Factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings: evidence from Poland
PDF (English)

Słowa kluczowe

financial distress
preventive restructuring
turnaround prediction model
bankruptcy prediction
law & economics
Digital Poland of Equal Opportunities

Jak cytować

Prusak, B., Zaremba, U., & Galiński, P. (2023). Factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings: evidence from Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(3), 235–257. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.14

Liczba wyświetleń: 270


Liczba pobrań: 158

Abstrakt

The EU Restructuring Directive (2019/1023) requires Member States to provide a preventive restructuring framework for financially distressed entities that remain viable or are likely to readily restore economic viability. The first step to a successful restructuring is the approval of an arrangement between the debtor and creditors. The main research objective of the article is to identify factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings. In the process of filtering companies initiating a restructuring procedure, these factors are seen as increasing the probability of concluding an arrangement between debtor and creditors. Moreover, an additional research objective is to construct a turnaround prediction model aimed at assessing the probability of a conclusion of an arrangement in restructuring proceedings. The study covered the companies in Poland for which restructuring proceedings opened between 2016 and 2021 ended with the approval of an arrangement, and a similar number of companies that failed to restructure successfully. Binary logistic regression was applied to achieve the aims of this study. The results show that two financial variables affected companies in terms of their chances to conclude the arrangement: the current ratio and return on assets were among the statistically significant indicators and they are characterized by higher values for debtors reaching the arrangement with their creditors. A direct positive relationship was also identified between the company’s lifespan and the outcome of the proceedings. The probability of the conclusion of the arrangement was also affected by the type of industry. Models assessing the probability of completing restructuring proceedings with an arrangement can be useful for insolvency practitioners and financial analysts during viability assessments.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.14
PDF (English)

Bibliografia

Ahmad, A.H., Abdullah, N.A.H., Mohd, K.N.T. (2022). Predicting restructuring outcomes of financially distressed firms in Malaysia. International Journal of Economics and Management 16(1): 107–118.

Alaka, H.A., Oyedele, L.O., Owolabi, H.A., Kumar, V., Ajayi, S.O., Akinade, O.O., Bilal, M. (2018). Systematic review of bankruptcy prediction models: towards a framework for tool selection. Expert Systems with Applications 94: 164–184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.10.040

Altman, E.I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance 23(4): 589–609. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x

Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw [Methods for Assessing and Forecasting the Economic and Financial Condition of Companies]. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Aziz, M.A., Dar, H.A. (2006). Predicting corporate bankruptcy: where we stand? Corporate Governance 6(1): 18–33. DOI: https://doi.org/10.1108/14720700610649436

Bellovary, J.L., Giacomino, D.E., Akers, M.D. (2007). A review of bankruptcy prediction studies: 1930-present. Journal of Financial Education 33: 1–42.

Binti, S., Ameer, R. (2010). Turnaround prediction of distressed companies: evidence from Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting 8(2): 143–159. DOI: https://doi.org/10.1108/19852511011088398

Boratyńska, K. (2011). Restrukturyzacja jako narzędzie realizacji planu naprawczego Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA [Restructuring as a Tool of Recovery Plan of Polski Koncern Mięsny Duda SA Realization]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 172: 15–24.

Borowiecki, R. (ed.) (1996). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw [Restructuring in Transformation and Development of Enterprises]. Kraków: AE, TNOiK.

Borowiecki, R. (1999a). Restrukturyzacja przedsiębiorstw – wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw [Restructuring of enterprises – conclusions and recommendations from the experience of Polish enterprise]. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 532: 5–10.

Borowiecki, R. (ed.) (1999b). Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw [Development Challenges and Enterprise Restructuring]. Warsaw, Kraków: AE, CECIOS, TNOiK.

Borowiecki, R. (2010). Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku [Permanent restructuring as a factor in the success and development of businesses functioning on the global market]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 836: 27–44.

