Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law
PDF (English)

Słowa kluczowe

evaluative utterances
values
legal axiologies
justification
psychological points of view
semiotics

Jak cytować

Zirk-Sadowski, M. (2023). Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 31–46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.04

Abstrakt

The study focuses on the methodological views of Zygmunt Ziembiński, against the background of the axiological issues addressed in his scientific investigations. In this respect, the author distinguishes three development periods in Ziembiński’s work; the first was dominated by a psychologist and empiricist approach to axiology, whereas the onset of the second was marked by a semiotic-pragmatic turn. In both periods, the essence and properties of evaluative utterances became the chief object of inquiry. In the last phase of his work, however, Ziembiński devoted himself to the study of the values manifesting in law, writing chiefly about justice and the constitution.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.04
PDF (English)

Bibliografia

Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne [Speaking and Cognizing: Studies and Philosophical Lectures]. Trans. B. Chwedeńczuk. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ehrenfels, Ch. (1897/98). System der Werttheorie. Leipzig: Reisland.

Gizbert-Studnicki, T. (2019). Pisma wybrane. Prawo, Język, Normy, Rozumowania [Selected Papers: Law, Language, Norms, Reasoning]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Grabowski, A., Gizbert-Studnicki, T. (1990). Book review: M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa: PWN, 1988. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 52(1): 291–294. http://hdl.handle.net/10593/16134

Ingarden, R. (1970). Studia z estetyki [Studies in Aesthetics]. Vol. 3. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kropiwnicki, R. (2018). Wokół wartości i zasad konstytucyjnych [On constitutional values and principles]. In R. Balicki. M. Jabłoński, K. Wójtowicz (eds.), Dookoła Wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi [About Wojtek: A book dedicated to Dr Artur Wojciech Preisner] (pp. 103–115). [e-book]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95368/edition/89672?language=pl

Meinong, A. (1894). Psychologisch-etische Untersuchungen zur Werttheorie. Graz: Leuschner und Lubensky.

Meinong, A. (1917). Über emotionale Präsentation. Vienna: Hölder.

Ossowska, M. (1957). Podstawy nauki o moralności [Rudiments of the Science of Morals]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pawłowski, T. (1972). Pojęcia i metody współczesnej humanistyki [Notions and Methods of Contemporary Humanities]. Warsaw: PWN.

Smolak, M., Kwiatkowski, P. (eds.) (2020). Poznań School of Legal Theory. Leiden–Boston: Brill and Rodopi.

Smolak, M., Sadurski, W., Chirkowska-Smolak, T. (2021). Rozum publiczny – uzasadnianie sądowe – umysł sędziego [Public Reason – Judicial Justification – the Judge’s Mind]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323238461

Tatarkiewicz, T. (1968). O pojęciu wartości [On the notion of value]. In A. Ryszkiewicz (ed.), O wartości dzieła sztuki [On the Value of a Work of Art]. Warsaw: Arkady.

Zieliński, M., Ziembiński, Z. (1988). Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie [Justification of Judgments, Evaluations, and Norms in Legal Studies]. Warszawa: PWN.

Ziembiński, Z. (1972). Etyczne problemy prawoznawstwa [Ethical Problems of Jurisprudence]. Wrocław: Ossolineum.

Ziembiński, Z. (1974). Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa [Methodological Issues of Jurisprudence]. Warszawa: PWN.

Ziembiński, Z. (1992). O pojmowaniu sprawiedliwości [On the Understanding of Justice]. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.

Ziembiński, Z. (1993). Wartości konstytucyjne [Constitutional Values]. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.

Ziembiński, Z. (1995). O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe [On the Enactment and Validity of Law]. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.

Ziembiński, Z. (1959). Logika praktyczna. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [published in English as Practical Logic with the Appendix on Deontic Logic. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company].

Zirk-Sadowski, M. (1984). Rozumienie ocen w języku prawnym [Perception of Evaluations in Legal Language]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.