Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Main Article Content

Wojciech Piątek

Abstrakt

W artykule podjęta została problematyka różnych sposobów, w jakie może zakończyć się administracyjne postępowanie egzekucyjne. Cechą charakterystyczną tego postępowania jest brak odrębnej regulacji procesowej na wypadek całkowitego wykonania obowiązku. W opracowaniu dokonana została ocena takiego stanu prawnego przy uwzględnieniu ‒ z jednej strony ‒ ochrony uprawnień zobowiązanego, a z drugiej ‒ istoty oraz efektywności postępowania egzekucyjnego. Ze względu na charakter prawny tego postępowania istotną rolę odgrywają w nim czynności faktyczne. Z kolei czynności prawne muszą być w ścisły sposób podporządkowane osiągnięciu celu tego postępowania, którym jest wykonanie nałożonego na podmiot zobowiązany obowiązku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piątek, W. (2016). Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 141-153. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B. (2010), Czynności postępowania egzekucyjnego, [w:] Adamiak, B., Borkowski, J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa: 549-551.
 2. Chróścielewski, W. (2011), Przedmiot postępowania egzekucyjnego. Wprowadzenie, [w:] Chróścielewski, W., Tarno, J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa: 289-291.
 3. Hauser, R., Leoński, Z. (2014), Komentarz do art. 1, [w:] Hauser, R. Skoczylas, A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa: 7-13.
 4. Hauser, R., Leoński, Z. (2014), Komentarz do art. 59, [w:] Hauser, R., Skoczylas, A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa: 282-287.
 5. Hauser, R., Skoczylas, A. (2009), Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Supernat, J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław: 209-218.
 6. Klat-Wertelecka, L. (2004), Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] Niczyporuk, J., Fundowicz, S., Radwanowicz, J. (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa: 275-288.
 7. Klat-Wertelecka, L. (2009), Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław.
 8. Król, M. (1992), Teoretycznoprawna koncepcja prawomocności, Łódź.
 9. Jankowski, J. (2013), Komentarz do art. 816, [w:] Jankowski, J. (red.), K.p.c. Komentarz, t. 2: Art. 730-1088, Warszawa: 398-401.
 10. Jankowski, J. (1999), Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków.
 11. Marcewicz, O. (2015), Komentarz do art. 816, [w:] A. Jakubecki (red.), K.p.c. Komentarz, Warszawa: 1140-1141.
 12. Leoński, Z. (2003), Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań.
 13. Masternak, M. (2013), Zakończenie egzekucji a bieg postępowania egzekucyjnego, [w:] Jędrzejewski, T., Masternak, M., Rączka, P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń: 111-114.
 14. Masternak, M. (2013), Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego, [w:] Jędrzejewski, T., Masternak, M., Rączka, P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń: 126-128.
 15. Olszanowski, J. (2014), Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wrocław.
 16. Ostojski, P., Piątek, W. (2014), Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław.
 17. Ostojski, P. (2012), Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 74(4): s. 65-77.
 18. Ostojski, P. (2015), Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec, Poznań.
 19. Piątek, W. (2015), Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa.
 20. Pietrasz P. (2015), Komentarz do art. 59, [w:] Kijowski, D.R. (red.), U.p.e.a. Komentarz, Warszawa: 545-581.
 21. Pietrzkowski, H. (2012), Komentarz do art. 816, [w:] Ereciński, T. (red.), K.p.c. Komentarz, t. 4: Postępowanie egzekucyjne, Warszawa: 216-217.
 22. Przybysz, P. (2011), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa.
 23. Resich, Z. (1966), Przesłanki procesowe, Warszawa.
 24. Skoczylas, A. (2010), Zasada niezbędności, [w:] Hauser R., Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, Warszawa: 403-404.
 25. Skoczylas, A. (2010), Wszczęcie i tok postępowania, [w:] Hauser R., Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa: 324-330.
 26. Tarno, J.P. (2009), Gwarancje procesowe służące zobowiązanemu w egzekucji administracyjnej, Przegląd Podatkowy 2009(7): 10-15.
 27. Wyporska-Frankiewicz, J. (2011), Tytuł wykonawczy, [w:] Tarno, J.P. (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Warszawa: 80-85.