Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości
PDF

Słowa kluczowe

zaręczyny
ślub
kohabitacja przedmałżeńska
rytuał przejścia
poczucie tożsamości

Jak cytować

Przybył, I. (2016). Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 233–246. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.17

Liczba wyświetleń: 498


Liczba pobrań: 320

Abstrakt

Narzeczeństwo i małżeństwo można traktować nie tylko jako instytucje społeczne, ale jako punkty zwrotne, które poprzez zmianę statusu jednostki rozpoczynają i określają kolejne etapy w biografii, wywierając wpływ na indywidualne doświadczenia jednostek. Celem opracowania jest analiza zakresu redefinicji „ja”: zmian poczucia tożsamości oraz zmian tożsamości społecznej w związku z przechodzeniem od statusu osoby stanu wolnego do bycia małżonkiem. Podstawą jest część autorskiego badania o charakterze jakościowym zrealizowanym w roku 2014 techniką pogłębionego wywiadu indywidualnego. Badaniami objęto 25 zamężnych kobiet i 25 żonatych mężczyzn, których staż małżeński w chwili badania wynosił od 3 do 24 miesięcy. Uzyskane wyniki wskazują, że zakres zmian różni się w zależności od płci, obecności kohabitacji przedzaręczynowej w biografii, niemniej najczęściej transformacje wiążą się z poczuciem własnej wartości, dojrzałości oraz zakresu odpowiedzialności. Niezależnie od rodzaju doświadczanych emocji dla większości respondentów jedynie rozpoczęcie kohabitacji lub ceremonia małżeństwa reorganizuje koncepcję „ja”.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.17
PDF

Bibliografia

Arcimowicz, K. (2008), Przemiany męskości w kulturze współczesnej, w: Fuszara, M. (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa: 21-60.

Baumann, Z. (2006), Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Warszawa.

Beck, U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa.

Beck, U., Beck-Gernsheim E. (1995), Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, London.

Berger, P., Luckmann, T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa.

Bettelheim, B. (1989), Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, Warszawa.

Budrowska, B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław.

Cherlin, A. (2004), The Deinstitutionalization of American Marriage. „Journal of Marriage and Family”, vol. 66(4): 848-861.

Doniec, R. (2001), Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń, Kraków.

Domański, H., Przybysz, D. (2007), Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne. Warszawa.

Drozdowski, R., Krajewski, M. (2008), Zakończenie, w: Drozdowski R., Krajewski M., (red.) Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych społeczeństwa polskiego – studium socjologiczne, Poznań: 615-630.

Duch-Krzystoszek, D. (1998), Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa.

Gennep Van, A. (1960), The Rites of Passage, London.

Giddens, A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa.

Glaser, A. Strauss, A. (2010), Status Passage. A Formal Theory, Aldine, Chicago.

Hałas, E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa.

Kwak, A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa.

Kwak, A., Bieńko, M. (red.) (2012), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Warszawa.

Łobodzińska, B. (1970), Małżeństwo w mieście, Warszawa.

Melchior, M. (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa.

Mikołajczyk-Lerman, G. (2006), Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Łódź.

Nowicka, E. (2006), Świat człowieka – świat kultury, Warszawa.

Strauss, A. (1959), Mirrors and Masks. The Search for Identity, https://www.guestia.com/library/210662/mirrors-and-masks-the-search-for-identity [dostęp: 21.06.2015].

Strzebińczyk, S. (2003), Prawo rodzinne, Kraków.

Szlendak, T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa.

Titkow, A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa.

Warzywoda-Kruszyńska, W., Krzyszkowski, J. (1990), Młode małżeństwa w wielkim mieście, Łódź.