Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach

Main Article Content

Marcin Wiśniewski

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano zmiany dotyczące obligacji nieskarbowych w Polsce, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o obligacjach z 2015 r., oraz podjęto próbę oceny ich ekonomicznych skutków. Nowa ustawa ma wspierać rozwój rynku opisywanych instrumentów finansowych. W tym celu wprowadzono m.in. nowe rodzaje obligacji – podporządkowane i wieczyste. Ponadto dokonano szeregu zmian mających na celu stworzenie warunków prawnych do rozwoju zdefiniowanych w prawie, ale nadal rzadko stosowanych obligacji przychodowych. W niniejszym artykule autor rozważa potencjalne ekonomiczne skutki dokonanych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, M. (2016). Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 181-195. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. A brief history of the Basel Committee (2015), Basel Committee on Banking Supervision, October 2015.
 2. Antkiewicz, S. (2006), Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce – instrumenty, innowacje, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Atkins, R., Hale, T. (2015), Companies issue record levels of perpetual debt, Financial Times, www.ft.com, 15 czerwca 2015 r.
 4. Bień, W. (1998), Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 5. Brereton-Fukui, N. (2011), Low Interest Rates Could Spur Perpetual Bonds, The Washington Post, www.wsj.com, 24 lipca 2011 r.
 6. Cummings, M. (2015), A living artifact from the Dutch Golden Age: Yale’s 367-year-old water bond still pays interest, w: Yale News, 22 września 2015 r.
 7. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2002), Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych, w: red. W. Przybylska-Kapuścińska, Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Janik, R. (2015), Uwaga na obligacje podporządkowane. Przykład Getin Noble Banku, fairvalue.com, 15 września 2015 r.
 9. Klupczyński, M. (2015), Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, w: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1.
 10. Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2012), Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS 21(88).
 11. Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2014), Obligacje projektowe – nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, Studia BAS 3(39).
 12. Pawłowski, M. (2015), Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 13. Poniatowicz, M. (2005), Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, Finanse Komunalne 3.
 14. PZU liczy, że wyemituje obligacje podporządkowane bez zmian w prawie (2014), Puls Biznesu, www.pb.pl, 2 października 2014 r.
 15. Rating & rynek (2015), Fitch Polska 10 (338).
 16. Socha, J. (2003), Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa.
 17. Szweda, E. (2015), Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, w: Parkiet, www.parkiet.com, 30 lipca 2015 r.
 18. Śliwiński, P., Grybionko K. (2009), Rynek obligacji komunalnych w Polsce, w: Obligacje komunalne – zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, red. P. Śliwiński, M. Stępniewski, Twigger, Warszawa.
 19. Trewicz, T. (2015), Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach, obligacje24.com, 20 kwietnia 2015 r.
 20. Weber, M. (2015), Obligacje wieczyste nie dla każdego samorządu, w: Rzeczpospolita, www.rz.pl, 20 czerwca 2013 r.
 21. Weber, M. (2015), Pierwsze gminne obligacje przychodowe, w: Rzeczpospolita, www.rz.pl, 17 lipca 2015 r.
 22. Wiśniewski, M. (2015), Opinia merytoryczna na temat rządowego projektu ustawy o obligacjach, Druk nr 2735.
 23. Woźniak, R. (2015), Ustawa o obligacjach. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa.
 24. www.gpwcatalyst.pl
 25. Yglesias, M. (2013), Don’t Repay the National Debt, w: Slate Magazine, www.slate.com, 29 stycznia 2013 r.
 26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/338.
 27. Ostateczne warunki oferty obligacji podporządkowanych serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A., 20 listopada 2015 r.
 28. Przebieg procesu legislacyjnego. Druk nr 2735, Sejm RP, www.sejm.gov.pl.
 29. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/1.
 30. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2015, poz. 238.
 31. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037.
 32. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 140, poz. 938.
 33. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.
 34. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93.
 35. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. Nr 146 poz. 1546.
 36. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 37. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 38. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.
 39. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995, Nr 83, poz. 420 ze zm.
 40. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. Nr 183, poz. 1538.
 41. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. Nr 184, poz. 1539.
 42. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Prawo bankowe, Dz. U. 2015, poz. 128.
 43. Uzasadnienie projektu ustawy o obligacjach, druk nr 2735.
 44. Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Solvency I i II), Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.