Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów
PDF

Słowa kluczowe

Polska
transformacja rynkowa
otoczenie instytucjonalne
instytucje publiczne
stanowienie prawa
egzekwowanie prawa

Jak cytować

Kowalski, T. (2016). Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 159–179. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.13

Liczba wyświetleń: 230


Liczba pobrań: 143

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i ocena ewolucji postrzegania przez menedżerów zmian w środowisku instytucjonalnym w Polsce w latach 2009-2015. Niewystarczająca sprawność funkcjonowania instytucji publicznych i jakość prawodawstwa w Polsce jest krytykowana przez obywateli, przedsiębiorców i polityków. Mimo że dostrzegają poprawę, podobne oceny polskiego otoczenia instytucjonalnego formułują zagraniczni obserwatorzy. Przedstawiane w artykule oceny zmian w otoczeniu instytucjonalnym oparte są na własnych badaniach prowadzonych od 1997 r. W artykule zaprezentowano zarys kanałów transmisji warunków w otoczeniu instytucjonalnym na bieżące i długoterminowe decyzje ekonomiczne.

JEL: K00, D78, P37

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.13
PDF

Bibliografia

Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2012), Why Nations fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Profile Books, London.

Arthur, W.B. (1989), Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Event, The Economic Journal 99(394), March: 116-131.

Aslund, A. (1992), Post-Communist Economic Revolutions; How Big a Bang?, The Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.

Aslund, A. (2007), How Capitalism Was Built. The transformation of central and Eastern Europe, Russia and Central Asia, Cambridge University Press, Cambridge.

Balcerowicz, L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, WN PWN, Warszawa.

Beinhocker, E.D. (2006), The Oorigin of Wealth. Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston.

Borner, S., Brunetti, A., Weder, B. (1995), Political Credibility and Economic Development, Macmillan Press Ltd., London.

David, P.A. (2005), Path dependence, its critics and the quest for historical economics, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/23742679 [accessed 20 July 2016].

Gylfason, T., Hochreiter, E., 2010, Growing Together: Croatia and Latvia, CESifo Working Paper, October, no. 3202

Januszek, H. (red.), (2004), Kapitał społeczny: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE, Poznań.

Kahnemann, D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.

Kowalski, T., Wihlborg, C. (2010), Problems of governance and institutional environment in the European transition economies, [w:] Kowalski, T., Letza, S. Wihlborg, C. (eds.), Institutional change in the European transition economies. The Case of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Kowalski, T. (2011), Postrzeganie otoczenia instytucjonalnego w Polsce w latach 1997-2009, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73(1): 157-177.

Kowalski, T. (2013), Globalization and transformation in Central European countries: The case of Poland, Poznan University of Economics Press, Poznan.

Mroczek-Dąbrowska, K. (2016), Transaction costs and their impact on internationalization degree – theoretical framework, Economics and Business Review 16(2): 3-14.

Osiński, J. (red.), (2012), Kapitalizm czy kapitalizmy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Polowczyk, J. (2011), The institutional perspective in strategic management, Proceedings of The International Jubilee Scientific Conference "Economics and Management in the 21st Century - Solutions for Sustainability and Growth", Tsenov Academic Publishing House, Svishtov: 156-162.

Rapacki, R. (ed.), (2009), Wzrost w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rapacki, R., Próchniak M. (2012), Wzrost w gospodarczy w krajach Europy Środkowo- -Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, Gospodarka Narodowa 1-2.

Ratajczak, M. (2009), Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 233-251.

Schwab, K. (2016), Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, Geneva.

Szarzec, K, Baszyński, A, Piątek, D, Pilc, M. (2014), Instytucje w krajach transformujących się, Global Development Research Group; 2014 June 2.

Winczorek, P. (2009), Subiektywne spojrzenie na przemiany ustrojowe lat 1989-2009, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 29-50.

Wronkowska, S. (2009), Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 111-130.