Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015

Main Article Content

Marcin Flotyński

Abstrakt

W artykule przeprowadzono badanie ilościowe na danych z lat 2007-2015, które miało na celu ocenę celowości wykorzystania instrumentów pochodnych w kontekście podwyższania stopy zwrotu i obniżania ryzyka portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest sprawdzenie, na podstawie badania empirycznego, efektywności portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi. Efektywność rozumie się jako stosunek zysku do ryzyka portfeli akcji notowanych na GPW. Zakres czasowy badania podzielono na trzy okresy w taki sposób, aby ukazać różnicę w efektywności portfeli podczas słabej koniunktury giełdowej. Spośród metod badawczych wykorzystano m.in. analizę porównawczą oraz analizę regresji do obliczenia wartości współczynnika beta. Efektywność portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi i tych niezabezpieczonych została zmierzona wskaźnikami Sharpe’a, Treynora, Jensena, Information Ratio i Sortino. Sformułowano hipotezę badawczą stwierdzającą, że portfele spółek zabezpieczone derywatami są bardziej efektywne niż portfele niezabezpieczone (indeksy giełdowe). W badanym okresie portfele zabezpieczone opcjami indeksowymi charakteryzowały się wyższą stopą zwrotu i niższym ryzykiem niż portfele indeksów giełdowych. Zostało to potwierdzone przez analizę kształtowania się mierników efektywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Flotyński, M. (2016). Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 197-215. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Antkiewicz, S. (2011), Procentowe instrumenty pochodne, [w:] Perez, K., Ziarko-Siwek, U., Inwestycje finansowe, CeDeWu.PL, Warszawa.
 2. Bartkowiak, M., Echaust, K. (2014), Instrumenty pochodne. Wprowadzenie do inżynierii finansowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Bodie, Z., Merton, R.C. (2003), Finanse, tłum. J. Stolarek, A. Stolarek, PWE, Warszawa.
 4. Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004), Fundamentals of Financial Management, 10th ed., Thomson South-Western, Natorp Boulevard.
 5. Clarke, R.G., de Silva, H., Thorley, S. (2013), Fundamentals of Futures and Options (A Summary), The Research Foundation of CFA Institute.
 6. Czekaj, J. (red.), (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa.
 7. Elton, E., J., Gruber, M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, tłum. G. Łętocha et al., WIG-Press, Warszawa.
 8. Flotyński, M. (2015), The efficiency of stock market indices in Poland – the empirical evidence, [w:] Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu 386, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz: 27-50.
 9. Ford, D. (1997), Opcje giełdowe. Metody i strategie. Przewodnik inwestora, Wyd. K.E. Liber, Warszawa.
 10. Gontarski, W. (2009), Polskie toksyczne opcje walutowe, Współczesna Ekonomia 3, (2[10]).
 11. Gontarski, W. (2009), Toksyczne opcje walutowe na przykładzie polskich opcji walutowych, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 12. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2007), Rynek finansowy państw strefy euro, [w:] Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 13. Hull, J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
 14. Jajuga, K. (2009), Instrumenty pochodne, anatomia sukcesu, instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 15. Jajuga, K., Jajuga, T. (2006), Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 2 uaktualnione, PWN, Warszawa.
 16. Karkowski, P. (2009), Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa, GreenCapital.pl, Warszawa.
 17. Mayo, H. (1997), Wstęp do inwestowania, tłum. J. Kluziński, Liber, Warszawa.
 18. Mayo, H. (2011), Investments. An introduction, South Western Cengage Learning, Mason, USA.
 19. Mejszutowicz, K. (2013), Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa.
 20. Perez, K., Truszkowski, J. (2011) Portfel inwestycyjny, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 21. Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem I, II, tłum. A. Nowak et al., PWE, Warszawa.
 22. Ridley, M. (2004), How to Invest in Hedge Funds, Kogan Page, London, UK.
 23. Sopoćko, A. (2005), Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa.
 24. Sortino, F. (2010), The Sortino Framework for Constructing Portfolios. Focusing on Desired Target Return to Optimize Upside Potential Relative to Downside Risk, Elsevier Inc., USA.
 25. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 2015 [SII], ttp://www.sii.org.pl/7905/aktualnosci/newsroom/czym-sa-nowo-wprowadzane-opcje-miesieczne.html [dostęp: 14.12.2015].