Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej
PDF

Słowa kluczowe

bezrobocie
stopa bezrobocia
emigranci zarobkowi
powiat gostyński

Jak cytować

Piecuch, P., & Matykowski, R. (2018). Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 91–105. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12469

Abstrakt

Rynek pracy jest jedną z ważnych płaszczyzn zarówno analizy przestrzenno-ekonomicznej, jak i przestrzenno-społecznej. Pierwszym, poglądowym celem opracowania jest charakterystyka zmian poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach 1999–2016 w układzie powiatów. Drugim celem jest rozpoznanie zmian poziomu i struktury bezrobocia – w skali uznawanej często przez geografów za subregionalną, a przez ekonomistów za lokalny rynek pracy – w powiecie gostyńskim w latach 1999–2014. Efektem perturbacji na rynku pracy subregionu gostyńskiego (o ponadprzeciętnej dla województwa stopie bezrobocia) była emigracja zarobkowa mieszkańców powiatu. Cechy i opinie 70 takich emigrantów ustalone na podstawie badań ankietowych stanowią uzupełnienie rozpoznania rynku pracy. Na wybór powiatu gostyńskiego jako obiektu badań wpływ miało jego położenie (a zwłaszcza oddalenie od Poznania) oraz stosunkowo słabo rozpoznany rynek pracy.
PDF

Bibliografia

Chojnicki Z. 1996. Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce. Przegląd Geograficzny, 68, 1–2: 19–29.

Churski P., Czyż T. 1993. Struktura społeczno-gospodarcza a kształtowanie się bezrobocia w województwie poznańskim. [W:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych.

Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Naukowe WMK, Toruń, s. 63–75.

Churski P. 1997. Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy Nowego Tomyśla i Wrześni w okresie zmian społeczno-gospodarczych w Polsce – analiza porównawcza. [W:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 113–126.

Churski P. 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Czyż T. 1992. Struktura regionalna bezrobocia w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 63, 1: 67–88.

Gawryszewski A. 1977. Dojazdy do pracy. [W:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 117.

Kaczmarczyk P. 2005. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kaczmarczyk P. 2006. Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.

Kwiatkowski E. 2001. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.

Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny, 19: 209–219.

Smith D. 1972. Geography and social indicators. South African Geographical Journal, 54: 43–57.

Szreder M. 2010. Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa.

Szul R. 2004. Bezrobocie a transformacja. [W:] R. Szul, A. Tucholska (red.), Rynek pracy w skali lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 13–42.

Szul R. 2004. Bezrobocie i jak z nim walczyć? Uwagi końcowe. [W:] R. Szul, A. Tucholska (red.), Rynek pracy w skali lokalnej. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 247–250.