Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast

Main Article Content

Andrzej Kowalczyk
Marta Derek

Abstrakt

Współcześnie w polityce dużych miast coraz większego znaczenia nabierają działania dotyczące kształtowania przestrzeni związanej z konsumpcją czasu wolnego. Tego rodzaju działania traktowane są współcześnie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju miast i regionów. Inwestycje w kulturę, rozrywkę, turystykę czy rekreację nie tylko wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast, lecz także podnoszą jakość życia mieszkańców, przyciągają inwestorów, poprawiają jakość przestrzeni miejskiej itp. Jednym z przejawów przemian przestrzeni miejskiej związanych z jej kształtowaniem w związku z czasem wolnym są działania podejmowane na obszarach, które pełniły wcześniej inne funkcje, głównie tereny poprzemysłowe, pokolejowe itp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, A., & Derek, M. (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 311-325. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.17
Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Ashworth, G.J. (1989), Urban tourism: an imbalance in attention, [w:] Cooper C. P. (ed.) Progress in tourism, recreation and hospitality management, vol. 1, Belhaven, London: 33-54.
 2. Christaller, W. (1963), Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions – underdeveloped countries – recreation areas, Regional Science Association, Papers, 12, ss. 95-105.
 3. Clark, T.N., Lloyd R., Wong, K.K., Jain, P. (2001), Amenities drive urban growth, American Political Science Association Annual Meeting, San Francisco, August, Urban Politics Section, Session 31-10, (maszynopis).
 4. Clark, T.N., Lloyd, R., Wong, K.K., Jain, P. (2003), Amenities drive urban growth, [w:] Clark, T.N (ed.), The City as an Entertainment Machine, Research In Urban Policy 9: 293-324.
 5. Derek, M. (2010), Turystyka przemysłowa, [w:] Kowalczyk, A. (red.), Turystyka zrównoważona, WN PWN, Warszawa: 188-208.
 6. Derek, M. (2011), Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989-2009, [w:] Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. UŁ, Łódź: 55-65.
 7. Derek, M., (2014), Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] Madurowicz, M. (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. UW, Warszawa: 210-217.
 8. Derek, M., Kowalczyk, A., Swianiewicz, P. (2005), Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne 35: Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 199-217.
 9. Dudek-Mańkowska, S. (2011), Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Dziemianowicz, W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Getz, D. (1993), Planning for tourism business districts, Annals of Tourism Research 20(4): 583-600.
 12. Gravari-Barbas, M. (2001), Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme?”, http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2001/barbas/article.htm (06.08.2010).
 13. Gravari-Barbas, M. (2013), Aménager la ville par la culture et le tourisme, Le Moniteur, Paris.
 14. Hughes, H. (2003), Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington.
 15. Kowalczyk, A. (2003), Rozwój funkcji turystycznej jako cel polityki miejskiej, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, [w:] Gołembski, G. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 183-194.
 16. Kowalczyk, A. (2005), Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35, Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 155-197.
 17. Kowalczyk, A. (2013), Kultura, nauka i rozrywka w miejskiej polityce turystycznej, [w:] Krakowiak, B., Stasiak, A., Włodarczyk, A. (red.), Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź: 103-122.
 18. Kowalczyk, A., Derek, M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, WN PWN, Warszawa.
 19. Krzysztofek. K. (2005), Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, [w:] Jałowiecki, B., Majer, A., Szczepański, M.S. (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 37-52.
 20. Law, Ch.M. (1992), Urban tourism and its contribution to economic regeneration, Urban Studies 29(3-4): 599-618.
 21. Law, Ch.M. (1996), Urban tourism: attracting visitors to large cities, Tourism, Leisure & Recreation Series, Mansell Publishing Limited, London – New York.
 22. Liszewski, S. (2007), Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm 17(1-2): 77-92.
 23. Lorens, P. (2006), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 24. Madurowicz, M. (2008), Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze, [w:] Kowalczyk, A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 59-84.
 25. Maitland, R., Newman, P. (eds.) (2009), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.
 26. Maitland, R. (2008), Conviviality and Everyday Life: the Appeal of the New Areas of London for Visitors, International Journal of Tourism Research 10: 15-25.
 27. Sagan, I. (2008), Miasto jako przedmiot badań geografii, [w:] Jałowiecki, B. (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, Warszawa: 105-119.
 28. Swianiewicz, P. (2005), Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 4(22): 5-25.
 29. Urry, J. (2007), Spojrzenie turysty, WN PWN, Warszawa.
 30. Źródła internetowe:
 31. http://tinet.ita.doc.gov/outreachpages/download_data_table/2009_States_and_Cities.pdf (10.06.2010).
 32. http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/contenu/c/1239028678579/visiteurs-de-la-cite-des-sciences (29.07.2013).