Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

oczekiwania inflacyjne
deflacja
granica nominalnych stóp procentowych
metoda probabilistyczna

Jak cytować

Szyszko, M. (2016). Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 181–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.14

Liczba wyświetleń: 229


Liczba pobrań: 298

Abstrakt

W artykule zawarto charakterystykę zarządzania oczekiwaniami inflacyjnymi w warunkach niskiej inflacji i deflacji. W pierwszej części zaprezentowano rozwiązania teoretyczne proponowane, by uniknąć albo opuścić pułapkę deflacyjną. Związane są one z zarządzaniem oczekiwaniami: w momencie gdy bank centralny osiągnie granicę nominalnych stóp procentowych, kanał oczekiwań pozostaje najskuteczniejszym kanałem oddziaływania na gospodarkę. Niektóre z sugerowanych rozwiązań zostały zastosowane w czasie ostatniego kryzysu: instrumenty nadzwyczajne, forward guidance i deprecjacja. Działania te nie podważyły ram strategii celu inflacyjnego. W drugiej części artykułu przedstawiono zastrzeżenia dotyczące pomiaru oczekiwań w warunkach niskiej inflacji i zaburzeń. Informacja o poziomie oczekiwań, ich dyspersji, zmienności i stopniu zakotwiczenia jest kluczowa dla banków centralnych właśnie ze względu na znaczenie kanału oczekiwań. Ostatnia część artykułu zawiera porównanie oczekiwań skwantyfikowanych standardową metodą probabilistyczną Carlsona i Parkina oraz zmodyfikowaną wersją tej metody. Ta ostatnia przystosowana jest do okresów, gdy czynnik skalujący jest niedodatni. Materiał empiryczny obejmuje Polskę (lipiec 2014 – grudzień 2015) i Szwecję (listopad 2012 – grudzień 2015). Oba kraje doświadczały deflacji, przy czym Bank Szwecji operuje w warunkach ujemnych stóp procentowych. Alternatywna metoda kwantyfikacji wygładza oczekiwania i zmniejsza ich zmienność. Kwestie zarządzania oczekiwaniami i ich pomiaru w warunkach deflacji i niskich stóp procentowych są w przedmiotem intensywnej debaty. Stąd czas na ostateczne konkluzje jeszcze nie nadszedł.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.14
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Ang, A., Bekaert, G., Wei, M. (2007), Do macro variables, asset markets or surveys forecasts inflation better? Journal of Monetary Economics 54(4): 1163-1212.

Bank of Japan, (2016), Results of the 66th Opinion Survey on the General Public's Views and Behavior (June 2016 Survey), https://www.boj.or.jp/en/research/o_survey/ishiki1607.pdf [dostęp: 1.07.2016].

Berk, J.M. (1999), Measuring inflation expectations, Applied Economics 31(11): 1467-1480.

Bernanke, B. (2007), Inflation Expectations and Inflation Forecasting. Technical Report, Speech at National Bureau of Economic Research Summer Institute, Cambridge, MA.

Brzoza-Brzezina, M. (2011), Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.

Carlson J.A., Parkin J.M. (1975), Inflation expectations, Economica 42: 123-138.

Clinton, K. et al. (2015), Inflation Forecast Targeting. Applying the Principle of Transparency, IMF Working Paper 132.

Coibion, O., Gorodnichenko, Y. (2015), Is the Phillips curve alive after all? Inflation expectations and the missing disinflation, American Economic Journal: Macroeconomics 7(1): 197-232.

Desroches, B., Santor, E. (2010), Inflation Expectations and the Conduct of Monetary Policy: A Review of Recent Evidence and Experience, Bank of Canada Review.

European Commission (2007), The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys, User Guide, Brussels.

Hałka, A., Łyziak, T. (2013), How to Define the Consumer Perceived Price Index? The Case of Poland, National Bank of Poland Working Paper No. 160.

King, M. (2000), Monetary Policy: Theory in Practice, wystąpienie z 7 stycznia 2000 r., http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/speeches/2000/ [dostęp 20.06.2016].

Laxton, D. (2016), Discussion of “Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach”, Presentation at the CNB Research Open Day, 18 May, 2016, Prague, http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/seminars_workshops/2016/rod_2016_Laxton.pdf [dostęp 20.05.2016].

Łyziak, T. (2010), Measurement of Perceived and Expected Inflation on the Basis of Consumers Survey Data, Irving Fisher Committee on Central Bank Statistic Working Papers No. 5.

Łyziak, T. (2011), Oczekiwania inflacyjne, w: Sławiński, A. (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa: 105-118.

Łyziak, T. (2013), Non-positive scaling factor in probability quantification methods: deriving consumer inflation perceptions and expectations in the whole euro area and Ireland, Comparative Economic Studies 55: 77-98.

Łyziak, T. (2013), Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie, Wyd. UW, Warszawa.

Pesaran, M.H., (1984), Expectations Formation and Macroeconomic Modeling, w: Malgrange, P., Muet, P.-A. (eds.), Contemporary Macroeconomic Modeling, Basil, Blackwell, Oxford: 27-53.

Pfajfar, D., Santoro, E. (2010), Heterogeneity, learning and information stickiness in inflation expectations, Journal of Economic Behavior & Organization 75: 426-444.

Rogoff, K. (2014), Informacje o śmierci inflacji są mocno przesadzone, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/informacje-o-smierci-inflacji-sa-mocno-przesadzone [dostęp: 1.07.2016].

Rzońca, A. (2014), Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C.H. Beck, Warszawa.

Sinclar, P. (2010), Inflation expectations. An introduction, w: Sinclar, P. (ed.), Inflation Expectations, Routledge, London: 1-7.

Svensson, L.E.O. (2015), Forward Guidance, International Journal of Central Banking 11, 2015, Supplement 1.

Szyszko, M. (2016), Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej. Zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji, Difin, Warszawa.

Theil, H. (1952), On the Time Shape of Economic Microvariables and the Munich Business Test, Revue de l’Institut International de Statistique 20.

Tomczyk, E. (2010), Analysis of Expectations on the Meso Scale: Use of Contingency Tables, w: Inflation Expectations. Views from Different Perspective, red. E. Tomczyk, E. Stanisławska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Wojtyna, A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.