Borowiecki, R. (ed.) (2014). Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Uwarunkowania – procesy – efekty [Managing the Restructuring of Enterprises and the Economy: Determinants – Processes – Effect]. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Borowiecki, R., Wysłocka, E. (2012). Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw [Economic Analysis and Expert Opinion in the Restructuring Process of Enterprises]. Warsaw: Difin.

Breiman, L. (1992). The little bootstrap and other methods for dimensionality selection in regression: x-fixed prediction error. Journal of the American Statistical Association 87(419): 738–754. DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475276

Camacho-Miñano, M.-del-M., Segovia-Vargas, M.J., Pascual-Ezama, D. (2015). Which characteristics predict the survival of insolvent firms? An SME reorganization prediction model. Journal of Small Business Management 53(2): 340–354. DOI: https://doi.org/10.1111/jsbm.12076

Casey, C.J., Mcgee, V.E., Stickney, C.P. (1986). Discriminating between reorganized and liquidated firms in bankruptcy. The Accounting Review 61(2): 249–262.

Coxe, S., West, S.G., Aiken, L.S. (2013). General linear models. In T.D. Little (ed.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods (pp. 26–51). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934898.013.0003

Czerkas, K., Teisseyre, B. (2016). Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw – od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych [Corporate Debt Restructuring – From Bilateral Settlements to Restructuring and Bankruptcy Pceedings]. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Deb, P., Norton, E.C., Manning, W.G. (2017). Health Econometrics Using Stata. Stata Press.

Demétrio, C.G.B., Hinde, J., Moral, R.A. (2014). Models for overdispersed data in entomology. In C.P. Ferreira, W.A.C. Godoy (eds.), Ecological Modelling Applied to Entomology (pp. 219–259). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06877-0_9

Dorozik, L. (ed.) (2006). Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw [Economic Restructuring of Enterprises]. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ekstrom, C.T. (2011). The R Primer. Boca Raton: CRC Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.1201/b11150

Ekstrom, C.T. (2016). The R Primer, second edition. Boca Raton: CRC Taylor & Francis Group.

Gabrusewicz, W. (1999). Restrukturyzacja i metody oceny jej efektów [Restructuring and methods to evaluate its effects]. Przegląd Organizacji 3: 26 –29. DOI: https://doi.org/10.33141/po.1999.03.05

Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [Use of discriminant analysis in assessing the financial condition of enterprises]. W: R. Borowiecki (eds.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw [Restructuring in Transformation and Development of Enterprises] (pp. 59–63). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Garrido, J., DeLong, C., Rasekh, A., Rosha, A. (2021). Restructuring and Insolvency in Europe: Policy Options in the Implementation of the EU Directive. IMF Working Papers, 2021(152). DOI: https://doi.org/10.5089/9781513573595.001

Glinkowska, B. (2015). Restrukturyzacja firm wchodzących na rynki zagraniczne [Restructuring of companies entering foreign markets]. W: P. Kuźbik, M.J. Szymankiewicz (ed.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia [Organization Management from a Methodological Perspective: Selected Issues] (pp. 177–185). Łodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-450-1.17

Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2000). Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości [Restructuring of a firm as a direction of value based management]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 34: 25–57.

Gruszczyński, M. (2003). Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw [Microeconometrics models in the analysis and forecasting of corporate financial risk]. Zeszyty Polskiej Akademii Nauk 23.

Gujarati, D. (2011). Econometrics by Example. Palgrave Macmillan.

Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania [Corporate Bankruptcy in Poland and Methods for Its Forecasting]. Zeszyt 153. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej [Enterprise bankruptcy – a discriminant analysis model]. Przegląd Organizacji 6: 35–39. DOI: https://doi.org/10.33141/po.2004.06.09

Harrell, F.E. (2015). Regression Modeling Strategies. Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-19425-7

Herman, S. (2021). Is it worth to restructuring? Analysis of companies in poor financial condition in Poland. Wiadomości Statystyczne / The Polish Statistician 66(6): 7–26. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.9701

Hilbe, J.M. (2009). Logistic Regression Models. Chapman and Hall/CRC. DOI: https://doi.org/10.1201/9781420075779

Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH [Corporate bankruptcy prediction in the Polish economy using the discriminant function ZH]. Rachunkowość 5: 306–310.

