Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Main Article Content

Katarzyna Włosik

Abstrakt

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że poziom płynności ma znaczenie przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za miarę płynności przyjęto wskaźnik przedstawiony przez Yakova Amihuda w pracy z 2002 r. – ILLIQ, który jest obliczany jako iloraz wartości bezwzględnej stopy zwrotu danej spółki i wyrażonego wartościowo wolumenu obrotu jej akcjami. Miarę tę wprowadzono jako dodatkową zmienną objaśniającą do trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Analizę przeprowadzono dla 87 spółek w okresie od stycznia 2008 do końca lutego 2017 r. Oszacowania wskazały na występowanie efektu wielkości oraz na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez spółki dochodowe w tym przedziale czasowym. Dodatkowa zmienna objaśniająca okazała się statystycznie nieistotna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Włosik, K. (2017). Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 127-141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11
Dział
* * *

Referencje

 1. Anson, M., Fabozzi, F., Jones, F. (2011), The Handbook of Traditional and Alternative Investment Vehicles: Investment Characteristics and Strategies, John Wiley & Sons, New Jersey.
 2. Amihud, Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets 5: 31–56.
 3. Amihud, Y., Mendelson, H. (1986), Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics 17: 223–249.
 4. Czapiewski, L. (2015), Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73: 609–620.
 5. Czapiewski, L. (2016), Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82: 71–83.
 6. Czapkiewicz, A., Skalna, I. (2011), Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, Bank i Kredyt 42: 61–80.
 7. Deryło, J., Nawrot, W., Rozłucki, W. (2003), Przyszłość Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www. case-research.eu/upload/publikacja_plik/483336_Zeszyt64.pdf [dostęp: 29.01.2017].
 8. Doman, M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Fama, E., French, K. (1993), Common risk factors in the returns on stock and bonds, Journal of Financial Economics 33: 3–56.
 10. Gomber, P., Schweickert, U. (2002), Der Market Impact: Liquiditätsmaß im Elektronischen Wertpapierhandel, Die Bank 7: 485–489, www.xetra.com/ blob/1208500/483927 21f25fc679c8830a463cb2a673/data/Der-market-impact-liquiditaetsmass-im-elektronischen-wertpapierhandel.pdf [dostęp: 21.02.2016].
 11. GPW (2017), Płynność obrotu, www.gpw.pl/plynnosc_obrotu [dostęp: 20.02.2017].
 12. Hachmeister, A. (2007), Informed Traders as Liquidity Providers. Evidence from the German Equity Market, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 13. Jankowski, R., Olbryś, J. (2015), Wymiary płynności rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73: 645–658.
 14. Karolyi, G.A., Kuan-Hui, L., van Dijk, M.A. (2012), Understanding commonality in liquidity around the world, Journal of Financial Economics 82–112.
 15. Mościbrodzka, M. (2014), Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 66: 305–319.
 16. Olbryś, J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zif.wzr.pl/pim/2013_3_2_5.pdf [dostęp: 22.02.2017].
 17. Stereńczak, S. (2016), Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79: 125–136.
 18. Zaremba, A. (2015), Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji, Finanse 1: 111–143.