Raportowanie informacji związanych z klimatem na przykładzie banków
PDF

Słowa kluczowe

raportowanie środowiskowe
sprawozdawczość niefinansowa
ujawnienia klimatyczne
klimat Polska
Polska

Jak cytować

Trocka, M. (2023). Raportowanie informacji związanych z klimatem na przykładzie banków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 201–219. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.15

Liczba wyświetleń: 323


Liczba pobrań: 478

Abstrakt

Raportowanie środowiskowe informacji związanych z klimatem dotyczy tego, w jaki sposób działalność przedsiębiorstwa wpływa na klimat (chodzi zarówno o negatywne skutki, jak i działania na rzecz ochrony) oraz jak zmiany klimatu oddziałują na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Szczególne obwiązki dotyczące raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem (w tym klimatem) zostały nałożone na podmioty działające w sektorze usług finansowych. Muszą one ujawniać określone informacje dotyczące sposobów, w jaki wprowadzają do działalności ryzyka i biorą pod uwagę niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju. Problematyka artykułu związana z ujęciem kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju w raportach niefinansowych jest przedmiotem zainteresowań wielu autorów. Artykuł uzupełnia istniejący dorobek naukowy w zakresie raportowania niefinansowego przez wyodrębnienie i uszczegółowienie nieporuszanych wcześniej kwestii dotyczących klimatu. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu raportowania informacji związanych z klimatem w obligatoryjnej sprawozdawczości niefinansowej banków. W artykule posłużono się analizą aktów prawnych, literatury przedmiotu, a także badaniem danych wtórnych pochodzących z obligatoryjnych sprawozdań niefinansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i należących do indeksu WIG-Banki oraz WIG-ESG. Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzone na poziomie europejskim nowe regulacje prawne skierowane do sektora finansowego wymuszają większe zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu. Badane banki wypełniają nałożone na nie obowiązki, aczkolwiek jest to realizowane w ograniczonym zakresie. Prezentowane dane są w dużym stopniu rozproszone w różnych częściach sprawozdania z działalności oraz raportu na temat informacji niefinansowych, co może wynikać z braku jednolitych standardów w tym zakresie. Zakres ujawnianych informacji związanych z klimatem jest zbliżony w raportach poszczególnych banków i dotyczy zarówno wpływu działalności banków na klimat, jak również oddziaływania na niego oferowanych produktów finansowych. Podsumowując, badane banki starają się być odpowiedzialne społecznie i świadomie podejmują próby ujęcia w swoich sprawozdaniach zagadnień dotyczących klimatu. Raportowanie tych informacji jest tam jednak dopiero na początkowym etapie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.15
PDF

Bibliografia

Ackers, B., Adeyemi, A. (2022). Climate change disclosures by public sector organisations. Economics, Management and Sustainability 7(1): 17–33. DOI: https://doi.org/10.14254/jsdtl.2022.7-1.2

Adamczyk, J. (2001). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków.

Adamczyk, J. (2018). Zrównoważony rozwój jako paradygmat współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Przegląd Organizacji 12: 8–14. DOI: https://doi.org/10.33141/po.2018.12.01

Barbosa, G.S., Drach, P.R., Corbella, O.D. (2014). A conceptual review of the terms sustainable development and sustainability. International Journal of Social Science 3(2): 1–15.

Brown, L.R. (2003). Gospodarka Ekologiczna. Na miarę Ziemi. Warszawa.

Czaja-Cieszyńska, H. (2020). Kapitał ludzki jako obszar raportowania niefinansowego na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 108(164): 23–40.

Emas, R. (2015). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. Brief for GSDR.

Fijałkowska, J. (2016). Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową Dyrektywą UE 2014/95/UE jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 436: 115–122.

Fijałkowska, J., Zyznarska-Dworczak, B. (2018). Sustainability reporting of Polish banks – a step towards greater accountability? Financial, Accounting and Economic Aspects of Contemporary Management. Entrepreneurship and Management 19(1,1): 47–61.

Kamieniecka, M., Nóżka, A. (2016). Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości ich integracji ze sprawozdaniem finansowym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 284: 53–65.

