Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Main Article Content

Andrzej Zoll

Abstrakt

W artykule zwraca się uwagę na zależność sposobu wyboru sędziów sądów konstytucyjnych w zależności od przypisywanego w danym porządku prawnym charakteru tych sądów. Jednak zawsze zwraca się uwagę, aby skład sądu był ustalany tak, aby jedna, przeważająca w parlamencie, siła polityczna nie miała decydującego wpływu na wybór składu sądu konstytucyjnego. Nieporozumieniem jest traktowanie sądu konstytucyjnego jako organu politycznego (trzeciej izby parlamentu, negatywnego ustawodawcy). Orzeczenia sądu konstytucyjnego mają mieć charakter kasacyjny, badając zgodność aktu normatywnego z konstytucją lub innymi aktami normatywnymi, sąd konstytucyjny nie bierze pod uwagę racjonalności i celowości przyjętych rozwiązań. W artykule proponuje się nowy sposób doboru kandydatów na stanowiska sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który ma zapewnić, że będą się oni charakteryzować określonymi cechami: wyróżniać się wiedzą prawniczą, nieskazitelnością charakteru oraz świadomością niezawisłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zoll, A. (2016). Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 43-50. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Höffe, O. (2011), Wer hütet die Verfassung vor ihren Hütern ?, w: M. Stolleis (red.), Herzkammern der Republik. Die deutschen und das Bundesverfassungsgericht, München.
  2. Ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 22, poz. 98.
  3. Ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jedn.: Dz. U. 2013, poz. 499.
  4. Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 1064.
  5. Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 1064.
  6. Ustawa z 25 listopada 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1647.
  7. Wyrok TK z 9 grudnia 2015 r., K 35/15, Dz. U. 2015, poz. 2147.
  8. Uchwała Sejmu RP z 30 lipca 1992 r., Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.