Magazyn Geoindormacyjny z dodatkiem GeoPrawo 301 (6): 31–34.

Kaczorkiewicz, D. (2013). Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Przegląd Prawno Ekonomiczny 25: 65–75.

Kasprzak, A., Philipp-Pruchnik, A. (2014a). Charakter prawny dróg wewnętrznych, cz. I. Nieruchomości 11: 11–15.

Kasprzak, A., Philipp-Pruchnik, A. (2014b). Charakter prawny dróg wewnętrznych, cz. II. Nieruchomości 12: 16–20.

Kasprzak, A., Philipp-Pruchnik, A. (2015). Charakter prawny dróg wewnętrznych, cz. III. Nieruchomości 1: 13–15.

Kociłek-Pęksa, A. (2014). O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi – wybrane uwagi. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 1: 65–84. DOI: https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.3

Pawłowski, S., Staniszewska, L. (2021). Charakter prawny dróg wewnętrznych – problemy legislacyjne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 8(878): 11–18. DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.8.2

Sokołowska, M. (2014). Droga gruntowa nie stanowi budowli. Budownictwo Pytania i Odpowiedzi. https://www.prawo.pl/biznes/droga-gruntowa-nie-stanowi-budowli,148427.html [dostęp: 2.06.2022].

Starościak, J. (1978). Prawne formy i metody działania administracji. W: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego. Tom 3 (s. 40–181). Wrocław.

Szczepaniak, R. (2015). Cywilnoprawne i publicznoprawne instrumenty przeciwdziałające niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Samorząd Terytorialny 11: 45–57.

Szczepaniak, R. (2018). Cywilne prawo, uznaniowe prawo, posiadanie przez gminę drogi wewnętrznej, koszty utrzymania dróg wewnętrznych. Glosa do wyroku SN z dnia 18 października 2017 r., II CSK 816/16. Orzecznictwo Sądów Polskich 7/8: 23–35.

Świderski, K. (2013). Charakter prawny dróg wewnętrznych. Casus 1(67): 21–35.

Trzciński, G., Czerniak, A. (2017). Stan techniczny dróg leśnych – potrzeby remontowe. Sylwan 161(7): 539–547.