Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego
PDF

Słowa kluczowe

konsultacje obligatoryjne
konsultacje fakultatywne
partycypacja społeczna

Jak cytować

Pawłowski, S. (2015). Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 203–217. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.11

Liczba wyświetleń: 908


Liczba pobrań: 562

Abstrakt

Prezentowane opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki udziału społeczności lokalnych w czynnościach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem analizy, w większości prawnej, jest instytucja konsultacji obligatoryjnych i fakultatywnych wraz ze wskazaniem zakresu uspołecznienia procesów planistycznych. Niewiążący charakter podstawowych form zasięgania opinii mieszkańców, wniosków i uwag z pewnością w sposób niedostateczny zapewnia uczestnictwo w kreowaniu i przyjmowaniu rozwiązań mających tworzyć ład przestrzenny. Obecne rozwiązania zapewniają możliwość niemalże jednostronnego kształtowania przestrzeni. Ostatecznie autor dochodzi do wniosku, że w sposób niewystarczający wykorzystuje się potencjał tkwiący w nieobligatoryjnych konsultacjach społecznych. Zbyt rzadko korzysta się z takich form partycypacji, jak otwarte zebrania z mieszkańcami, badania ankietowe, konsultacje pisemne, sondaże internetowe, ale także różne formy warsztatów obywatelskich, jak np. zespoły planujące, grupy fokusowe i inne. Wykorzystanie ich sprzyjać będzie dialogowi społecznemu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a w konsekwencji akceptacji przyjętych rozwiązań i łagodzeniu potencjalnych konfliktów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.11
PDF

Bibliografia

Arnstein, S. (1969), The ladder of citizen participation, Journal of Institute of American Planners 35(4): 1969.

Bąkowski, T. (2004), Komentarz do art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze.

Bednarz, P. (2011), Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych - Wielka Brytania, [w:] Bąk, M., Kulawczuk, P., Szcześniak, A., Dobre Rządzenie Poprzez Wkład Społeczny. Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski, Warszawa.

Bożek, M. (2012), Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, Przegląd Sejmowy 5.

Brzezińska-Rawa, A. (2014), Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pkt 5, [w:] Dolnicki, B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex.

Damurski, Ł. (2014), Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy, Samorząd Terytorialny 24(4).

Hanz, M. (2011), Technologie informacyjne jako narzędzie wspomagania debaty publicznej o kierunkach rozwoju, Śląskie Studia Regionalne 2.

Healey, P. (2007), Collaborative Planning Shaping Places in Fragmented Societies, UBC Press, Vancouver.

Izdebski, H, Zachariasz, I. (2013), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Lex 143782.

Jasiecki, K., Molęda-Zdziech, M., Kurczewska, U. (red.)2006), Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków.

Kijowski, D.R. (2010), Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, Samorząd Terytorialny 20(1-2).

Kruś, M. (2013), Warsztaty charette jako formuła rozstrzygania o warunkach zabudowy, Studia Prawa Publicznego 2.

Lennertz, B., Lutzenhiser, A. (2006), The Charrette handbook, National Charrette Institute, Portland 2006.

Kruś, M., Leoński, Z., Szewczyk, M. (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa.

Lorens, P. (2009), Participatory planning for urban regeneration - the Polish experience, [w:] Schrenk, M. et al. (eds), 14th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society-Strategies, Strategies, Concepts and Technologies for Planning the Urban Future, Sitges.

Niewiadomski, Z. (red.) (2011), Planowanie i zagospodarowanie. Komentarz, Warszawa.

Niżnk-Dobosz, I. (2014), Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, [w:] Dolnicki, B. (red.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym.

Olejniczak-Szałowska, E. (1997), Konsultacje we wspólnocie samorządowej, Samorząd Terytorialny 1-2.

Ostaszewski, K. (2013), Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej, Lublin.

Młynarkiewicz, Ł. (2014), Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą, [w:] Dolnicki, B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex.

Morawski, L. (2000), Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa.

Przybylska, S., Siu, A. (2012), Co poznaniacy zrobią ze stadionem? Wyniki sondaży delibaratywnego w Poznaniu, Projekt Społeczny 2012, Warszawa.

Rokicka, K. (2014), Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Dolnicki, B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex.

Sanoff, H. (2000), Community Participation Methods in Design and Planning, John Willey and Sons, New York-Chichester-Weinheim-Brisbane-Singapure-Toronto

Suwaj, P.J. (2010), Udział społeczeństwa w decydowaniu publicznym– oblicza partycypacji społecznej w polityce publicznej w zakresie inwestycji drogowych, Samorząd Terytorialny 1-2.

Wierczyński, G. (2009), Komentarz do zał. § 146 rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", pkt. 7. [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz.

Biała, W. (red.) (2007), Top Down/Bottom Up 11.Kongres PlaNet Warszawa 2007 Partycypacja Społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w rewitalizacji Pragi Północ i Żoliborza, Warszawa.