Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia

Main Article Content

Daniel E. Lach

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kryteriów przewidzianych ustawowo na potrzeby procedury kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych oraz wydawania decyzji refundacyjnych, a także ocena dopuszczalności wyłączania z katalogu świadczeń gwarantowanych określonych świadczeń lub leków z uwagi na skutki finansowe dla systemu opieki zdrowotnej lub koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość w świetle konstytucyjnoprawnych regulacji dotyczących prawa do ochrony zdrowia oraz obowiązku władzy publicznej zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej, jako instrumentu służącego realizacji prawa do ochrony zdrowia w jego indywidualnym i świadczeniowym wymiarze. W artykule omówiono kwestię ograniczenia zakresu ustawowej gwarancji jako naruszenie prawa do ochrony zdrowia oraz możliwość konstruowania roszczenia o udzielenie/sfinansowanie świadczeń nieobjętych systemową gwarancją na podstawie prawa do ochrony zdrowia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lach, D. E. (2017). Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 73-85. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamski, J., Urban,K., Warmińska, E. (2014), Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Lex/el.
 2. Banaszak, B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.
 3. Becker, U. (2009), Das Recht auf Gesundheitsleistungen [w:] Nach geltendem Verfassungsrecht: Festschrift für Udo Steiner zum 70. Geburtstag, G. Manssen, M. Jachmann, Ch. Gröpl (Hrsg.), Stuttgart; München; Hannover–Berlin–Weimar–Dresden–Boorberg.
 4. Buchanan, A. (2015), Prawo do akceptowalnego minimum opieki zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, część 1, wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.
 5. Childress, J.F. (2015), Prawo do opieki zdrowotnej?, [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.
 6. Fried, Ch. (2015), Równość i prawa w opiece zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.
 7. Huster, S. (2016), Sprawiedliwość (społeczna) w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym [w:] Lach, D.E. (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków.
 8. Jończyk, J. (2008), glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III UZP 4/06, OSP 4.
 9. Joussen, J. (2012), § 2 Abs. 1a SGB V – Die Umsetzung des Nikolausbeschlusses des BVerfG, Die Sozialgerichtsbarkeit 2012.
 10. Lach, D.E. (2005), Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4).
 11. Lach, D.E. (2009), Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12.
 12. Lach, D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa.
 13. Lach, D.E. (2014), Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(1).
 14. Lach, D.E. (2016), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [w:] Lach, D.E. (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków 2016.
 15. Nimis, J. (2013), Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen für neue Behandlungsmethoden – 8 Jahre Nikolausentscheidung des BVerfG, Die Krankenversicherung.
 16. Outka, G. (2015), Sprawiedliwość społeczna i równy dostęp do opieki zdrowotnej [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków.
 17. Penner, A., Bohmeier, A. (2009), Die Umsetzung des Nikolaus-Beschlusses durch die Sozialgerichtsbarkeit, Wege zur Sozialversicherung.
 18. Rescher, N. (2015), Alokacja świadczeń w ramach zaawansowanych terapii ratujących życie [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków.
 19. Rudawska, I. (2006), Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Szczecin.
 20. Safjan, M., Bosek, L. (red.) (2016), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.
 21. Trzciński, J. (2003), Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej [w:] Garlicki, L., Szmyt, A. (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa.
 22. Williams, A. (2015), Nierówności zdrowotne i sprawiedliwość międzypokoleniowa, [w:] Galewicz, W. (red.), Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków.