Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze)

Main Article Content

Anna Gerecka-Żołyńska

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem niezależności prokuratora i prokuratury jako jednolitego organu. W ramach uwag wprowadzających wskazane zostały rozwiązania, jakie w obrębie niezależności wypracowane zostały po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu wraz z uwzględnieniem przyjętych w tym zakresie zapisów konstytucyjnych. Ponadto omówiono standardy europejskie przyjęte przez organizacje europejskie, w szczególności Komitet Ministrów Rady Europy i Komisję Wenecką, w zakresie zapewnienia niezależności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości z równoczesną konfrontacją przyjętych dotychczas przez Polskę rozwiązań ustawowych.

Rzetelnie przedstawiono funkcjonowanie i ustrój prokuratury w kontekście realizacji postulatu niezależności wraz z wprowadzeniem nowelizacji z 2009 r. i zmianą ustawy o prokuraturze. Prowadzone rozważania w sposób w miarę jednoznaczny wskazały na wątpliwość potrzeby wprowadzania zmian w do stanu prawnego wypracowanego w 2009 r., a w części III publikacji zwrócono uwagę na przyjęte w Prawie o prokuraturze zapisy pozostające w bezpośrednim związku z niezależnością prokuratury i prokuratorów. Przy czym, jak przyjęto w wniosku końcowym, realna ocena wprowadzonych ustawą Prawo o prokuraturze rozwiązań będzie mogła nastąpić z chwilą wejścia ustawy w życie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gerecka-Żołyńska, A. (2016). Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 57-70. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Grzegorczyk, T. (2010), Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 2009 roku ustawy o prokuraturze, Prokuratura i Prawo 1/2.
 2. Grzeszczyk, W. (2010), Nowy model ustrojowy prokuratury, Prokuratura i Prawo 3.
 3. Herzog, A., (2009), Niezależność prokuratury – mit czy nadzieja?, Prokuratura i Prawo 1.
 4. Kędzierski, J. (2009), O niezależność prokuratury – w kręgu faktów i mitów, Prokuratura i Prawo 1.
 5. Mik, B. (2010), Nowe gwarancje niezależności prokuratury i prokuratorów – fakt, czy iluzja, Prokuratura i Prawo 5.
 6. Smoleński, J. (1970), Rodowód leninowskiej koncepcji prokuratury i jej ustawowa realizacja, Problemy Praworządności 7/8.
 7. Suchocka, H. (2014), W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2): 161-174.
 8. Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1989, Nr 75, poz. 44.
 9. Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz. U. 2014, poz. 1075 ze zm.
 10. Ustawa z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1375.
 11. Ustawa z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, Dz. U. 2016, poz. 177.
 12. Opinia uzupełniająca Prokuratora Generalnego do poselskich projektów ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy 162 i 162-A) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy 163), dostępna na: www.pg.gov.pl [dostęp: 17.02.2016].