Tworzenie wartości w spółkach giełdowych z Wielkopolski

Main Article Content

Jarosław Nowicki

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na wielkopolskich spółkach giełdowych. W pracy zbadano problem, czy podmioty te budują wartość, czy przekazują ją właścicielom, czy efekty budowy wartości są skorelowane z efektami przekazanymi właścicielom, jak również wskazano główne determinanty zmian wartości przedsiębiorstwa. Wyniki badania pokazują, że większość spółek giełdowych z Wielkopolski nie budowała wartości przedsiębiorstwa w analizowanym okresie, co oznacza, że wygenerowane przez nie stopy zwrotu były niższe od kosztu kapitału. Analizowane spółki zwiększały majątek swoich właścicieli w średnim ujęciu tylko w 2010 i 2013 r. Oznacza to, że w latach 2011-2012 całkowity zwrot dla akcjonariuszy wygenerowany przez wielkopolskie spółki giełdowe był niższy od oczekiwanego. Stwierdzić jednak trzeba, że analizowane podmioty wykazywały duże zróżnicowanie w badanym okresie zarówno pod względem względnego zysku ekonomicznego, jak i miernika CSVspread. Analiza danych charakteryzujących wielkopolskie spółki giełdowe wykazała dość silną i istotną statystycznie korelację między wynikami budowy wartości przedsiębiorstwa a rezultatami jej transferu do właścicieli tylko w 2012 r. W pozostałych latach zależność ta była słaba i nieistotna statystycznie. Analiza przyczynowa wykazała, że w największym stopniu zmiany zysku ekonomicznego w badanym okresie wyjaśniają zmiany zysku brutto. Wpływ pozostałych zmiennych, tj. kapitału własnego, efektywnej stopy podatku dochodowego i kosztu kapitału własnego jest znacznie mniejszy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowicki, J. (2015). Tworzenie wartości w spółkach giełdowych z Wielkopolski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 349-367. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.19
Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Blaug, M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa.
 2. Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (2000), Zarządzanie finansami, PWE Warszawa.
 3. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 4. Cwynar, A. (2010), Zysk ekonomiczny jako narzędzie informacyjno-sygnalizacyjne w systemie VBM, [w:] Cwynar, A., Dżurak, P. (red.), 2010, Systemy VBM i zysk ekonomiczny, Poltext, Warszawa.
 5. A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 6. Damodaran, A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, ONEPRESS, Gliwice.
 7. Damodaran, A. (2014), Data Sets, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/data.html [dost?p: czerwiec 2014].
 8. Dominiak, J. (2006), Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej, [w:] Słodczyk, J., Klimek, R. (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole.
 9. Ehrbar, A. (2000), EVA – strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 10. Fernandez, P. (2001), Definition of shareholder value creation, SSRN working paper, 2001, http://papers.ssrn.com [dost?p: 27.03.2014].
 11. Fernandez, P., Reinoso, L. (2001), Shareholder value creators and shareholder value destroyers in USA. Year 2001, Research Paper nr 485 [dostęp 27.03.2014].
 12. Fishman, J.E., Pratt, S.P., Morrison, W.J. (2013), Standards of Value. Theory and Applications. Second Edition, John Wiley & Sons, Hoboken.
 13. Gillan, S. (2004), Corporate governance, EVA and Shareholder Value: An interview with Joel Stern, Journal of Applied Corporate Finance 16(2-3).
 14. Gorynia, M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Gruszczyński, M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 16. Gruszecki, T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 17. Helfert, E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 18. Hirshleifer, J. (1965), Investment decisions under uncertainty – choice theoretic approaches, The Quarterly Journal of Economics 74(4).
 19. Jaki, A. (2006), Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Jensen, M.C. (2001), Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Journal of Applied Corporate Finance 14(3, Fall).
 21. Landreth, H., Colander, D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa.
 22. Madden, B.J. (1999), CFROI™ Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth Heinemann, Oxford.
 23. MAKROscope. Polish Economy and Financial Markets (2014, 2012, 2011, 2010), Bank Zachodni WBK, July-August 2014, December 2012, December 2011, December 2010, http://skarb.bzwbk.pl/english/economic-analysis/macroscope/archiwum.html [dost?p: 16.07.2014].
 24. Markowski, T., Stawasz, D. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. UŁ, Łódź.
 25. Michalski, M. (2000), Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, [w:] Duraj, J. (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 26. Michalski, M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa.
 27. Nowak, M.J. (2011), Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, Współczesne Zarządzanie 1.
 28. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa.
 29. Nowicki, J. (2012), Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, [w:] Urbańczyk, E., Gąsior, A., Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Romanowska, M. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 30. Nowicki, J. (2014 [w druku]), Systematyka metod pomiaru wartości w ramach zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin.
 31. Noworól, A. (2011), Zarządzanie miastem – podstawy teoretyczne, [w:] Kożuch, B., Kochalski, C. (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 32. Ottosson, E., Weissenrieder, F. (2014), Cash Value Added – a new method for measuring financial performance, working paper, Study No 1996:1, http://papers.ssrn.com [dost?p: 27.03.2014].
 33. Parysek, J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 34. Rappaport, A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG – Press, Warszawa.
 35. Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 36. Sobiech, K., Woźniak, B. (2005), Inne nurty współczesnej ekonomii alternatywnej, [w:] Ratajczak, M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 37. Stewart, G.B. (1991), The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, HarperBusiness, New York.
 38. Stewart, G.B. (2002), Accounting is broken. Here’s how to fix it. A radical manifesto, EVAluation – Stern Stewart Research, Vol. 5 Issue 1, September 2002, http://www.sternstewart.com/content/evaluation/info/092002.pdf [dost?p: 19.06.2004].
 39. Szablewski, A. (red.), 2009), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa2000.
 40. Szczepankowski, P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Waśniewski, T. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 42. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 43. Young, S.D., O’Byrne, S.F. (2001), EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill.