Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast

Main Article Content

Andrzej Kowalczyk
Marta Derek

Abstrakt

Współcześnie w polityce dużych miast coraz większego znaczenia nabierają działania dotyczące kształtowania przestrzeni związanej z konsumpcją czasu wolnego. Tego rodzaju działania traktowane są współcześnie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju miast i regionów. Inwestycje w kulturę, rozrywkę, turystykę czy rekreację nie tylko wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast, lecz także podnoszą jakość życia mieszkańców, przyciągają inwestorów, poprawiają jakość przestrzeni miejskiej itp. Jednym z przejawów przemian przestrzeni miejskiej związanych z jej kształtowaniem w związku z czasem wolnym są działania podejmowane na obszarach, które pełniły wcześniej inne funkcje, głównie tereny poprzemysłowe, pokolejowe itp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Ashworth, G.J. (1989), Urban tourism: an imbalance in attention, [w:] Cooper C. P. (ed.) Progress in tourism, recreation and hospitality management, vol. 1, Belhaven, London: 33-54.
 2. Christaller, W. (1963), Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions – underdeveloped countries – recreation areas, Regional Science Association, Papers, 12, ss. 95-105.
 3. Clark, T.N., Lloyd R., Wong, K.K., Jain, P. (2001), Amenities drive urban growth, American Political Science Association Annual Meeting, San Francisco, August, Urban Politics Section, Session 31-10, (maszynopis).
 4. Clark, T.N., Lloyd, R., Wong, K.K., Jain, P. (2003), Amenities drive urban growth, [w:] Clark, T.N (ed.), The City as an Entertainment Machine, Research In Urban Policy 9: 293-324.
 5. Derek, M. (2010), Turystyka przemysłowa, [w:] Kowalczyk, A. (red.), Turystyka zrównoważona, WN PWN, Warszawa: 188-208.
 6. Derek, M. (2011), Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989-2009, [w:] Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. UŁ, Łódź: 55-65.
 7. Derek, M., (2014), Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] Madurowicz, M. (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. UW, Warszawa: 210-217.
 8. Derek, M., Kowalczyk, A., Swianiewicz, P. (2005), Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne 35: Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 199-217.
 9. Dudek-Mańkowska, S. (2011), Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Dziemianowicz, W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Getz, D. (1993), Planning for tourism business districts, Annals of Tourism Research 20(4): 583-600.
 12. Gravari-Barbas, M. (2001), Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme?”, http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2001/barbas/article.htm (06.08.2010).
 13. Gravari-Barbas, M. (2013), Aménager la ville par la culture et le tourisme, Le Moniteur, Paris.
 14. Hughes, H. (2003), Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington.
 15. Kowalczyk, A. (2003), Rozwój funkcji turystycznej jako cel polityki miejskiej, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, [w:] Gołembski, G. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 183-194.
 16. Kowalczyk, A. (2005), Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35, Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 155-197.
 17. Kowalczyk, A. (2013), Kultura, nauka i rozrywka w miejskiej polityce turystycznej, [w:] Krakowiak, B., Stasiak, A., Włodarczyk, A. (red.), Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź: 103-122.
 18. Kowalczyk, A., Derek, M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, WN PWN, Warszawa.
 19. Krzysztofek. K. (2005), Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, [w:] Jałowiecki, B., Majer, A., Szczepański, M.S. (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 37-52.
 20. Law, Ch.M. (1992), Urban tourism and its contribution to economic regeneration, Urban Studies 29(3-4): 599-618.
 21. Law, Ch.M. (1996), Urban tourism: attracting visitors to large cities, Tourism, Leisure & Recreation Series, Mansell Publishing Limited, London – New York.
 22. Liszewski, S. (2007), Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm 17(1-2): 77-92.
 23. Lorens, P. (2006), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 24. Madurowicz, M. (2008), Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze, [w:] Kowalczyk, A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 59-84.
 25. Maitland, R., Newman, P. (eds.) (2009), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.
 26. Maitland, R. (2008), Conviviality and Everyday Life: the Appeal of the New Areas of London for Visitors, International Journal of Tourism Research 10: 15-25.
 27. Sagan, I. (2008), Miasto jako przedmiot badań geografii, [w:] Jałowiecki, B. (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, Warszawa: 105-119.
 28. Swianiewicz, P. (2005), Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 4(22): 5-25.
 29. Urry, J. (2007), Spojrzenie turysty, WN PWN, Warszawa.
 30. Źródła internetowe:
 31. http://tinet.ita.doc.gov/outreachpages/download_data_table/2009_States_and_Cities.pdf (10.06.2010).
 32. http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/contenu/c/1239028678579/visiteurs-de-la-cite-des-sciences (29.07.2013).