Jones, A. (2007). Applied Econometrics for Health Economists: A Practical Guide. 2nd edn. Redcliffe Publishing. DOI: https://doi.org/10.1201/9781785230141

Jostarndt, P., Sautner, Z. (2010). Out-of-court restructuring versus formal bankruptcy in a non-interventionist bankruptcy setting. Review of Finance 14(4): 623–668. DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfp022

Kałowski, A. (2012). Kierunki procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie [Directions of corporate restructuring processes in crisis]. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3: 42–47.

Kim, M., Kim, M., McNiel, R. (2008). Predicting survival prospect of corporate restructuring in Korea. Applied Economics Letters 15(15): 1187–1190. DOI: https://doi.org/10.1080/13504850601018080

Kleinbaum, D.G., Klein, M. (2010). Logistic Regression: A Self-Learning. (Statistic for Biology and Health). 3rd edn. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1742-3

Kovacova, M., Kliestik, T., Valaskova, K., Durana, P., Juhaszova, Z. (2019). Systematic review of variables applied in bankruptcy prediction models of Visegrad group countries. Oeconomia Copernicana 10(4): 743–772. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2019.034

Laitinen, E.K. (2008). Data system for assessing probability of failure in SME reorganization. Industrial Management & Data Systems 108(7): 849–866. DOI: https://doi.org/10.1108/02635570810897964

Laitinen, E.K. (2011). Assessing viability of Finnish reorganization and bankruptcy firms. European Journal of Law and Economics 31(2): 167–198. DOI: https://doi.org/10.1007/s10657-009-9136-4

Lemerle, M., Kuhanathan, A., Duthoit, A., Pécresse, G., Saada, L., Jakobson E.H. (2022). Global Insolvency Report. Growing Risks and Uneven State Support. https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/en_gl/erd/publications/pdf/2022_05_18_Insolvency-Report.pdf

Li, H., Chen, Q., Hong, L., Zhou, Q. (2019). Asset restructuring performance prediction for failure firms. Journal of Corporate Accounting & Finance 30(4): 25–42. DOI: https://doi.org/10.1002/jcaf.22409

Linna, T. (2020). Business Sustainability and Insolvency Proceedings – The EU Perspective. Journal of Sustainability Research 2(2):e200019. DOI: https://doi.org/10.20900/jsr20200019

Long, J.S., Freese, J. (2014). Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. 3rd edn. Stata Press.

Lukason, O., Urbanik, A. (2013). Why reorganization of firms fails: evidence from Estonia. Estonian Discussions on Economic Policy 21(1): 73–84. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2335982

Mączyńska, E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Uproszczone metody [Assessing enterprise condition: simplified methods]. Życie Gospodarcze 38: 42–45.

Mączyńska, E. (2001). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej [Restructuring of Enterprises in the Transformation Process of the Polish Economy]. Vol. 1–2. DiG.

Mączyńska, E. (2004). Systemy wczesnego ostrzegania [Early warning systems]. Nowe Życie Gospodarcze 12(373): 4–9.

McCormack, G., Keay, A., Brown, S., Dahlgreen, J. (2016). Study on a New Approach to Business Failure and Insolvency Comparative Legal Analysis of the Member States’ Relevant Provisions and Practices. University of Leeds. DOI: https://doi.org/10.4337/9781786433312

Morawska, S., Prusak, B., Banasik, P., Pustulka, K., Groele, B. (2020). Bankruptcy law severity for debtors: comparative analysis among selected countries. European Research Studies Journal 23(2, Special issue): 659–686. DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/1847

Nowak, J., Zarzecki, D. (2012). Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw [A Financial Perspective on Restructuring with Elements of Corporate Bankruptcy Forecasting]. Warsaw: Difin.

