Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim

Main Article Content

Małgorzata Polna

Abstrakt

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oznacza rozpoczęcie innego niż leśne użytkowanie gruntów. Warunkiem legalnego przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu. W artykule przedstawiono skalę, kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne wyłączeń gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Omówiono też zasady wyłączania gruntów leśnych z produkcji. Podstawę opracowania stanowią niepublikowane dane pozyskane z rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych, uzyskane w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile, Szczecinie i Zielonej Górze oraz roczniki „Leśnictwo” z lat 2003–2016. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002–2016. Analizę przeprowadzono w ujęciu powiatów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polna, M. (2018). Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 179–189. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12535
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzezicki T., Flisz I. 2013. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – wymiar i egzekucja. Casus Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 70: 39–42.
 2. Cymerman J. 2012. Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998–2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20/4: 157–167.
 3. Cymerman R., Kowalczyk C., Kurowska K. 2012. Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. Educaterra, Olsztyn.
 4. Czyżyk K. 2016. Aspekty prawne wyłączania gruntów z produkcji leśnej. Studia i Materiały CPEL w Rogowie, 18/49B: 127–135.
 5. Hełdak M. 2008. Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych na obszarze gminy. Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, 7/3: 27–33.
 6. Kurowska K. 2017. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej. [W:] R. Cymerman, A. Nowak (red.), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 25–41.
 7. Kwartnik-Pruc A., Bydłosz J., Parzych P. 2011. Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19/4: 169–179.
 8. Maćkiewicz B., Motek. P. 2014. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28: 69–77.
 9. Prus B. 2012. Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Scientarum Polonorum, Geodesia et Descripto Terrarum, 11/2: 27–40.
 10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1695 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 12. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 788 z późn. zm.).