Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta Poznania

Main Article Content

Elżbieta Gołata

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe i przyszłe trendy rozwoju populacji miasta Poznania. Celem badań jest wskazanie powiązań i relacji między rozwojem demograficznym miasta i otaczających je obszarów podmiejskich w zakresie starzenia się ludności, rynku pracy i poziomu wykształcenia.

Zmniejszenie średniego rocznego tempa wzrostu liczby ludności w powiecie poznańskim oraz towarzyszący mu spadek liczby mieszkańców Poznania wskazują na fazę absolutnej dezurbanizacji w rozwoju miasta. Trudno jest określić wpływ nieco większego wzrostu płodności kobiet w Poznaniu, w porównaniu z obserwowanym w otaczającym miasto regionie. Z kolei zmiany w długości oczekiwanego trwania życia wskazują rosnące podobieństwa charakterystyk rozwoju demograficznego miasta i strefy podmiejskiej.

Procesy demograficzne są analizowane w powiązaniu ze zmianami  społecznymi. Tempo wzrostu liczby absolwentów wyższych uczelni w najbliższym otoczeniu Poznania jest znacznie wyższe aniżeli obserwowane w centrum miasta. Zwrócono także uwagę na wpływ wykształcenia na rozwój kariery i wydłużenie okresu aktywności zawodowej, a także na decyzje matrymonialne i prokreacyjne. Wzrost poziomu wykształcenia siły roboczej ma stały, pozytywny i znaczący wpływ na wzrost gospodarczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołata, E. (2015). Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 57-77. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.4
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Alkema, L., Jones, G.W., Lai, C.U.R. (2013), Levels of urbanization in the world’s countries: testing consistency of estimates based on national definitions, Journal of Population Research 30: 291-304.
 2. Crespo, J. C., Lutz, W., Sanderson, W. (2014), Is the Demographic Dividend an Education Dividend?, Demography 51: 299-315, DOI 10.1007/s13524-013-0245-x
 3. Grabowska, I. (2014), Developments of employment by broad age-groups in Poland in the years 1998-2008. Do their determinants differ?, Studia Demograficzne 1(165): 55-82.
 4. Gruchociak, H. (2013), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 5. GUS (2003), Bezrobocie rejestrowane, I-IV kwartał 2002¸Warszawa.
 6. GUS (2014), Aktywność Ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2013 roku¸ Warszawa.
 7. GUS (2014a), Bezrobocie rejestrowane, I-IV kwartał 2013¸ Warszawa.
 8. Heffner, K., Gibas, P. (2013), O?rodki wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w Polsce. Prezentacja na konferencji Polityka miejska, Uniwersytet Warszawski, http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2._piotr_gibas__krystian_heffner__orodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf .
 9. Kabisch, N., Haase, D. (2011), Diversifyying European Agglomerations: Evidence of Urban Population Trends for the 21st Century, Population Space and Place 17: 236-253.
 10. Kaczmarek, T., Kaczmarek, U., Bul, R. (2011), Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju) Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 11. Klimanek, T. (2013), Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania, [w:] Gołata, E. (red.), Migracje mieszkańców dużych miast, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 12. Kohler, H.-P., Billari, F.C., Ortega, J.A. (2002), The Emergence of Lowest-Low Fertility in Europe during the 1990s, Population and Development Review 28(4): 641-680.
 13. Kohler, H.-P., Ortega, J.A. (2002), Tempo-Adjusted Period Parity Progression Measures, Fertility Postponement and Completed Cohort Fertility, Demographic Research 6(6): 91-144.
 14. Kotowska, I.E. (red.) (2009), Strukturalne i Kulturowe Uwarunkowania Aktywności Zawodowej Kobiet w Polsce, Scholar, Warszawa.
 15. Lutz, W., Sanderson, W., Scherbov, S., Samir, K.C. (2008), Demographic and Human Capital Trends in Eastern Europe and Sub-Saharan Africa, Migration Policy Institute, Washington DC.
 16. Lutz, W (2014), A Population Policy Rationale for the Twenty – First Century, Population and Development Review 40(3): 527-544.
 17. Markowski, T., Marszał, T. (2006), Metropolie obszary metropolitalne metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 18. Matysiak, A. (2009), Employment First, Then Childbearing Women’s Strategy in Post-Socialist Poland, Population Studies 63(3): 253-276.
 19. Nelle, A.B. (2014), Re-urbanization: The ability to escape from vicious circles, paper presented during International Geographical Union Regional Conference, Krakow August 2014, session: Re-urbanization in Europe – Comparing Trends and Driving Factors.
 20. Paradysz, J. (2012), Prognoza demograficzna dla Poznania i powiatu poznańskiego do roku 2035, [w:] Gołata, E. (red.), Migracje mieszkańców dużych miast, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Parysek, J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, [w:] Parysek, J.J., Tölle, A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań.
 22. Rérat, P. (2012), The New Demographic Growth of Cities: The Case of Reurbanisation in Switzerland, Urban Studies 49(5/April): 1107-1125.
 23. Rybińska, A. (2014), Motherhood after the age of 35 in Poland, Studia Demograficzne 1(165): 7-28.
 24. Sanderson, W.C., Scherbov, S. (2008), Rethinking Age and Ageing, Population Bulletin 63(4/December).
 25. Sanderson, W.C., Scherbov, S. (2010), Remeasuring Ageing, Science 329, www.sciencemag.org.
 26. Sobotka, T. (2004), Is Lowest-Low Fertility in Europe Explained by the Postponement of Childbearing?, Population and Development Review 30(2): 195-220.
 27. Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce.Waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne 35.
 28. Van den Berg, L., Drewett, R., Klaasen, L.H., Rossi, A. and Vijverberg, C.H.T. (1982) Urban Europe: A Study of Growth and Decline, Pergamon, Oxford.
 29. Van de Kaa, D. J. (1987), Europe’s Second Demographic Transition, Population Bulletin 42(1): 1-59.
 30. UN (2014), World Urbanization Prospects. Highlights. 2014 Rvision, New York.
 31. UN (2014), World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas, http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html, (10 July 2014).