Doręczenia bezpośrednie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
PDF

Słowa kluczowe

sąd
adwokat
pełnomocnik
doręczenia
doręczenia bezpośrednie
elektronizacja
administracja
dostęp do sądu

Jak cytować

Paduch, A. (2023). Doręczenia bezpośrednie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 143–156. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.11

Abstrakt

Artykuł porusza problem doręczeń bezpośrednich pism procesowych, do których w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązani są profesjonalni pełnomocnicy stron i uczestników postępowania na ich prawach. Przesłanką przeprowadzenia badań były pojawiające się w doktrynie i praktyce obrotu prawnego wątpliwości co do poszczególnych aspektów analizowanej regulacji. Celem badań była prezentacja instytucji doręczeń bezpośrednich oraz odpowiedź na pytanie, czy stanowi ona gwarancję sprawnego postępowania przed sądem administracyjnym, przy uwzględnieniu prawa do rzetelnego procesu sądowego. Powyższą analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu trzech metod: dogmatycznoprawnej, prawnoporównawczej oraz historycznej. Badania wskazują, po pierwsze, że instytucja doręczeń bezpośrednich przeszła w okresie obowiązywania Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znaczącą ewolucję. W wyniku kolejnych nowelizacji doręczenia w tym trybie stały się obligatoryjne, a katalog podmiotów obowiązanych do ich realizowania uległ rozszerzeniu na innych niż adwokaci czy radcowie prawni profesjonalnych pełnomocników. Kolejnym etapem ewolucji tej instytucji będzie wprowadzenie doręczeń elektronicznych między pełnomocnikami. Po drugie, z przeprowadzonych badań wynika, że analizowana instytucja w odniesieniu do wielu kwestii jest nieprecyzyjna. Przykładowo, ustawodawca nie wskazał w sposób jednoznaczny katalogu wyjątków od doręczenia bezpośredniego. Podobnie zastrzeżenia może budzić nieprecyzyjne określenie konsekwencji naruszenia obowiązków wynikających z doręczeń bezpośrednich w zakresie np. nieprawidłowego sformułowania oświadczenia o nadaniu pisma bezpośrednio do pełnomocnika innej strony albo złożenia do sądu i do rąk pełnomocnika pisma innej treści. Po trzecie, obciążając pełnomocników koniecznością doręczeń bezpośrednich, ustawodawca pominął aspekt finansowy wywiązywania się z tego obowiązku. W przypadku spraw wielopodmiotowych koszt doręczeń może stanowić barierę w dostępie do ochrony sądowej. Poczynione ustalenia należy uznać za istotne w kontekście ewentualnych nowelizacji p.p.s.a. W aktualnym kształcie może dojść bowiem do takiej sytuacji, w której pismo złożone przez pełnomocnika nie otrzyma biegu nie ze względu na jego obiektywne uchybienia, ale w związku z przyjęciem przez sąd niekorzystnej wykładni art. 66 p.p.s.a. Wskutek braku precyzji ustawodawcy może zatem dojść do naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.11
PDF

Bibliografia

Adamiak, B. (2019). Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W: B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (s. 525–544). Warszawa.

Baliński, K. (2022). Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 września 2020 r., II OZ 666/20. Orzecznictwo Sądów Polskich 4: poz. 38.

Celińska-Grzegorczyk, K. (2014). Problematyka doręczeń – uwagi na tle art. 72 § 1 p.p.s.a. w świetle bieżących prac legislacyjnych. Monitor Prawniczy 24: 1324–1329.

Chludziński, B. (2018). O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9. Studia Prawa Publicznego 4(24): 83–100. DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.5

Dauter, B. (2021). Komentarz do art. 66 p.p.s.a. W: B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Mendek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Komentarz. Wyd. 2. Lex/el.

Drozdowicz, K. (2014). Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. Glosa do uchwały SN z dnia 21.01.2016, III CZP 95/15. Polski Proces Cywilny 4: 722–729.

Gee-Milan, E. (2023). Komentarz do art. 66 p.p.s.a. W: A. Skoczylas, P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (s. 201–202). Warszawa.

Jagielska, M., Wiktorowska, A., Wajda, P. (2015). Komentarz do art. 66 p.p.s.a. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (s. 402). Warszawa.

Jagielska, M., Wiktorowska, A., Wajda, P. (2021). Komentarz do art. 66 p.p.s.a. W: M. Wierzbowski, R. Hauser (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Legalis/el.

Knysiak-Sudyka, H. (2016). Komentarz do art. 66 p.p.s.a. W: T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 6. Lex/el.

Mendrek, A (2020). Czy po nowelizacji z 4 lipca 2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? Polski Proces Cywilny 1: 143–151.

Parafianowicz, J. (2022). Komentarz do art. 132 k.p.c. W: O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany. Lex/el.

Partyk, T. (2020). Pisma procesowe objęte obowiązkiem wzajemnych doręczeń przez pełnomocników profesjonalnych na gruncie art. 132 k.p.c. Lex/el.

Piątek, W. (2022). Reprezentacja strony przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Radca Prawny 31: 199–212. DOI: https://doi.org/10.4467/23921943RP.22.027.16890

Radecki, G. (2013). Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2: 52–71.

Sawczyn, W. (2014). Znaczenie instytucji doręczenia w prawie administracyjnym. W: W. Sawczyn, J. Szuma, Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (s. 13–16). Wrocław.

Sawczyn, W. (2014a). Doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W: W. Sawczyn, J. Szuma, Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (s. 113–152). Wrocław.

Szwed, M. (2020). Nadmierny formalizm procesowy jako naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(2): 123–136. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.9

Tarno, J.P. (2011). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 5. Lex/el.

Wolwiak, I. (2015). Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Warszawa.