Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską
PDF

Słowa kluczowe

licencja przymusowa
patent
prawo unijne
umowy międzynarodowe
prawo własności przemysłowej

Jak cytować

Miszczak, A. (2016). Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 123–136. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.10

Liczba wyświetleń: 263


Liczba pobrań: 192

Abstrakt

Artykuł opisuje wiążące Polskę akty prawa unijnego oraz umowy międzynarodowe, które dotyczą problematyki licencjonowania przymusowego. Licencjonowanie przymusowe to udzielanie licencji przez organ właściwy na patent uprawnionego, bez jego zgody, w ściśle określonych w aktach prawnych przypadkach. Zakres, należne wynagrodzenie, okres trwania czy same warunki licencji przymusowej określa zatem organ właściwy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania spornego. Mimo że prawo własności intelektualnej cechuje zasada terytorialności we wszystkich przywołanych w artykule aktach prawnych uregulowano warunki, jakich państwa powinny przestrzegać, decydując się na wprowadzenie w swoich ustawodawstwach przepisów odnoszących się do udzielania licencji przymusowych. Jednym z głównych celów każdego z opisywanych w artykule aktów prawnych jest stworzenie takiego systemu licencjonowania przymusowego, który byłby spójny i jak najbardziej ujednolicony na rynkach jak największej liczby państw. Autor artykułu stara się również wskazać powody, dla których licencjonowanie przymusowe tak rzadko znajduje zastosowanie w praktyce.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.10
PDF

Bibliografia

Kostański, P., Komentarz do art. 82 Prawa własności przemysłowej, [w:] Kostański, P. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014

Herper, M. (2016), Martin Shkreli – wróg publiczny numer 1, Forbes 3.

Nowińska, E., Promińska, U., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2014), Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Vall, M. du (2008), Prawo patentowe, Warszawa.

Strony internetowe:

http://www.wipo.int

http://www.who.int

http://www.europarl.europa.eu

Akty prawne:

Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 1924 nr 31, poz. 306)

Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r. (Dz. U. 1932 nr 2, poz. 8)

Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. 1975 nr 9, poz. 51)

Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. 1991 nr 70, poz. 303)

Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. (Dz. U. 1994 nr 97, poz. 467)

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu – WTO (Dz. U. 1996 nr 32, poz. 143)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. U. UE. L. 1998 nr 213, s. 13)

Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. 2004 nr 79, poz. 737)

Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (Dz. U. UE L. 2006 nr 157, s. 1)

Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1736)

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r. (Dz. U. UE L. 2007 nr 311, s. 35)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz. U. UE. L. 2012 nr 361, s. 1)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz. U. 2013, poz. 1410 (tekst jedn.)]

Orzecznictwo:

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 17 sierpnia 1990 r. w sprawie Sp. 66/90

Decyzja Kontrolera Patentów w Bombaju w sprawie Compulsory License Application No. 1 of 2011