Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna
PDF

Słowa kluczowe

publiczne placówki ochrony zdrowia
ośrodki leczenia szpitalnego
dostępność przestrzenna
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Kazimierczak, M., & Matykowski, R. (2018). Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 107–126. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12470

Abstrakt

Celem opracowania jest charakterystyka rozmieszczenia różnorodnych publicznych placówek ochrony zdrowia w układzie miejscowości (i powiatów) województwa wielkopolskiego. Przedstawiono konfigurację przestrzenną placówek podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali oraz hospicjów i ośrodków medycyny paliatywnej. Wykorzystując model potencjału, także w jego zmodyfikowanych ujęciach różnic potencjału demograficznego i podstawowej opieki zdrowotnej i tzw. modelu Huffa, wyznaczono różnice w dostępności przestrzennej niektórych rodzajów placówek zarówno w skali województwa, jak i miasta Poznania.
PDF

Bibliografia

Bucklin L. 1971. Retail gravity model and consumer choice: a theoretical and empirical critique. Economic Geography, 47, 1.

Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia KPZK, 14.

Czyż T. 1996. Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45–67.

Domański R. 1963. Zespoły sieci komunikacyjnych. Prace Geograficzne IG PAN, 41.

Domański R. 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin–Łęczyca–Inowrocław. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Frączkiewicz-Wronka A. 2005. Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia. [W:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15–89.

Grochowski M. 1988. Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Rozwój Terytorialny, 15. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Guzik R. 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Huff D.M. 1963. A probalistic analysis of shopping centre trade areas. Land Economics, 39: 81–90.

Malczewski J. 1989. Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia (na przykładzie dzielnicy Warszawa-Wola). Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 1.

Matykowski R. 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Matykowski R., Dominik A. 2010. Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004–2007. Przegląd Geograficzny, 82, 2: 257–279.

Michalski T. (red.) 2002. Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej, systemu bezpieczeństwa i usług medycznych w województwie pomorskim. Wydawnictwo EJB, Gdynia.

Moseley M.J. 1979. Accessibility: the rural challenge. Methuen, London.

Pirie G.H. 1979. Measuring accessibility: a review and proposal. Environment and Planning, A, 11: 299–312.

Ratajczak W. 2011. Potencjał a dostępność przestrzenna. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak (red.), Model potencjału – podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145–153.

Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171.

Taylor Z., Józefowicz I. 2012. Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część II. Przegląd Geograficzny, 84, 4: 529–558.

Thrift N. 1977. An introduction to time-geography. Concept and Techniques in Modern Geography, 13. The Institute of British Geographers, London.

Wiśniewski S. 2016. Spatial accessibility of hospital healtcare in Łódź voivodeship. Questionnes Geographicae, 35, 4: 157–166.