Efektywność partycypacyjnych instrumentów zarządzania miastem

Main Article Content

Henryk Gawroński

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów partycypacyjnych w zarządzaniu miastem. Na tym tle dokonano szczegółowszej analizy referendum lokalnego w sprawie odwołania organów samorządowych, ich podstaw prawnych, przesłanek, dynamiki i wyników.

Partycypacja społeczna zaspokaja potrzeby samorealizacji, przynależności do grupy i uznania. Efektywność zarządzania miastem jako organizacji publicznej rozpatrywana musi być w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Wymiar ekonomiczny dotyczy mierzalnych nakładów i mierzalnych efektów. Natomiast wymiar społeczny dotyczy szerszego zakresu oddziaływania nakładów na otoczenie, np.: efekty ekologiczne, edukacyjne, zdrowotne, więzi społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawroński, H. (2015). Efektywność partycypacyjnych instrumentów zarządzania miastem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 273-286. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.15
Dział
Partycypacyjne instrumenty zarządzania

Bibliografia

 1. Błaszczyk, B. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 2. Chwedoruk, R., z wywiadu dla PAP, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/politolog-referenda-lokalne-sa-reakcja-na-kryzys.
 3. Czarkowska, A., Domagała, Ł., Jachimowicz, A., Makuch, M., Waszak, Ł., Wejcman, Z. (2013), Inicjatywa lokalna. Krok po kroku, Wydawca Sieć SPLOT, Warszawa.
 4. Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Gawro?ski, H. (2010), Lokalizacyjne determinanty jako?ci ?ycia mieszka?ców subregionu Elbl?skiego i ?u?aw Wi?lanych w kontek?cie oczekiwa? wobec strategii rozwoju lokalnego, [w:] Jako?? ?ycia a procesy zarz?dzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2010, http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-4-t1.pdf.
 6. Gawroński, H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Gerwin, M., Grabkowska, M. (2012), Budżet obywatelski, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.
 8. Kębłowski, W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 9. Kieżun, W. (1998), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa.
 10. Kożuch, B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 11. Krzyżanowska, L., Facjejew, L. (2009), Partycypacja obywatelska w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 12. Lendzion, J.P., Stankiewicz-Mróz, A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 13. Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt z dnia 30.11.2013 r. (druk nr 1699).
 14. Rostowska, T. (2009), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 15. Stiglitz, J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 16. Suchecka, J. (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer 2010.
 17. Swianiewicz, P., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004), Nierówne koalicje -liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa.
 18. Uziębło, P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Instytut Badań Społecznych, Gdańsk.