Pressto.

Nagłowek strony

Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia

Daniel E. Lach

DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.7

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kryteriów przewidzianych ustawowo na potrzeby procedury kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych oraz wydawania decyzji refundacyjnych, a także ocena dopuszczalności wyłączania z katalogu świadczeń gwarantowanych określonych świadczeń lub leków z uwagi na skutki finansowe dla systemu opieki zdrowotnej lub koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość w świetle konstytucyjnoprawnych regulacji dotyczących prawa do ochrony zdrowia oraz obowiązku władzy publicznej zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej, jako instrumentu służącego realizacji prawa do ochrony zdrowia w jego indywidualnym i świadczeniowym wymiarze. W artykule omówiono kwestię ograniczenia zakresu ustawowej gwarancji jako naruszenie prawa do ochrony zdrowia oraz możliwość konstruowania roszczenia o udzielenie/sfinansowanie świadczeń nieobjętych systemową gwarancją na podstawie prawa do ochrony zdrowia.


Słowa kluczowe


gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej; kryteria kosztowe kwalifikowania świadczeń gwarantowanych; prawo do ochrony zdrowia

Pełny tekst:

Bibliografia


Adamski, J., Urban,K., Warmińska, E. (2014), Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Lex/el.

Banaszak, B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.

Becker, U. (2009), Das Recht auf Gesundheitsleistungen [w:] Nach geltendem Verfassungsrecht: Festschrift für Udo Steiner zum 70. Geburtstag, G. Manssen, M. Jachmann, Ch. Gröpl (Hrsg.), Stuttgart; München; Hannover–Berlin–Weimar–Dresden–Boorberg.

Buchanan, A. (2015), Prawo do akceptowalnego minimum opieki zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, część 1, wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.

Childress, J.F. (2015), Prawo do opieki zdrowotnej?, [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.

Fried, Ch. (2015), Równość i prawa w opiece zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.

Huster, S. (2016), Sprawiedliwość (społeczna) w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym [w:] Lach, D.E. (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków.

Jończyk, J. (2008), glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III UZP 4/06, OSP 4.

Joussen, J. (2012), § 2 Abs. 1a SGB V – Die Umsetzung des Nikolausbeschlusses des BVerfG, Die Sozialgerichtsbarkeit 2012.

Lach, D.E. (2005), Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4).

Lach, D.E. (2009), Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12.

Lach, D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa.

Lach, D.E. (2014), Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(1).

Lach, D.E. (2016), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [w:] Lach, D.E. (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków 2016.

Nimis, J. (2013), Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen für neue Behandlungsmethoden – 8 Jahre Nikolausentscheidung des BVerfG, Die Krankenversicherung.

Outka, G. (2015), Sprawiedliwość społeczna i równy dostęp do opieki zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.

Penner, A., Bohmeier, A. (2009), Die Umsetzung des Nikolaus-Beschlusses durch die Sozialgerichtsbarkeit, Wege zur Sozialversicherung.

Rescher, N. (2015), Alokacja świadczeń w ramach zaawansowanych terapii ratujących życie [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków.

Rudawska, I. (2006), Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Szczecin.

Safjan, M., Bosek, L. (red.) (2016), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.

Trzciński, J. (2003), Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej [w:] Garlicki, L., Szmyt, A. (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa.

Williams, A. (2015), Nierówności zdrowotne i sprawiedliwość międzypokoleniowa, [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 113 PDF - 100

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.