Kaźmierczak, M. (2022). A literature review on the difference between CSR and ESG. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series No 162: 275–289. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.162.16

Krasodomska, J., Godawska, J. (2021). Raportowanie informacji o zrównoważonym rozwoju – standaryzacja i harmonizacja niefinansowych ujawnień przedsiębiorstw. Rachunkowość 10: 10–20.

Krasodomska, J., Michalak, J., Świetla, K. (2020). Directive 2014/95/EU: accountants’ understanding and attitude towards mandatory non-financial disclosures in corporate reporting. Meditari Accountancy Research 28(5): 751–779. DOI: https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2019-0504

Krasodomska, J., Zarzycka, E., Dobija, D. (2022). Czynniki determinujące raportowanie przez przedsiębiorstwa informacji o działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 46(3): 99–118. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9599

Kryk, B. (2017). Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 479: 108–117. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.479.10

Kuciński, K. (2009). Wprowadzenie. W: K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju (s. 7–25). Warszawa.

Macuda, M., Matuszak, Ł., Różańska, E. (2015). The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 84(140): 115–138. DOI: https://doi.org/10.5604/16414381.1173808

Matuszak, Ł., Różańska, E. (2021). Towards 2014/95/EU directive compliance: the case of Poland. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 12(5): 1052–1076. DOI: https://doi.org/10.1108/SAMPJ-02-2020-0042

Misztal, A. (2019). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a stopień rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 174: 33–45. DOI: https://doi.org/10.33119/SIP.2019.174.2

Młynarski, T. (2017). Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Kraków.

Morrison, R. (2021). Environmental, Social and Governance Theory: Defusing a Major Threat to Shareholder Rights. Competitive Enterprise Institute. Washington. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3845709

Mućko, P., Niemiec, A., Skoczylas, W. (2021). Dobrowolny przymus? Uwarunkowania raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 45(4): 91–110. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5744

Papuziński, A. (2005). Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska. W: A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka (s. 30–51). Bydgoszcz.

Paszkiewicz, A., Szadziewska, A. (2011). Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 32: 295–311.

Piątek, Z. (2005). Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne, A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka (s. 14–29). Bydgoszcz.

Popławska, M. (2018). Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym i pośrednictwie finansowym. W: K. Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki (s. 59–91). Warszawa.

Rogowski, W., Lipski, M. (2022). Znaczenie informacji niefinansowej w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju oraz turbulentnego otoczenia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2: 33–44. DOI: https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.3

Różańska, E. (2016). Koncepcja CSR w sektorze bankowym i jej raportowanie – nurty badawcze. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 272: 131–142.

Rubik, J. (2018). Raportowanie niefinansowe spółek Respect Index po zmianach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 369: 209–220.

Skoczylas, W. (2019). Społeczne odpowiedzialność biznesu w świetle analizy zawartości raportów niefinansowych spółek makrosektora produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 103(159): 169–182. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3081

Szadziewska, A., Kujawski, J. (2022). Environmental disclosures in the non-financial reporting of energy companies. Creating a reliable business image or impression management? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 46(2): 157–194. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8814

Szadziewska, A., Spigarska, E., Majerowska, E. (2018). The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of changes introduced by the Directive 2014/95/EU. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 99(155): 65–96. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2933

Śnieżek, E., Krasodomska, J., Szadziewska, A. (2018). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw. Warszawa.

Szwejkowski, Z. (2004). Pogoda, klimat i środowisko. Olsztyn.

Trzepacz, P. (2012). Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Kraków.

Waniak-Michalak, H., Macuda, M., Krasodomska, J. (2016). Corporate Social Responsibility and accounting in Poland: a literature review. Accounting and Management Information Systems 15(2): 255–303.

Wójcik-Jurkiewicz, M. (2020). Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej – przykłady z WIG-ESG. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 108(164): 207–228. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3603

Zioło, Z. (2023). Wpływ kryzysów na zmiany uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju działalności gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 37(1): 7–25. DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.371.1

Zyznarska-Dworczak, B. (2022). Financial and ESG reporting in times of uncertainty. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 46(4): 161–180. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1307