Status normatywny przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi w reżimie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego
PDF

Słowa kluczowe

przewinienie dyscyplinarne
nauczyciel akademicki
wypadek mniejszej wagi
norma sankcjonowana

Jak cytować

Łakomy, K. (2023). Status normatywny przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi w reżimie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(4), 161–175. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.08

Liczba wyświetleń: 187


Liczba pobrań: 132

Abstrakt

Przedmiotem analizy w artykule jest problematyka przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi nauczyciela akademickiego, a zasadniczy problem badawczy dotyczy statusu normatywnego tej konstrukcji prawnej. Autor w szczególności zmierza do ustalenia, czy instytucja przewinienia mniejszej wagi stanowi element struktury normy sankcjonowanej w akademickim prawie dyscyplinarnym, czy też jest związana z zasadami wymiaru kary. Rozważania opierają się na, zaczerpniętej z prawa karnego, teorii norm sprzężonych oraz pięcioelementowej strukturze przewinienia dyscyplinarnego. W tym zakresie zaproponowane zostało ujęcie nierozważane dotąd szczegółowo w doktrynie, albowiem wykorzystujące dorobek metodologii prawa karnego do struktury przewinienia dyscyplinarnego. Przeprowadzona analiza zweryfikowała prawdziwość twierdzenia o tym, że wypadek mniejszej wagi stanowi typ uprzywilejowany przewinienia dyscyplinarnego nauczyciela akademickiego, pomimo braku ustawowej typizacji tego konstruktu prawnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.08
PDF

Bibliografia

Banasik, K. (2020). Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich. Przegląd Prawa Publicznego 7/8: 123-133.

Bek, D., Hanc, J., Jaworska-Wieloch, A., Sitarz, O., Zawiejski, P. (2019). Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Bojańczyk, A., Razowski, T. (2009). Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego przestępstwem. Prokuratura i Prawo 11–12: 42-69.

Czarnecki, P. (2017a). Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskim. Białostockie Studia Prawnicze 1: 23-34. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2017.22.01.02

Czarnecki, P. (2017b). Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych. Państwo i Prawo 10: 100-113.

Dudka, K. (2010). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w sprawach dyscyplinarnych wobec notariuszy. Rejent 3: 192-208.

Giętkowski, R. (2013). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Giętkowski, R. (2021). Upomnienie rektorskie. Forum Prawnicze 5(67): 18-34.

Grudecki, M. (2022). Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 19(1): 43-64. DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4397

Janusz-Pohl, B. (2017). Analogia legis na gruncie ustawy o Policji – zagadnienia wybrane. W: P. Jóźwiak, W. Kozielewicz, K. Opaliński (red.), Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych (s. 21-28). Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile.

Kania-Chramęga, A. (2022). Rektorskie uznanie czynu studenta jako przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi. Ius Novum 1: 102-116.

Kardas, P. (1999). Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw. Kraków: Zakamycze.

Kardas, P. (2010). Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym. Rejent 20: 88-128.

Konieczniak, P. (2002). Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej. Kraków: Zakamycze.

Kosowski, J. (2023). Komentarz do art. 275. W: A. Jakubowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (s. 879–890). Warszawa: C.H. Beck.

Koszowski, M. (2013). O lukach w prawie rzadko spotykanych słów kilka. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1: 109122. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9bce7ebd-2602-467f-a9d2-5c76141b1ad8

Kozielewicz, W. (2005). Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki). W: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska (s. 455–464). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kubiak, J., Kubiak, J.R. (1994). Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Przegląd Sądowy 4: 3–27.

Lipiński, K. (2017). Wypadek mniejszej wagi jako uprzywilejowany typ czynu zabronionego. W: J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej (s. 350-373). Warszawa: Wolters Kluwer.

Mącior, W. (1990). Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Morawski, L. (2006). Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo 19(3): 367-376.

Nowacki, J. (1966). Analogia legis. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Plebanek, E. (2009). Materialne określenie przestępstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Plebanek, E. (2012). Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych. W: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom 2 (s. 45-461). Warszawa: Wolters Kluwer.

Plebanek, E. (2019). Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych. Przewinienie zawodowe „mniejszej wagi” i „znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu” jako przesłanki umorzenia postępowania. Przegląd Prawa Medycznego 2: 38-70. https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/96

Pohl, Ł. (2010). O stosunku między zmodyfikowanym typem czynu zabronionego pod groźbą kary a leżącą u jego podstaw normą sankcjonowaną. Ius Novum 1: 7-22.

Pohl, Ł. (2017). Struktury normatywne zmodyfikowanych typów przestępstw. W: J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej (s. 19-25). Warszawa: Wolters Kluwer.

Sroka, T. (2011). Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 137-149.

Ura, E. (2020). Komentarz do art. 284. W: K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz (s. 488-492). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wojciechowski, P. (2019a). Komentarz do art. 275. W: J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (s. 682-696). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wojciechowski, P. (2019b). Komentarz do art. 284. W: J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (s. 739–743). Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, M. (1998). Wyznaczniki reguł wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60(3/4): 1-20. http://hdl.handle.net/10593/5446

Ziembiński, Z. (1974). Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zoll, A. (1990). O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego. Krakowskie Studia Prawnicze 23: 69-95.