Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu
PDF

Słowa kluczowe

prawne formy działania administracji
zadania
modernizacja administracji

Jak cytować

Lipowicz, I. (2016). Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 41–55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.4

Liczba wyświetleń: 2140


Liczba pobrań: 5607

Abstrakt

Prawne formy działania administracji będące w istocie wytworem doktryny „domykają” konstrukcję działań administracji w demokratycznym państwie prawnym, pozwalają zwiększyć przewidywalność i rozliczalność tych działań przez obywateli i innych adresatów aktywności podmiotów administrujących. Samej administracji dają niezbędną stabilizację i pewność właściwego sposobu funkcjonowania. W opracowaniu ukazano współczesne dylematy poszerzenia uznanego „katalogu” prawnych form działania administracji o formy konsensualne, zwłaszcza umowę administracyjną w sytuacji ewolucji współczesnych zadań administracji publicznej. Nasze opóźnienie w tym zakresie staje się widoczne i pozbawia administrujących nowych, elastycznych narzędzi. Zawarto także rozważania o napięciu między stabilizacją a postulatem przełomu w badanym zakresie w związku z potrzebą modernizacji administracji i koniecznością odciążenia sądownictwa administracyjnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.4
PDF

Bibliografia

Bąkowski, T. (red.), (2015), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Warszawa.

Błaś, A. (2013), Działania faktyczne administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 5: Prawne formy działania administracji, red. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, Warszawa: 295-314.

Boć J., (2013) Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [w:] System prawa administracyjnego, t. 5, System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5: Prawne formy działania administracji, A. Błaś, J. Boć,. M. Stahl, K.M. Ziemski, Warszawa: 234-278.

Boć, J. (2013), Przykład prawnych form działania administracji w ochronie środowiska, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. A. Błaś, J. Boć,. M. Stahl, K. M. Ziemski, Warszawa: 403-505.

Chajbowicz, A.J. (red.), (2009), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław.

Chełmoński, A. (1975), Niektóre problemy teorii działań prawnych administracji gospodarczej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 54: 59-65.

Cieślak, Z. (1985), Porozumienie administracyjne, Warszawa.

Cieślik, Z. (2004), Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków.

Dolnicki, B., Cybulska, R. (2007), Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej ‒ zagadnienia wybrane, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 453-472.

Duniewska, Z., Jaworska-Dębska, B., Michalska-Badziak, R., Olejniczak-Szałowska, E., Stahl, M. (red. nauk.), (2016), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa.

Hauser, R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), (2013), System prawa administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa.

Hoffmann-Riem, W., Schmidt-Aßmann, E. (1993), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts: Grundfragen, Baden-Baden.

Jeżewski, J. (1974), Administracja pod rządem prawa cywilnego: z badań porównawczych nauki prawa administracyjnego, Wrocław.

Kiczka, K. (2008), Umowy w administracji publicznej jako instrumenty realizacji zasady ogólnej prawa publicznego, [w:] Boć, J., Dziewięcka-Bokun, L. (red.), Umowy w administracji, Materiały konferencyjne (Wrocław, 27-29.05.2007 r.), Wrocław: 67-76.

Kijowski, D.R. (2009), Umowa administracyjna w części ogólnej polskiego prawa administracyjnego, [w:] Boć J., Chajbowicz, A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław: 283-292.

Kijowski, D.R., Radwanowicz-Wanczewska, J., Suwaj, P., Wincenciak, M. (red.), (2012), Kryzys prawa administracyjnego?, t. 4: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa.

Kijowski, D.R., Miruć, A., Budnik, A. (2016), Racjonalny ustawodawca, racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, Białystok.

Kłosowska, K. (2009), Nowe funkcje podejmowania przez administrację działań społeczno-organizatorskich, [w:] Boć, J., Chajbowicz, A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław: 293-306.

Kokocińska, K. (2009), Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. Materiały konferencyjne (Gniezno, 2007. 09.20-22), Poznań: 135-179.

König, K., Dose, N. (1993), Instrumente und Formen staatlichen Handelns, Kolonia-Berlin-Bonn-Monachium.

Kubiak-Kozłowska, A. (2008), Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Materiały konferencyjne (Wrocław, 27-29.05.2007 r.),Wrocław: 77-78.

Kuta, T., Łętowski, J. (1993), Administracja publiczna. Problemy węzłowe, Warszawa.

