Znaczenie konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich

Main Article Content

Dominika Muszyńska-Jeleszyńska

Abstrakt

Artykuł prezentuje sposoby prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych oraz ich wyniki, a także uzasadnia konieczność przeprowadzania badań w tym zakresie. Problematyka ta odnosi się ściśle do Bydgoszczy, miasta, które położone jest nad Wisłą, Brdą i Kanałem Bydgoskim, a rzeki tworzące oś hydrograficzną miasta wyznaczają przestrzeń publiczną. Artykuł omawia przyjętą metodologię konsultacji społecznych pełniących ważną rolę w określeniu kierunków rozwoju i zagospodarowania terenów nadrzecznych. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w ramach prac nad rozprawą doktorską autorki „Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji” (UAM, Poznań 2012).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2015). Znaczenie konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 257-271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.14
Dział
Partycypacyjne instrumenty zarządzania

Bibliografia

 1. Baranowski, A. (red.) (2001), Rewitalizacja zdegradowanych struktur osadniczych w warunkach zrównoważonego rozwoju, projekt Badawczy nr 7507F01112, Komitet Badań Naukowych, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Gdańsk.
 2. Behr, I, Billert, A., Kröning, W., Muzioł-Węcławowicz, A. (red.) (2003), Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Mefisto, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Warszawa.
 3. Billert, A. (2007), Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich, [w:] Lorens, P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty 10, Warszawa: 92-105.
 4. Januchta-Szostak, A. (2009), Rola architektury w kształtowaniu tożsamości miejskich frontów wodnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka 19: 119-127.
 5. Kaczmarek, S. (2001), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kaczmarek, T. (2001), Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:] Billert, A. (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Collegium Polonicum, 2001, Słubice: 106-114.
 7. Lorens, P. (2004), Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:] Markowski, K. (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 2004, z.211, PG. 2004, Warszawa: 179-205.
 8. Lorens P. (2010), Rewitalizacja miast planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 9. Lorens P. (2009), Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji, [w:] Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 10-19.
 10. Mierzejewska L. (2008), Smath growth jako model rozwoju miasta, [w:] Słodczyk, J., Śmigielska, J. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, Opole: 49-65.
 11. Mierzejewska, L. (2008), Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, [w:] Parysek, J., Tölle, A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 49-71.
 12. Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2012), Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji, praca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 13. Parysek, J. (2010), Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, [w:] Ratajczak, K. et al., Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, t 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:79-99.
 14. Parysek, J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Parysek, J. (2008), Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Słodczyk J., Śmigielska, M. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 11-27.
 16. Tölle, A. (2009), Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie według „dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą, Problemy Ekologii Krajobrazu 24:101-113.
 17. Tölle, A. (2010), Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Ziobrowski, Z. (2010), Cele i efekty projektu, [w:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków: 8-20.