Ohri, A. (2019). SAS for R Users. Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119256441

Porada-Rochoń, M. (2018). Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki [Financial distress and financial restructuring of companies – determinants and consequences]. Contemporary Economy 9(1): 23–33. DOI: https://doi.org/10.26881/wg.2018.1.03

Poston, K.M., Harmon, K., Gramlich, J.D. (1994). A test of financial ratios as predictors of turnaround versus failure among financially distressed firms. Journal of Applied Business Research (JABR) 10(1): 41–56. DOI: https://doi.org/10.19030/jabr.v10i1.5962

Pregibon, D. (1980). Goodness of link tests for generalized linear models. Applied Statistics 29(1): 15–24. DOI: https://doi.org/10.2307/2346405

Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw [Modern Methods of Forecasting Financial risk of Enterprises]. Warsaw: Difin.

Prusak, B. (2018). Review of research into enterprise bankruptcy prediction in selected Central and Eastern European countries. International Journal of Financial Studies 6(3). DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs6030060

Prusak, B., Galiński, P. (2021). Approval of an arrangement in the restructuring proceedings and the financial condition of companies listed on the Stock Exchanges in Warsaw. Is there any relationship? Journal of Risk and Financial Management 14(11). DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14110523

Prusak, B., Morawska, S., Łukowski, M., Banasik, P. (2022). The impact of bankruptcy regimes on entrepreneurship and innovation. Is there any relationship? International Entrepreneurship and Management Journal 18(1): 479–498. DOI: https://doi.org/10.1007/s11365-021-00773-3

Rochoń, M. (2009). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa [Corporate Restructuring in the Process of Adaptation to the Contemporary Environment: An International Perspective]. Warsaw: Difin.

Rousseeuw, P.J., Leroy, A.M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/0471725382

Sinnadurai, P., Ismail, N., Haji-Abdullah, N.M. (2022). Prediction of corporate recovery in Malaysia. Review of Quantitative Finance and Accounting 59(4): 1303–1334. DOI: https://doi.org/10.1007/s11156-022-01076-6

Srinivasan, R., Lohith, C.P. (2017). Strategic Marketing and Innovation for Indian MSMEs. Springer Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3590-6

Stef, N. (2023). Bankruptcy voting process and corporate reorganization. Bulletin of Economic Research 75(2): 58–524. DOI: https://doi.org/10.1111/boer.12368

Steyerberg, E.W. (2019). Clinical Prediction Models (Second Edition). Springer International Publishing.

Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw [Restructuring, Consolidation, Globalisation of Companies]. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tajti, T. (2018). Bankruptcy stigma and the second chance policy: the impact of bankruptcy stigma on business restructurings in China, Europe and the United States. China-EU Law Journal 6(1/2): 1–31. DOI: https://doi.org/10.1007/s12689-017-0077-z

Tsioli, L. (2021). Viability assessment in corporate debt restructuring: optimizing the filtration effect of the European Directive on restructuring and insolvency. Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice 30(5): 397–447.

Veganzones, D., Severin, E. (2021). Corporate failure prediction models in the twenty-first century: a review. European Business Review 33(2): 204–226. DOI: https://doi.org/10.1108/EBR-12-2018-0209

Walton, P., Umfreville, C., Jacobs, L. (2020). A snapshot of company voluntary arrangements: Success, failure and proposals for reform. International Insolvency Review 29(2): 267–284. DOI: https://doi.org/10.1002/iir.1381

Wlodarczak, P. (2019). Machine Learning and its Applications. CRC Press. DOI: https://doi.org/10.1201/9780429448782

Xie, B. (2016). Comparative Insolvency Law: The Pre-Pack Approach in Corporate Rescue. Edward Elgar Publishing.

Zaremba, U. (2021). Restrukturyzacja sądowa a upadłość przedsiębiorstw w Polsce [Court restructuring and insolvency of companies in Poland]. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Aspra, WSIiZ w Rzeszowie.

Zhou, F., Fu, L., Li, Z., Xu, J. (2022). The recurrence of financial distress: a survival analysis. International Journal of Forecasting 38(3): 1100–1115. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.12.005