Lipowicz, I. (2011), Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych, [w:] Szpor, G. (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa: 3-15.

Lipowicz, I. (red.), (2016), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, Warszawa.

Małecka-Łyszczek, M., (2012), Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, [w:] Dolnicki, B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Materiały konferencyjne (Katowice, 8-9.03.2012 r.), Warszawa: 283-297.

Maurer, H. (2003), Ogólne prawo administracyjne, Wrocław.

Mayer, O. (1924), Verwaltungsrecht, t. 1, Berlin.

Mędrzycki, R. (2016), Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, [w:] Lipowicz, I. (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, Warszawa: 62-74.

Niewiadomski, Z. (2011), Samorząd terytorialny, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: 97-226.

Ochendowski, E. (2013), Prawo administracyjne, Toruń.

Ofiarska, M. (2002), Umowa jako forma działania administracji w wybranych systemach prawa, [w:] Łukasiewicz, J. (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów: 409-427.

Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tej rocznicy urodzin Prof. E. Ochendowskiego, (2005), Toruń.

Popowska, B. (2009), Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej; konkurencja, współwystępowanie czy alternatywa?, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. Materiały konferencyjne (Gniezno, 2007. 09.20-22), Poznań: 77-115.

Przybylski, M. (2015), Prekariat w lokalnej polityce społecznej województwa łódzkiego, [w:] Przywojska, J. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania, Łódź: 75-83.

Rabska, T. (2001), Kontrakt wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Skrzydło-Niżnik, I., Dobosz, P., Dąbek, D., Smaga, M. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków: 601-612.

Rabska, T., Łętowski, J. (red.), (1977), System prawa administracyjnego, t. 3, Warszawa.

Schmidt-Aßmann, E. (1998), Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Berlin-Heidelberg.

Schmidt-Aßmann, E. (2011), Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku, Warszawa.

Schoch, F. (1994), Der Verwaltungsakt zwischen Stabilität und Flexibilität, [w:] Hoffman-Riem, W., Schmidt-Aßmann, E., Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, Baden-Baden: 199-244.

Schoch, F. (2011), Zagadnienie równowagi pomiedzy wolnością informacyjną a ochroną danych osobowych w niemieckim profesorskim projekcie kodeksu Informacyjnego, [w:] Szpor, G. (red.), Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa: 7-8.

Sługocki, J. (2006), Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech. Zagadnienia administracyjnoprawne, Szczecin-Poznań.

Stahl, M. (2013), Szczególne prawne formy działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski: 315-402.

Starościak, J. (1957), Prawne formy działania administracji, Warszawa.

Starościak, J. (1975), Prawne formy działania administracji, [w:] Prawo administracyjne, Warszawa: 225-253.

Starościak, J. (1977), Prawne formy i metody działania administracji, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Warszawa.

Suwaj, D.R., Kijowski, P.J. (2009), Patologie w administracji publicznej, Warszawa.

Szpor, G. (red.), (2013-2015), Jawność i jej ograniczenia, t. 1-10, Warszawa.

Taras, W., Wróbel, A. (1999), W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, [w:] Knosala, E., Matan, A., Łaszczyca, G. (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków: 115-125.

Ura, E. (2010), Prawo administracyjne, Warszawa.

Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawne formy działania administracji. Porozumienie administacyjne, [w:] Wierzbowski, M. (red.), Prawo administracyjne, wyd. 12, Warszawa: 270-272.

Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo administracyjne, wyd. 12, Warszawa.

Wiktorowska, A. (2007), Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 359-384.

Würtenberger, T. (1997), Akzeptanz durch Verwaltungsverfahren, Neue Juristische Wochenschrift 1997.

Ziemski, K. (2013), Podstawy tematyki, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. A. Błaś, J. Boć,. M. Stahl, K. M. Ziemski, Warszawa: 3-4.

Ziemski, Z. (2005), Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań.

Zimmermann, J. (2014), Umowa administracyjna, [w:] Zimmermann, J., Prawo administracyjne, wyd. 6, Warszawa: 387-394.

Zimmermann, J. (2016), Prawo administracyjne, Warszawa.

Zimmermann, M. (1956), Formy działania administracji państwowej. Akt administracyjny, [w:] Jaroszyński, M., Zimmermann, M., Brzeziński, W., Polskie prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa: 320-359.