Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
PDF

Słowa kluczowe

płynność
trójczynnikowy model Famy i Frencha
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jak cytować

Włosik, K. (2017). Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 127–141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11

Abstrakt

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że poziom płynności ma znaczenie przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za miarę płynności przyjęto wskaźnik przedstawiony przez Yakova Amihuda w pracy z 2002 r. – ILLIQ, który jest obliczany jako iloraz wartości bezwzględnej stopy zwrotu danej spółki i wyrażonego wartościowo wolumenu obrotu jej akcjami. Miarę tę wprowadzono jako dodatkową zmienną objaśniającą do trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Analizę przeprowadzono dla 87 spółek w okresie od stycznia 2008 do końca lutego 2017 r. Oszacowania wskazały na występowanie efektu wielkości oraz na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez spółki dochodowe w tym przedziale czasowym. Dodatkowa zmienna objaśniająca okazała się statystycznie nieistotna.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11
PDF

Bibliografia

Anson, M., Fabozzi, F., Jones, F. (2011), The Handbook of Traditional and Alternative Investment Vehicles: Investment Characteristics and Strategies, John Wiley & Sons, New Jersey.

Amihud, Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets 5: 31–56.

Amihud, Y., Mendelson, H. (1986), Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics 17: 223–249.

Czapiewski, L. (2015), Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73: 609–620.

Czapiewski, L. (2016), Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82: 71–83.

Czapkiewicz, A., Skalna, I. (2011), Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, Bank i Kredyt 42: 61–80.

Deryło, J., Nawrot, W., Rozłucki, W. (2003), Przyszłość Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www. case-research.eu/upload/publikacja_plik/483336_Zeszyt64.pdf [dostęp: 29.01.2017].

Doman, M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Fama, E., French, K. (1993), Common risk factors in the returns on stock and bonds, Journal of Financial Economics 33: 3–56.

Gomber, P., Schweickert, U. (2002), Der Market Impact: Liquiditätsmaß im Elektronischen Wertpapierhandel, Die Bank 7: 485–489, www.xetra.com/ blob/1208500/483927 21f25fc679c8830a463cb2a673/data/Der-market-impact-liquiditaetsmass-im-elektronischen-wertpapierhandel.pdf [dostęp: 21.02.2016].

GPW (2017), Płynność obrotu, www.gpw.pl/plynnosc_obrotu [dostęp: 20.02.2017].

Hachmeister, A. (2007), Informed Traders as Liquidity Providers. Evidence from the German Equity Market, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.

Jankowski, R., Olbryś, J. (2015), Wymiary płynności rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73: 645–658.

Karolyi, G.A., Kuan-Hui, L., van Dijk, M.A. (2012), Understanding commonality in liquidity around the world, Journal of Financial Economics 82–112.

Mościbrodzka, M. (2014), Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 66: 305–319.

Olbryś, J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zif.wzr.pl/pim/2013_3_2_5.pdf [dostęp: 22.02.2017].

Stereńczak, S. (2016), Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79: 125–136.

Zaremba, A. (2015), Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji, Finanse 1: 111–143.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.