Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy

Main Article Content

Mikołaj Rylski

Abstrakt

Podjęta w artykule tematyka dotyczy nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, która weszła w życie w 2016 r. i polegała m.in. na wprowadzeniu nowych oraz zmodyfikowaniu istniejących obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcach zawierających z pracownikami umowy o pracę. Analiza nowego brzmienia przepisów prowadzi autora do wniosku, że prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych może być dla pracodawców bardzo kłopotliwa, a niekiedy wręcz niemożliwa w praktyce do osiągnięcia. Autor sugeruje również, że organy nadzoru nad pracą mogą napotkać poważne trudności w efektywnym egzekwowaniu od pracodawców zobowiązań o charakterze informacyjnym, albowiem ustawodawca nie wyposażył inspekcji pracy w skuteczne narzędzia szybkiego reagowania na nadużycia. Autor wskazuje także, że na tle niektórych przepisów powstają istotne wątpliwości interpretacyjne, co dotyczy przede wszystkim art. 251 § 5 i 29 § 11 k.p. Wątpliwości dotyczą m.in. tego, jak należy rozumieć prawidłowe wywiązanie się przez pracodawcę z obowiązków wskazanych w tych przepisach, jaką powinno ono przybrać formę, a także jaki rodzaj sankcji grozi pracodawcy lub stronom za nienależyte wywiązanie się z ich realizacji. Znalezienie odpowiedzi na powyższe wątpliwości jest jednym z celów niniejszego artykułu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rylski, M. (2017). Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 87-96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Jaroszewska-Ignatowska, I. (2016), [w:] Walczak, K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el.
 2. Jaśkowski, K. (2015), Nowa umowa o pracę na czas określony, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11.
 3. Jaśkowski, K. (2016), Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3.
 4. Kulig, K. (2016), Urlop rodzicielski – analiza problemowa, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3.
 5. Ludera-Ruszel, A. (2016), Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony – pozytywny kierunek zmian czy utrzymane status quo?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2.
 6. Mitrus, L. (2015), Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, Monitor Prawa Pracy 6.
 7. Nogańska, K. (2016), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – część 1 i 2, Inspektor Pracy 6 i 7–8.
 8. Pisarczyk, Ł. (2016), Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? – część 1 i 2, Monitor Prawa Pracy 5 i 6.
 9. Rylski, M. (2014), Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8.
 10. Stelina, J. (2015), Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, Państwo i Prawo 11.
 11. Stelina, J. (2017), [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyka, Legalis/el.