Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań

Main Article Content

Tomasz Kaczmarek

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka nowego instrumentu polityki spójności UE, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz analiza jego implementacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Poznania. Wdrażanie ZIT przedstawiono w świetle realizowanej do tej pory współpracy interkomunalnej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Obszar ten odznacza się „oddolną ścieżką dojścia” do zintegrowanego zarządzania. W konkluzji dokonano oceny instrumentu ZIT jako czynnika inicjującego bądź pogłębiającego współpracę oraz przyczyniającego się do rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, T. (2018). Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 9–24. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12464
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Biniek J., Opravil Z., Chmelar R., Svobodova H. 2016. Cooperation and mutual relationships of cities and their hinterlands with regard to the operation of EU integrated developmnet instruments. Quaestiones Geographicae, 35(2): 59–70.
 2. Castells M. 2002. Local and Global: Cities in the Network Society. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93: 548–558.
 3. Delcamp A. 1997. La cooperation intercomunale en Europe. [W:] L’intercomunalite – balance et perspectives. PUF, Paris.
 4. Frankowski J., Szmytkowska M. 2015. Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 2(30): 131–152.
 5. Hamilton D.K. 2000. Organizing government structure and governance functions in metropolitan areas in response to growth and change: A critical overview. Journal of Urban Affairs, 22(1): 65–84.
 6. Heinelt H., Kübler D. (red.) 2005. Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place. Routledge, London.
 7. Heinelt H., Razin E., Zimmermann K. (red.) 2011. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. Campus Verlag, Frankfurt, New York.
 8. Herrschel T., Newman P. 2002. Governance of Europe’s City Regions. Planning, policy and politics. Routledge, London.
 9. Integrated Territorial Investment. 2014. European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/informat/ 2014/iti_en.pdf; dostęp: 30.07.2017).
 10. Janas K., Jarczewski W. (red.) 2017. Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych.
 11. Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 12. Jouve B., Lefevre C. (red.) 2002. Local Power, Territory and Institutions in European Metropolitan Regions. Frank Cass, London.
 13. Kaczmarek T. 2015. Functional urban areas as the focus of development policy in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29: 9–20.
 14. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Kaczmarek T., Ryder A. 2015. Top-down and bottom-up metropolitan integration in Poland. [W:] J. Buček, A. Ryder (red.), Governance in Transition. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, s. 19–40.
 16. Knieling J. 2011. Metropolitan Networking in the Western Baltic Sea Region: Metropolitan Region Hamburg between Multilevel Governance and Soft Spatial Development. [W:] T. Herrschel, P. Tallberg (red.), The Role of Regions? Networks, Scale, Territory.
 17. Kristianstads Boktrycker, Stockholm: 195–214.
 18. Kociuba D. 2017. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Studia KPZK PAN, 174: 144–153.
 19. Kozak M. 2015. Podsumowanie cyklu spotkań ws. ZIT: wnioski i rekomendacje dotyczące strategii ZIT. Prezentacja z warsztatów dotyczących wdrażania ZIT w Polsce, Zakopane 20.01.2015.
 20. Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.
 21. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 22. Markowski T. 2011. Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Studia KPZK PAN, 137: 75–96.
 23. McCann P., Ortega-Argilés R. 2013. Some practical elements associated with the design of an integrated and territorial place-based approach to EU Cohesion policy. [W:] R. Crescenzi, M. Peroc
 24. co (red.), Geography, Institutions and Regional Economic Performance. Springer, New York, s. 95–118.
 25. Mikuła Ł. (red.) 2016. Integracja planowania przestrzennego w metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Noworól A. 2014. Territorial partnerships as an instrument of urban policy. Biuletyn KPZK, 253: 11–28.
 27. OECD Urban Policy Reviews, Poland. 2011. OECD iLibrary.
 28. Porawski A. (red.) 2013. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stan i potrzeby (Cooperation of local government units in Poland. State and prospects). Związek Miast Polskich, Poznań.
 29. Priebs A. 2010, Entwicklung, Stand und Perspektiven stadtregionale Planungs- und Verwaltungsinstitutionen in Deutschland. Öffentliche Verwaltung, 63: 503–515.
 30. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 1301/2013 of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006.
 31. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1304/2013 of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing of Council Regulation (EC) No 1081/2006.
 32. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and repeal Council Regulation (EC) No 1083/2006.
 33. Salet W., Thornley A., Kreukels A. 2003. Metropolitan governance and spatial planning. Comparative Case Studies of European City-Regions. Spon Press, London.
 34. Seller J., Hoffmann-Martinot V. 2008. Metropolitan governance. Journal United Cities and Local Governments, World Report on Decentralization and Local Democracy, s. 255–279.
 35. Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173–197.
 36. Umowa Partnerstwa. 2014. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 37. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.