Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Wielkopolsce

Main Article Content

Piotr Hektus

Abstrakt

Celem pracy jest określenie przestrzennych uwarunkowań, które wpływały na lokalizację elektrowni wiatrowych w województwie wielkopolskim. Postępowanie badawcze składało się z dwóch etapów. W pierwszym określono lokalizację turbin wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. W drugim wyznaczono cechy opisujące wybrane elementy środowiska geograficznego, które są istotne dla funkcjonowania tego typu instalacji. Następnie przeprowadzono analizę występowania zależności pomiędzy liczbą elektrowni wiatrowych w gminach przypadającą na 1 ha ich powierzchni a wyznaczonymi cechami. Badania miały na celu określenie istotnych warunków przestrzennych oraz siły ich wpływu na lokalizację elektrowni wiatrowych w gminach na terenie województwa wielkopolskiego. Na tej podstawie zidentyfikowano determinanty mogące mieć istotne znaczenie dla lokalizowania elektrowni wiatrowych w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hektus, P. (2018). Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Wielkopolsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 203–213. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12537
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Banak M.J. 2010. Lokalizacja elektrowni wiatrowych – uwarunkowania środowiskowe i prawne. Człowiek i Środowisko, 34, 3–4: 117–128.
 2. Bhattacharya M., Paramati S.R., Ozturk I., Bhattacharya S. 2016. The effect of renewable Energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. Applied Energy, 162: 733–741.
 3. Europejski Instytut Miedzi, Polskie Centrum Promocji Miedzi. 2006. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii. Strona Europejskiego Instytutu Miedzi (http://copperalliance.eu/docs/librariesprovider3/8_1_generacja-rozproszona-i-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii_wprowadzenie-pdf.pdf?Status= Master&sfvrsn=0; dostęp: 20.12.2016).
 4. Gilewski J., Montusiewicz J. 2014. Combined systems of energy generation – a characterisation and classification. Advances in Science and Technology Research Journal, 8, 23: 53–61.
 5. Gnatowska R., Wąs A. 2015. Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia dla „zielonej energii”. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18, 1: 23–33.
 6. Główny Urząd Statystyczny (GUS). 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku. Warszawa.
 7. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 2012. Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Warszawa.
 8. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. 2012. Województwo Kujawsko-Pomorskie – zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Włocławek (http://www.biuro-planowania.pl/download/OZE-tekst.pdf).
 9. Lorenc H. 1992. Zasoby wiatru w Polsce. Materiały badawcze. Seria Meteorologia, 18: 1–54.
 10. Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. IMGW, Warszawa.
 11. Michalik P. 2009. Ocena zasobów energii wiatru na potrzeby małej energetyki wiatrowej. Elektrotechnika i Elektronika, 28, 1–2: 14–19.
 12. Najwyższa Izba Kontroli. 2017. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa (https://www.nik.gov.pl/plik/id,7128,vp,9004.pdf).
 13. Paska J., Surma T. 2015. Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej czy również mocy? Rynek Energii, 2(117): 51–58.
 14. Przybyła C., Wojtkowiak R., Gładysiak S., Leśny J., Schefke R., Mrozik K. 2007. Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań (http://www.preda.pl/pliki/Dokumenty/OZE/OZE_Wielkopolska.pdf).
 15. Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Stolińska B. 2014. Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych. Świat Nieruchomości, 88: 27–31.
 17. TPA Horwath, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 2016. Efekty zwiększenia obciążeń podatkowych w energetyce wiatrowej (http://docplayer.pl/30427668-Efekty-zwiekszenia-obciazen-podatkowych-w-energetyce-wiatrowej.html).
 18. Wiśniewski G. (red.) 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020. Instytut Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 19. Wiśniewski G., Michałowksa-Knap K., Koć S. 2012. Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa (http://www.continowind.com/public/docs/Raport.pdf).
 20. Zieliński T. 1999. Jak pokochać statystykę, czyli Statistica do poduszki. StatSoft Polska, Kraków.
 21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U., nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 925).
 24. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961).
 25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
 26. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. KOM (2010) 2020 z 3.03.2010, Bruksela.